Traženo: sertifikacija sistema kvaliteta

Ukupno nađeno: 70 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 70 pronadjenih primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o podsticajima za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (RS)

Uredba o korišćenju podsticaja za podršku razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje kroz sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (RS)

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane (RS)

Pravilnik o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima (RS)

... kvaliteta , prema postupcima i standardima koje dogovori s nadležnim organom. Pored potrebne stručnosti povezane s funkcijom radnog mesta, "osposobljenost" obuhvata razumevanje primene ljudskog faktora i pitanja ljudskih performansi (human performance) koje odgovaraju funkciji lica u organizaciji. "Ljudski faktor" označava principe koji se primenjuju na aeronautičko projektovanje, sertifikaciju ... sistemskih ...

Pravilnik o uslovima i kriterijumima za priznavanje klasifikacionog društva koje podnosi zahtev za priznavanje, kao i postupak za priznavanje klasifikacionih društava (RS)

14) da sistem upravljanja kvalitetom sertifikuje nezavisno sertifikaciono telo sa sedištem u Republici Srbiji ili u državi članici Evropske unije u kojoj je sedište ili ogranak klasifikacionog društva;

Pravilnik o sadržaju zahteva, odnosno dokumentacije za odobrenje kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva, kao i način sprovođenja kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva (RS)

8) dokumentaciju o medicinskom sredstvu koje se ispituje, EN ISO sertifikat 13485 sistem menadžmenta kvaliteta , sertifikat analize rizika, testove biokompatibilnosti, sertifikat analize gotovog proizvoda, obeležavanje medicinskog sredstva na srpskom jeziku i originalnom jeziku, kako za ispitivano medicinsko sredstvo, tako i za komparativno medicinsko sredstvo; kao i odgovarajuće sertifikate za aparate (potvrda o usklađenosti sa direktivama Evropske unije koje se

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (RS)

za tov junadi i tov svinja; subvencije za ratarsku proizvodnju i proizvodnju krompira; podsticaje za podizanje proizvodnih zasada voća i vinove loze; podsticaje za podršku ruralnom razvoju, kroz investicije za proizvodnju i plasman voća, grožđa, povrća, pečuraka i cveća; Projekat podrške ruralnom razvoju za pet okruga Južne i Istočne Srbije u saradnji sa Vladom Danske; podsticaje za podršku razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje kroz sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta ...

(3) ekonomske aktivnosti u smislu dodavanja vrednosti poljoprivrednim proizvodima, kao i uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u iznosu od 30.000.000 dinara.

Pravilnik o podsticajima za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (RS)

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (u daljem tekstu: podsticaji), obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Zahtev može da se podnese jedanput godišnje, od 1. maja do 31. oktobra tekuće godine na Obrascu - Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u ________ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (RS)

3) ekonomske aktivnosti u smislu dodavanja vrednosti poljoprivrednim proizvodima, kao i uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla;

Pravilnik o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita za inspektore zaštite od požara (RS)

šema delovanja; opis instalacije; sastavni delovi instalacije; vrste dimnih klapni; centrale sistema za odimljavanje; vrste alarma; projektovanje i izvođenje instalacije; zahtevi u pogledu funkcionisanja instalacije i sastavnih delova instalacije u požaru - nezavisni izvor napajanja i dr; sertifikat kvaliteta sastavnih delova i instalacije u pogledu zaštite od požara; ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti stabilne instalacije; periodična ispitivanja stabilne instalacije; pravna lica za

Uredba o korišćenju podsticaja za podršku razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje kroz sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (RS)

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja podsticaja za podršku razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje kroz sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane prema zahtevima dobrovoljnih standarda za bezbednost i kvalitet hrane, kao i kroz sertifikaciju organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2012. godini (u daljem tekstu: podsticaji).

Zahtev za dodelu podsticaja podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede - Upravi za agrarna plaćanja, 15000 Šabac, ul. Hajduk Veljkova 4-6 (u daljem tekstu: Uprava) na Obrascu - Zahtev za korišćenje podsticaja za podršku razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje kroz sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2012. godini (u daljem tekstu: Zahtev), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen

Pravilnik o uslovima za proizvodnju medicinskih sredstava (RS)

Proizvođač medicinskih sredstava koji nema sertifikovan sistem upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 13485:2008, vrši kontrolu kvaliteta medicinskih sredstava u skladu sa zahtevima ovog pravilnika.

Proizvođač medicinskih sredstava koji nema sistem upravljanja kvalitetom sertifikovan u skladu sa standardom SRPS EN ISO 13485:2008, dužan je da obezbedi sistem kvaliteta u saglasnosti sa ovim pravilnikom.

4) da su bilo koje neusaglašenosti ili planirane izmene u proizvodnji ili kontroli kvaliteta odobrene od strane odgovornih lica u skladu sa uspostavljenim sistemom kvaliteta kod proizvođača, a bilo koje izmene koje zahtevaju varijaciju medicinskog sredstva koje ima sertifikat o usaglašenosti i koje je upisano u Registar medicinskih sredstava, odnosno izmenu dozvole za proizvodnju, prijavljene i odobrene od strane notifikacionog tela, odnosno Agencije, odnosno nadležnog ministarstva;

Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi (RS)

Sistem kvaliteta iz stava 1. ovog člana mora da obezbedi usaglašenost LZO sa tipom koji je opisan u Sertifikatu o pregledu tipa i sa zahtevima iz ovog pravilnika.

Uz zahtev iz stava 1. ove tačke podnosi se tehnička dokumentacija o tipu opisanom u Sertifikatu o pregledu tipa, uključujući i Sertifikat o pregledu tipa, kao i dokumentacija koja se odnosi na sistem kvaliteta .

Imenovano telo koje vrši ocenjivanje sistema kontrole kvaliteta vrši sve potrebne procene elemenata sistema kontrole kvaliteta i naročito proverava da li sistem kontrole kvaliteta obezbeđuje usaglašenost proizvedene LZO sa tipom opisanom u Sertifikatu o pregledu tipa.

Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (RS)

Kada proizvođač materijala ima odgovarajući sistem obezbeđenja kvaliteta koji je sertifikovan od strane merodavnog tela i koji je ispunio posebno ocenjivanje za materijale, pretpostavlja se da sertifikat koji izdaje proizvođač potvrđuje usaglašenost sa odgovarajućim zahtevima ovog poglavlja.

3.2. Sistem kvaliteta mora da obezbedi usaglašenost opreme pod pritiskom sa tipom opisanim u sertifikatu o pregledu tipa ili sertifikatu o pregledu projekta, kai i sa zahtevima iz ovog pravilnika.

Pravilnik o obavljanju nuklearnih aktivnosti (RS)

3. provere preko treće strane koje telo za sertifikaciju /registraciju sprovodi radi sertifikacije /registracije i nadzora integralnog sistema upravljanja kvalitetom u roku koji je predviđen ugovorom između sertifikacionog tela i naručioca;

Pravilnik o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara (RS)

11. Instalacije, sistemi i uređaji za odvođenje dima i toplote: funkcionalna šema delovanja; opis instalacije; sastavni delovi instalacije; vrste dimnih klapni; centrale sistema za odimljavanje; vrste alarma; projektovanje i izvođenje instalacije; zahtevi u pogledu funkcionisanja instalacije i sastavnih delova instalacije u požaru-nezavisni izvor napajanja i dr.; sertifikat kvaliteta sastavnih delova i instalacije u pogledu zaštite od požara; ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti stabilne

Pravilnik o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji se bave ovim poslovima (RS)

... kvaliteta , prema postupcima i standardima koje dogovori s nadležnim organom. Pored potrebne stručnosti povezane s funkcijom radnog mesta, "osposobljenost" obuhvata razumevanje primene ljudskog faktora i pitanja ljudskih performansi (human performance) koje odgovaraju funkciji lica u organizaciji. "Ljudski faktor" označava principe koji se primenjuju na aeronautičko projektovanje, sertifikaciju ... sistemskih ...

Pravilnik o načinu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava i sadržaju zahteva za upis medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava (RS)

3) LjMS - sertifikat - sistem menadžmenta kvaliteta - EN ISO 13485 i dr. (original ili overena kopija);

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću (RS)

za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane ( ISO 22000, HALAL, KOSHER i GLOBALG.A.P standarda), naknadu dela troškova kontrole proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i vina i rakije sa geografskim poreklom, čija je kontrola proizvodnje završena u 2010. godini od strane kontrolnih organizacija i naknadu dela troškova sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od strane ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat ...

Fizičko lice - nosilac poljoprivrednog gazdinstva, pravno lice i preduzetnik mogu, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, ostvariti pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za namene iz člana 1. stav 2. tačka 7) ove uredbe, i to za naknadu dela troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje koje su započete u 2010. godini, kao i za one koje su započete u 2009. godini, a sertifikacija je završena u 2010. godini.

Pravilnik o sertifikaciji i plovidbenosti vazduhoplova i o odobravanju organizacija za proizvodnju i projektovanje (RS)

17 Važenje izjave o usklađenosti zavisi od toga da li su popunjene sve rubrike u obrascu. Imalac odobrenja organizacije za proizvodnju mora da u arhivi ima kopiju izveštaja o ispitivanju u letu, zajedno sa svim primećenim nedostacima i pojedinostima o popravkama. Izveštaj o ispitivanju u letu potpisuju lice ovlašćeno za sertifikaciju i član posade, recimo, pilot koji je izveo let ili inženjer koji je učestvovao u ovom letu. Ispitivanja u letu su određena prema sistemu kontrole kvaliteta