hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: posredovanje zemljište

Ukupno nađeno: 73 primera (stranica je generisana 18.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 63 pronadjena primera ovde je prikazano 20 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o javnim putevima (RS)

37) "sused" jeste vlasnik, odnosno neposredni držalac zemljišta i objekata, odnosno uređaja na zemljištu , koje ima najmanje jednu zajedničku granicu sa javnim putem;

Vlasnik, odnosno neposredni držalac zemljišta , koje se nalazi u zoni potrebne preglednosti, dužan je da, na zahtev upravljača javnog puta, ukloni zasade, ograde, drveće, predmete, materijale, postrojenja, uređaje i objekte iz stava 2. ovog člana, u cilju obezbeđenja preglednosti puta.

Ograde su dužni da podignu i održavaju vlasnici ili neposredni držaoci zemljišta ili objekata iz stava 1. ovog člana.

Ako vlasnici ili neposredni držaoci zemljišta ili objekata ne podignu ili ne održavaju ograde, podizanje, odnosno održavanje izvršiće Javno preduzeće o njihovom trošku.

Odredbe st. 1. do 3. ovog člana shodno se primenjuju i na vlasnike, odnosno neposredne držaoce zemljišta , u slučaju kada se njihovo zemljište koristi u iste svrhe.

Zakon o planiranju i izgradnji (RS)

Potvrđeni projekat preparcelacije predstavlja osnov za otuđenje ili davanje građevinskog zemljišta u zakup neposrednom pogodbom i zaključenje ugovora iz člana 97. ovog zakona.

da li se zemljište ispod objekta koristi ili se koristilo na osnovu ugovora o zakupu zaključenog u skladu sa zakonom, rešenjem iz stava 9. ovog člana utvrđuje se pravo vlasnika objekta da na zemljištu za redovnu upotrebu objekta upiše pravo svojine bez naknade, odnosno uz naknadu, u skladu sa odredbama ovog zakona koje se odnose na konverziju uz naknadu, odnosno pravo da mu vlasnik zemljišta u javnoj svojini to zemljište otuđi ili da u zakup, po tržišnoj ceni, neposrednom ...

Građevinsko zemljište u javnoj svojini se može otuđiti ili dati u zakup neposrednom pogodbom u slučaju:

O otuđenju ili davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini, po sprovedenom postupku javnog nadmetanja, prikupljanja ponuda ili neposredne pogodbe, nadležni organ donosi rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta ili rešenje o davanju građevinskog zemljišta u zakup, koje se dostavlja svim učesnicima u postupku javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja ponuda.

Ako se u postupku utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta utvrdi da je zemljište za redovnu upotrebu objekta manje od katastarske parcele na kojoj je objekat sagrađen, vlasnik zemljišta može, ako se od preostalog zemljišta ne može formirati posebna građevinska parcela, taj preostali deo zemljišta dati u zakup vlasniku objekta u skladu sa članom 96. stav 9. tačka 4) ovog zakona ili otuđiti vlasniku objekta po tržišnoj ceni, neposrednom pogodbom.

Pravilnik o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, načinu sprovođenja službene kontrole (RS)

Uzorci organskih đubriva i oplemenjivača zemljišta uzeti tokom skladištenja ili neposredno pre isporuke iz objekata za proizvodnju, a pre korišćenja na zemljištu , treba da budu u skladu sa sledećim mikrobiološkim standardima, i to:

Na površinama na kojima farmski uzgajane životinje imaju pristup prerađeni proizvodi koji su dobijeni u odobrenim objektima za preradu ne mogu se neposredno primeniti kao organsko đubrivo i oplemenjivač zemljišta .

Zakon o železnici (RS)

6) železničko područje je zemljišni prostor na kome se nalaze železnička pruga, objekti, postrojenja i uređaji koji neposredno služe za vršenje železničkog saobraćaja, prostor ispod mostova i viadukata, kao i prostor iznad trase tunela;

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku za sticanje prava svojine na zemljištu i objektima na koje se primenjuje Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole (RS)

... zemljištu na kome je izgrađen objekat, vlasnik objekta može koristiti samo zemljište potrebno za pristup objektu, u skladu sa Zakonom, bez prava da gradi ili postavlja objekte na preostalom delu zemljišta ... neposredna ...

Uredba o standardima i normativima za planiranje, projektovanje, građenje i uslovima za korišćenje i održavanje stanova za socijalno stanovanje (RS)

3) pogodno i bezbedno zemljište za izgradnju, sa stanovišta geomehaničkih svojstava terena, sigurnosti od poplava i podzemnih voda, kao i zadovoljenja neophodnih uslova zaštite životne sredine i odgovarajuće udaljenosti od izvora zagađenja i drugih negativnih uticaja iz neposrednog okruženja;

Uredba o uslovima i načinu pod kojima lokalna samouprava može da otuđi ili da u zakup građevinsko zemljište po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade (RS)

Otuđenje ili davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini, po ceni, odnosno zakupnini koja je manja od tržišne cene, odnosno zakupnine ili otuđenje, odnosno davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini bez naknade, sprovodi se prikupljanjem ponuda javnim oglasom ili neposrednom pogodbom.

Ako se otuđenje ili davanje u zakup građevinskog zemljišta vrši neposrednom pogodbom, pre podnošenja zahteva za davanje prethodne saglasnosti za otuđenje, odnosno davanje u zakup predmetnog građevinskog zemljišta , jedinica lokalne samouprave je dužna da sačini elaborat o opravdanosti, koji sadrži naročito:

Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama (RS)

5) obavezi sopstvenika, odnosno korisnika obale i zemljišta uz vodne puteve iz stava 1. ovog člana, da dopusti Direkciji da na njegovom zemljištu privremeno smesti objekte bezbednosti plovidbe uklonjene sa vodnog puta zbog nastanka neposredne opasnosti od leda, poplave ili neke druge prirodne nepogode i da te objekte po potrebi transportuje preko tog zemljišta .

Uputstvo o metodologiji za izradu procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama (RS)

1) radnje kojima se stvaraju uslovi za normalizaciju života i rada na ugroženom području: snabdevanje električnom energijom, pružanje komunalnih usluga; biomonitoring vazduha, vode i zemljišta ; snabdevanje građana vodom za piće; nastavak pojačane kontrole i praćenja higijensko-epidemiološkog stanja ugroženog područja; neposredna kontrola zdravstvenog stanja ljudi na ugroženom području zbog pojave zaraznih bolesti; sprovođenje odgovarajuće zaštite životinja i biljaka;

Zakon o vodama (RS)

42) obala jeste pojas zemljišta (širine do 10 m), koji se nalazi neposredno uz korito vodotoka, jezera, akumulacija i drugih površinskih voda;

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 10 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Raniji vlasnik nema pravo na naknadu za mlade voćne zasade, kad je sadnja izvršena neposredno pred samu eksproprijaciju, u cilju samo prividnog uvećanja vrednosti eksproprisanih nepokretnosti, potpuno nestručno, bez bilo kakve primene agrotehničkih mera na potpuno nepripremljenom zemljištu , usled čega se nije mogao očekivati nikakav prinos.

...

Zemljište u državnoj svojini može se dati u zakup i neposrednom pogodbom samo u slučajevima određenim zakonom

...

Vlasnici i korisnici zemljišta , šuma, zasada, useva i voda u lovištu i u neposrednoj blizini lovišta dužni su da preduzmu mere za sprečavanje šteta od divljači.

...

Za postojanje pritiska u smislu člana 17. Zakona o vraćanju zemljišta . dovoljno je i dugotrajno ubeđivanje da se poklon učini sa nedopuštenim uticajem na lica u neposrednom okruženju poklonodavca

...

Sud će voditi računa o dokaznim sredstvima koja će upotrebiti da bi stekao pouzdano uverenje o tome da su ispunjeni svi zakonski uslovi za određivanje privremene mere i imati u vidu da od odlučujućeg značaja može biti neposredno opažanje suda a uviđaj kao dokazno sredstvo koristiti naročito u sporovima radi zaštite od oduzimanja ili uznemiravanja državine, susedskog prava ili kad treba izvršiti uvid u zbirku isprava u zemljišno -knjižnom sudu

...

Redovni sud je nadležan da presudi kad neposredni korisnik smatra da visina naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta nije utvrđen u skladu sa merilima koja u skladu sa zakonom propisuje nadležni organa

...

Po samom zakonu održajem se pravo svojine na nepokretnoj stvari stiče u trenutku kada nastupe one pravne činjenice na koje zakon nadovezuje neposredno sticanje prava svojine, pa upis tako stečene svojine u zemljišne knjige, na osnovu utvrđujuće presude, ima deklarativan a ne konstitutivan karakter

...

Zabeležbu spora (paragrafa 20. Zakona o zemljišnim knjigama) može se dozvoliti parnični ili neposredno zemljišnoknjižni sud (paragraf 68. tač. 1.).

...

Prema paragrafu 22. Zakona o zemljišnim knjigama, ako je zemljište ili koje knjižno pravo preneto na više osoba uzastopno, ali ne putem upisa u zemljišnu knjigu, onda može poslednji preduzmalac, ako dokaže koji su mu prethodnici, zahtevati da se izvrši knjižni prenos neposredno na njegovu osobu

...

Službenost na zemljištu u društvenoj svojini u korist drugog objekta u društvenoj svojini može se ustanoviti rešenjem upravnog organa primenom čl. 86. i 88. Zakona o eksproprijaciji u svim slučajevima iz tih odredaba bez obzira na okolnosti da li se pri tome radi o neposrednoj izgradnji drugog objekta ili izvođenju drugih radova

hor003