Traženo: trgovinski menadžment

Ukupno nađeno: 102 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 101 pronadjenog primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o ministarstvima (RS)

... trgovine ... trgovinskih ... rukovođenje ... trgovinu ... spoljnotrgovinske ... trgovini ... spoljnotrgovinskih ... trgovinske ...

Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći (RS)

1) za savetodavne usluge namenjene inovacijama - troškovi vezani za savetovanje menadžmenta , tehnološku pomoć, usluge prenosa tehnologije, usavršavanje, savetovanje prilikom preuzimanja, zaštite i trgovine pravima intelektualne svojine i za licencne ugovore, savetovanje o upotrebi standarda,

Zakon o trgovini (RS)

Glavni tržišni inspektor rukovodi poslovima inspekcijskog nadzora koji obavljaju tržišni inspektori, kao i poslove koordinacije, odnosno razmene podataka u vezi sa obavljanjem tržišnog nadzora.

Odluka o adekvatnosti kapitala banke (RS)

Banka je dužna da pri upravljanju rizikom druge ugovorne strane vrši usklađivanje sa internim limitima kreditnog rizika i tržišnih rizika. Ovi limiti povezani su s modelom za merenje rizika banke na kontinuiran način, koji je razumljiv zaposlenima odgovornim za odobravanje plasmana i za ugovaranje tržišnih transakcija, kao i višem rukovodstvu .

Organizaciona jedinica iz tačke 303. stav 3. ove odluke dužna je da dnevne izveštaje o izloženosti riziku druge ugovorne strane dostavlja onom delu rukovodstva banke koji ima ovlašćenja za ograničavanje i smanjivanje potencijalne izloženosti banke po osnovu transakcija s kojima su se saglasili zaposleni ovlašćeni za odobravanje plasmana ili zaposleni ovlašćeni za ugovaranje tržišnih transakcija, kao i za ograničavanje i smanjivanje ukupne izloženosti banke ovom riziku.

3) da upravni i izvršni odbor banke aktivno učestvuju u procesu kontrole rizika, pri čemu dnevne izveštaje organizacione jedinice iz odredbe pod 2) ovog stava analizira nivo rukovodstva banke ovlašćen za ograničavanje i smanjivanje pozicija koje zauzimaju zaposleni ovlašćeni za ugovaranje tržišnih transakcija, kao i ukupne izloženosti banke tržišnim rizicima;

- korišćenja rezultata internog modela za merenje tržišnih rizika u procesu dnevnog upravljanja tim rizicima, kao i pouzdanosti sistema za izveštavanje rukovodstva banke,

Odluka o utvrđivanju Programa monetarne politike Narodne banke Srbije (RS)

Narodna banka Srbije nastaviće da sprovodi režim rukovođeno plivajućeg deviznog kursa. Intervencije na deviznom tržištu Narodna banka Srbije sprovodiće radi smanjenja prekomernih dnevnih oscilacija kursa i/ili stimulisanja obima prometa s ciljem nesmetanog funkcionisanja deviznog tržišta , kao i radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema i cena na domaćem tržištu .

Kodeks korporativnog upravljanja (RS)

- Porodični protokol treba da definiše kriterijume za odlučivanje ko će biti naslednik u slučaju da više članova porodice koji imaju sve potrebne kvalifikacije pretenduju na isto mesto. Kandidati iz porodice treba da budu podvrgnuti istim tržišnim uslovima kao i profesionalci koji bi konkurisali na rukovodeća mesta.

učesnika na tržištu i regulator tržišta . Država je u poziciji da utiče na tržišne uslove i da društva u kojima je član stavlja u povlašćen položaj u odnosu na društva koja su isključivo u vlasništvu privatnog sektora. Državna preduzeća su često zaštićena od dve osnovne pretnje koje su suštinske za politiku upravljanja, odnosno ta preduzeća u praksi ne idu u stečaj niti im stvarno preti opasnost od preuzimanja, čime se bitno umanjuje odgovornost njihovih organa upravljanja i menadžmenta ...

Pravilnik o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava (RS)

3. ne dostavlja Komisiji, istovremeno sa dostavljanjem rukovodstvu javnog društva, pisma rukovodstvu tog društva, a koje sadrži najmanje podatke utvrđene članom 54. stav 6. Zakona o tržištu kapitala (u daljem tekstu: Zakon);

Odluka o uslovima i načinu obavljanja svop kupovine i svop prodaje deviza između Narodne banke Srbije i banaka (RS)

Narodna banka Srbije će se, pri utvrđivanju visine spot kursa, u skladu sa ovom odlukom, uključujući i mogućnost korišćenja procenta umanjenja/uvećanja po osnovu svop transakcija, rukovoditi tržišnim uslovima i likvidnosnom situacijom bankarskog sektora, a imaće u vidu i ročnost svop transakcije.

Pravilnik o metodologiji formiranja cena za univerzalnu poštansku uslugu (RS)

Kalkulacija troškova pojedinačnih poštanskih usluga iz domena univerzalne poštanske usluge sadrži internu komponentu ( menadžment računovodstvo - podloga donošenju poslovnih odluka), kao i eksternu komponentu (podloga Agenciji u smislu regulisanja odnosa na tržištu poštanskih usluga), zbog čega ovaj proces mora biti baziran na detaljno razrađenoj Metodologiji u čijoj osnovi se nalazi poštovanje principa uzročnosti kao ključnog postulata alokacije svih pripadajućih troškova na krajnje nosioce.

Pravilnik kojim se propisuje prijavljivanje podataka o sticanju, odnosno otuđenju akcija kao i o vrednosti obavljenih sticanja, odnosno otuđenja za koje nije obavezno prijavljivanje (RS)

(1) Lica iz člana 84. st. 1. i 2. Zakona dužna su da prijave Komisiji za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) sva sticanja ili otuđenja za sopstveni račun akcija u kome lica iz stava 1. člana 84. Zakona obavljaju rukovodeće dužnosti, a koje su uključene na regulisano tržište , odnosno MTP u Republici, kao i sticanje i otuđenje i drugih finansijskih instrumenata povezanih sa akcijama, u roku od pet dana od dana predmetnog sticanja ili otuđenja.

Odluka o bližim uslovima i načinu izdavanja pojedinih dozvola i saglasnosti društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom (RS)

- overena fotokopija rešenja o upisu ovog lica u registar privrednih subjekata, odnosno overeni prevod izvoda iz registra ako je reč o stranom pravnom licu, s podacima o delatnosti tog lica i o tome ko su vlasnici ovog lica - sve do fizičkih lica, odnosno tržišno prepoznatljivih pravnih lica koja imaju učešće u tom licu, te koliki su apsolutni i procentualni iznosi vlasništva, odnosno učešća, kao i o tome ko su članovi organa rukovođenja i upravljanja, odnosno nadzora tog pravnog lica i njegovih

Pravilnik o primeni troškovnog principa, odvojenih računa i izveštavanju od strane operatora sa značajnom tržišnom snagom u oblasti elektronskih komunikacija (RS)

elektronskih komunikacija operatora sa ZTS od posebnog su informacionog značaja za rukovodstvo operatora i Agenciju, s obzirom da one obezbeđuju glavne informacione podloge za formulisanje politike prodajnih cena i njihovo operativno formiranje, te otuda zahtev da one budu zasnovane na dovoljno razuđenom (analitičkom) i sa Agencijom usaglašenom obračunu troškova i učinaka, odnosno u najvećoj racionalnoj meri saglasne sa načelom uzročnosti u povezivanju troškova sa konačnim učincima ( tržišnim ...

Pravilnik o evidenciji udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača (RS)

8) izjave članova organa upravljanja udruženja i saveza da nemaju svojstvo državnog službenika, službenika u organima lokalne samouprave, da nisu na rukovodećem ili nadzornom položaju kod trgovca ili u udruženju trgovaca , odnosno na rukovodećem ili nadzornom položaju u političkoj stranci ili sindikatu.

Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima (RS)

Na izdavanje i oduzimanje dozvole za obavljanje poslova portfolio menadžera shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

2) portfolio menadžeri koji će upravljati fondom poseduju dozvolu izdatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti;

Zakon o investicionim fondovima (RS)

2) da portfolio menadžeri koji će upravljati investicionim fondom poseduju dozvolu izdatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti;

Zakon o tržištu kapitala (RS)

Lica iz st. 1. i 2. ovog člana dužna su da prijave Komisiji sva sticanja ili otuđenja za sopstveni račun akcija izdavalaca u kome lice iz stava 1. obavlja rukovodeće dužnosti, a koje su uključene na regulisano tržište , odnosno MTP u Republici, kao i sticanje i otuđenje i drugih finansijskih instrumenata povezanih sa akcijama, u roku od pet dana od dana predmetnog sticanja ili otuđenja.

2) lice koje je na rukovodećoj poziciji ili zaposleno u državnim organima, osim u slučaju kada Republika ima vlasničko učešće u organizatoru tržišta ;

3) da je lice za koje je data saglasnost naknadno izvršilo povredu odredaba ovog zakona, zakona koji uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, opštih akata organizatora tržišta ili akata Komisije, a Komisija smatra da je povreda dovoljno ozbiljna i sistemska i da lice čini nepodobnim i nepouzdanim za obavljanje poslova člana uprave ili rukovodioca .

9) investiciono društvo, odnosno rukovodilac sa dozvolom za obavljanje delatnosti iz odredaba člana 151. ovog zakona, ne vrši razuman nadzor nad fizičkim licem koje poseduje dozvolu ili drugim licem zaposlenim u tom društvu čije nesavesno poslovanje prouzrokuje značajne povrede odredaba ovog zakona, akta Komisije, opštih akata organizatora tržišta ili Centralnog registra, a takva povreda odredaba je mogla da bude sprečena da je sproveden razuman nadzor.

Pravilnik o uslovima za upis u Registar inovacione delatnosti i za brisanje iz Registra (RS)

6) ima odgovarajući prostor i opremu za pružanje usluga u svrhu istraživanja tržišta , ispitivanja javnog mnjenja, konsalting i menadžment poslovanja i poslovnog planiranja.

Pravilnik o sticanju zvanja i dobijanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savetnika i portfolio menadžera (RS)

Ako u postupku nadzora Komisija utvrdi da je lice, kome je data dozvola za obavljanje poslova brokera, investicionog savetnika ili portfolio menadžera , izvršilo povredu odredbi Zakona o pravilima sigurnog i dobrog poslovanja, izriče odgovarajuću meru predviđenu Zakonom i posebnim pravilnikom o uslovima i načinu vršenja nadzora nad poslovanjem učesnika na finansijskom tržištu .

Sporazum o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan (mp)

Prilikom usaglašavanja dokumenata kojima se potvrđuje bezbednost proizvoda potrebnih za međusobne isporuke i tranzit robe, strane ugovornice primenjuju nacionalno zakonodavstvo i međunarodne obaveze država strana ugovornica u oblasti sanitarnih, veterinarskih i fitosanitanih mera, na način koji neće predstavljati proizvoljnu ili neopravdanu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje međusobne trgovine , rukovodeći se principima Sporazuma STO o primeni sanitarnih i fitosanitarnih mera.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2660/2009-04 (_)

a) Poreski tretman prometa usluga koji vrši obveznik PDV -"Dipos" d.o.o. na osnovu ovlašćenja predviđenih Ugovorom o davanju na privremeno korišćenje, upravljanje i održavanje nepokretnosti u vlasništvu Republike Srbije namenjenih za smeštaj stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava, diplomatskih i drugih stranih predstavnika, trgovinskih i drugih predstavništava i predstavnika u Republici Srbiji, zaključenim između Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije i Društva za iznajmljivanje