Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 4. stav 6. i člana 13. stav 4. Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole ("Službeni glasnik RS", broj 25/13),
Ministar građevinarstva i urbanizma donosi

PRAVILNIK

O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA STICANjE PRAVA SVOJINE NA ZEMLjIŠTU I OBJEKTIMA NA KOJE SE PRIMENjUJE ZAKON O POSEBNIM USLOVIMA ZA UPIS PRAVA SVOJINE NA OBJEKTIMA IZGRAĐENIM BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 31 od 5. aprila 2013)

I. UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju: uslovi, način i postupak za sticanje prava svojine na zemljištu iz člana 4. Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole ("Službeni glasnik RS", broj 25/13 - u daljem tekstu: Zakon); objekti na koje se primenjuje Zakon; stepen završenosti objekta kao uslov za upis prava svojine; sadržina i način pribavljanja saglasnosti za nepokretnosti izgrađene u zaštićenim kulturnim ili prirodnim dobrima ili zonama zaštite; uslovi, sadržina i način izrade zapisnika o izvršenom uviđaju i specifikaciji posebnih delova objekta.

Pojmovi

Član 2.

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:
1) porodični stambeni objekat jeste objekat sa najviše četiri stambene jedinice neto korisne površine do 300 m2 koji se koristi za porodično stanovanje;
2) stan u stambenoj i stambeno-poslovnoj zgradi jeste stan neto korisne površine do 200 m2 koji se koristi za stanovanje;
3) poslovni prostor u stambenoj i stambeno-poslovnoj zgradi jeste prostor površine do 100 m2 koji se koristi za obavljanje poslovne delatnosti;
4) garaža jeste poseban objekat, odnosno poseban deo objekta površine do 30 m2 koji se koristi za smeštaj vozila;
5) kuća za odmor (vikend kuća) jeste objekat površine do 200 m2 koji se koristi za povremeno stanovanje, odnosno za odmor i rekreaciju;
6) objekat za obavljanje zanatske delatnosti jeste objekat površine do 100 m2 koji se koristi prema nameni za koju je izgrađen;
7) organ nadležan za upis prava svojine jeste Republički geodetski zavod - organizaciona jedinica na čijoj teritoriji se nalazi bespravno izgrađeni objekat.

II. UPIS PRAVA SVOJINE NA ZEMLjIŠTU

Uslovi

Član 3.

Upis prava svojine na građevinskom zemljištu na kome je objekat, odnosno deo objekta izgrađen bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđene tehničke dokumentacije vrši se pod uslovima propisanim Zakonom i ovim pravilnikom.

Član 4.

Kada organ nadležan za upis prava svojine utvrdi da vlasnik bespravno izgrađenog objekta nije upisan kao vlasnik ili nosilac prava korišćenja na zemljištu na kome je taj objekat ili deo objekta izgrađen, a ispunjava druge uslove za upis prava svojine u skladu sa Zakonom, upisaće pravo svojine samo na objektu.
Upis prava svojine na zemljištu na kome je objekat izgrađen vrši se po zahtevu vlasnika objekta, uz dostavljanje dokaza da je stekao pravo svojine na tom zemljištu.
Kao dokaz iz stava 2. ovog člana dostavlja se ugovor o kupovini nepokretnosti, ugovor o poklonu, ugovor o razmeni nepokretnosti, pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, pravnosnažna sudska presuda kojom se utvrđuje pravo svojine na zemljištu u korist vlasnika objekta, kao i svaka druga privatna i javna isprava koja je podobna za upis prava svojine u skladu sa odredbama zakona koji se uređuje državni premer i katastar.

Član 5.

Do upisa prava svojine na zemljištu na kome je izgrađen objekat, vlasnik objekta može koristiti samo zemljište potrebno za pristup objektu, u skladu sa Zakonom, bez prava da gradi ili postavlja objekte na preostalom delu zemljišta na kome je objekat izgrađen, za koje se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje građenje, ne pribavlja akt organa za gradnju, odnosno akt za izvođenje radova, kao i da izvodi bilo kakve radove na objektu, osim radova na tekućem održavanju objekta i radova na hitnim intervencijama kojima se otklanja neposredna opasnost po život i zdravlje ljudi.
Dokaz o sticanju prava svojine na zemljištu, u skladu sa Zakonom, dostavlja se u roku od dve godine od dana stupanja na snagu Zakona.
Ako ne stekne pravo svojine na zemljištu u propisanom roku i na propisan način, vlasnik objekta podnosi zahtev za pokretanje postupka za utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izgradnja objekata, organu nadležnom za imovinsko pravne poslove jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi predmetno zemljište.

III. UPIS PRAVA SVOJINE NA OBJEKTIMA

Primena odredaba ovog pravilnika

Član 6.

Objekti na koje se primenjuje ovaj pravilnik su objekti, odnosno delovi objekta izgrađeni bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđene tehničke dokumentacije do 11. septembra 2009. godine, u skladu sa Zakonom.
Ovaj pravilnik primenjuje se i na objekte koji su izgrađeni na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđene tehničke dokumentacije do 11. septembra 2009. godine, a za čije korišćenje nije izdata upotrebna dozvola, u skladu sa Zakonom.

Član 7.

Objekti iz člana 6. ovog pravilnika su: porodični stambeni objekti do 300 m2 neto korisne površine, stanovi u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama do 200 m2 neto korisne površine, poslovni prostor u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama do 100 m2, garaže do 30 m2, vikend kuće (kuće za odmor) do 200 m2, objekti za obavljanje zanatske delatnosti do 100 m2, pomoćni i ekonomski objekti.
Ovaj pravilnik primenjuje se i na deo porodičnog stambenog objekta iz stava 1. ovog člana ako se taj deo koristi za stanovanje i ako su na tom objektu izvedeni konstruktivni građevinski radovi, krovna konstrukcija i krovni pokrivač.

Član 8.

Odredbe ovog pravilnika, u skladu sa Zakonom, ne primenjuju se na objekte:
1) koji su izgrađeni na površinama javne namene, odnosno na zemljištu planiranom za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili površina javne namene za koje se, u skladu sa odredbama posebnog zakona utvrđuje javni interes;
2) izgrađene u prvom stepenu zaštite prirodnog dobra;
3) izgrađene u zoni zaštite kulturnog dobra od izuzetnog značaja i zoni zaštite kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine;
4) koji se nalaze u zaštitnom pojasu po posebnim propisima;
5)