Traženo: postupak istraga

Ukupno nađeno: 787 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 711 pronadjenih primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (RS)

Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (RS)

Pravilnik o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije naučnoistraživačkih organizacija (RS)

Uredba o oblastima naučnih i drugih istraživanja značajnih za odbranu zemlje i o postupku i uslovima za izdavanje odobrenja za vršenje tih istraživanja zajedno sa stranim licima ili za potrebe stranih lica (SCG)

Sudski poslovnik (RS)

Postupak po naredbama istražnog sudije u predkrivičnom postupku i naredbama sudije za prethodni postupak

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

PREDISTRAŽNI POSTUPAK

2. Ovlašćenja organa predistražnog postupka

Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (RS)

ODBRANA OKRIVLjENOG U PRETKRIVIČNOM - PREDISTRAŽNOM I ISTRAŽNOM POSTUPKU

Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima (RS)

Evidencija o rukovođenju predistražnim i krivičnim postupkom

Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima (RS)

10. Postupak izdavanja odobrenja za istraživanje

Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti (RS)

Postupak izbora u naučna, odnosno istraživačka zvanja

Postupak izbora u istraživačka zvanja

Pravilnik o istraživanju udesa i ozbiljnih nezgoda civilnih vazduhoplova (RS)

<lat>V</lat>. POSTUPAK ISTRAŽIVANjA UDESA I OZBILjNE NEZGODE VAZDUHOPLOVA

Zakon o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom (RS)

Postupak pred istražnim sudijom

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom (mp)

1. Države strane ugovornice će osobama sa invaliditetom obezbediti efikasan pristup pravdi ravnopravno sa drugim licima, u skladu s procedurom i starošću, kako bi im se olakšalo efikasno obavljanje dužnosti direktnih i indirektnih učesnika, kao i uloge svedoka, u svim sudskim postupcima , kako u istražnom tako i u drugim preliminarnim fazama postupka .

Zakon o potvrđivanju Konvencije o prekograničnim efektima industrijskih udesa (mp)

POSTUPAK ISTRAŽNE KOMISIJE

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 75 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Prenošenje mesne nadležnosti iz razloga celishodnosti (član 36. ZKP-a), dozvoljeno je i kada je u skraćenom postupku podnet predlog za preduzimanje određenih istražnih radnji (član 435. Stav 1. ZKP-a).

...

Iskaz koji je sada pokojno lice dalo u svojstvu okrivljenog u istražnom postupku , može se pročitati na glavnom pretresu u smislu odredbe člana 337. stav 1. ZKP.

...

Kada je za krivično delo predviđena kazna zatvora do tri godine, sudija koji je u istom predmetu vršio istražne radnje može vršiti sudijsku dužnost, i odbiti optužni predlog ako nađe da postoje razlozi za obustavu postupka .

...

Ukoliko se u spisima predmeta ne nalazi naredba istražnog sudije za primenu mere nadzora i snimanja telefonskih i drugih razgovora ili komunikacije, a kao dokaz je izvedeno čitanje transkripata prisluškivanih razgovora, učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka .

...

Rešenje o sprovođenju istrage se ne može pobijati zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz čl. 368. st. 1. tač. 10. ZKP-a.

...

Protiv rešenja veća donesenog u istrazi i u postupku optuženja žalba nije dozvoljena osim ako zakonom drugačije nije određeno.

...

Za obustavu postupka zbog smrti okrivljenog nadležan je istražni sudija, sudija pojedinac ili predsednik veća u zavisnosti od stadijuma u kome se postupak nalazi.

...

Optička snimanja lica za koja postoji osnovana sumnja da su učinila krivična dela organizovanog kriminala, koja nisu vršena na osnovu naredbe istražnog sudije, ne mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku .

...

Veštačenje narkotika, obavljeno od strane Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra u pretkrivičnom postupku , bez naredbe istražnog sudije, može se koristiti kao dokaz u krivičnom postupku .

...

Kada je optuženi prilikom saslušanja u istrazi poučen o svim pravima i obavezama u smislu člana 321. stav 1. ZKP, pa time što u daljem toku krivičnog postupka nije svaki put posebno u vezi sa tim poučavan, može se raditi samo o relativno bitnoj povredi odredaba krivičnog postupka iz člana 368. stav 2. ZKP-a, koja nije od uticaja na zakonito i pravilno donošenje presude.

...

Kada se u skraćenom postupku istražni sudija ne složi sa predlogom za preuzimanje istražnih radnji, zatražiće odluku vanraspravnog veća, protiv čije odluke žalba nije dozvoljena.

...

Sudija ne može vršiti sudijsku dužnost ako je u istom krivičnom predmetu vršio istražne radnje ili je učestvovao u postupku kao tužilac, branilac, zakonski zastupnik ili punomoćnik oštećenog, odnosno tužioca ili je saslušan kao svedok ili veštak

...

Sud će iz spisa predmeta izdvojiti zapisnike o saslušanju okrivljenih pred istražnim sudijom, ako okrivljeni prilikom tih saslušanja nisu poučeni u smislu člana 4. stav 2. tač. 2. ZKP-a da sve što izjave tokom postupka može da bude upotrebljeno kao dokaz protiv njih.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Rešenjem istražnog sudije br. , od . godine, protiv mene je određen pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan . Na osnovu čl. 419. Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 46/06), izjavljujem žalbu zbog .