hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: posredovanje parcela

Ukupno nađeno: 26 primera (stranica je generisana 20.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 25 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

3) poreski posrednik koji je dužan da sa računa poreskog dužnika (poreskog obveznika ili poreskog placa ) na osnovu njihovog naloga za prenos sredstava obustavi i po odbitku uplati utvrđeni porez, u svoje ime, a za račun poreskog obveznika, odnosno poreskog placa , na odgovarajući uplatni račun;

Zakon o planiranju i izgradnji (RS)

Potvrđeni projekat preparcelacije predstavlja osnov za otuđenje ili davanje građevinskog zemljišta u zakup neposrednom pogodbom i zaključenje ugovora iz člana 97. ovog zakona.

Ako se u postupku utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta utvrdi da je zemljište za redovnu upotrebu objekta manje od katastarske parcele na kojoj je objekat sagrađen, vlasnik zemljišta može, ako se od preostalog zemljišta ne može formirati posebna građevinska parcela , taj preostali deo zemljišta dati u zakup vlasniku objekta u skladu sa članom 96. stav 9. tačka 4) ovog zakona ili otuđiti vlasniku objekta po tržišnoj ceni, neposrednom pogodbom.

Pravilnik o metodama ispitivanja sorti višegodišnjih krmnih leguminoza, radi priznavanja sorte (RS)

Prosečan uzorak se uzima u drugoj godini ispitivanja, neposredno posle kosidbe i to iz pokošene mase sa svake parcele , odnosno sa svakog ponavljanja, po 1/2 kg.

Pravilnik o metodama ispitivanja sorte soje radi priznavanja sorte (RS)

Neposredno pred žetvu za svaku sortu, na osnovnim parcelama , utvrđuje se broj biljaka na parcelici , pri čemu je dozvoljeno odstupanje od predviđenog broja 20% manje do 10% više od tog broja.

Pravilnik o metodama ispitivanja sorte suncokreta radi priznavanja sorte (RS)

Neposredno pred žetvu, na svim elementarnim parcelama u ogledu, utvrđuje se broj:

Pravilnik o metodama ispitivanja sorti trava (ae) radi priznavanja sorti (RS)

Prosečan uzorak se uzima u drugoj godini ispitivanja neposredno posle kosidbe, i to iz pokošene mase sa svake parcele , odnosno sa svakog ponavljanja, po 1/2kg.

Pravilnik za katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta (RS)

4) u kulturu vinograd svrstavaju se parcele zasađene vinovom lozom (kalemljenom ili direktno rodnom), a parcele koje su rigolovane i pripremljene za sadnju vinograda svrstavaju se u kulturu vinograd u slučaju neposredne sadnje, dok se u slučaju neizvesnosti u vremenu sadnje svrstavaju u kulturu utvrđenu pre rigolovanja;

Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje (RS)

1) skrati dužina trajanja perioda konverzije, tako što se uzima u obzir i period koji neposredno prethodi početku perioda konverzije, pod uslovom da su zemljišne parcele :

Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju , regulaciju i izgradnju (RS)

U okviru formiranih seoskih naselja i centara na parcelama na kojima postoje stambeni objekti, kao i na parcelama u neposrednom okruženju, mogu se graditi i mešoviti stambeno - poslovni sadržaji, kao i objekti sa isključivo poslovnim funkcijama kao pratećim funkcijama uz stanovanje.

Građevinske parcele na kojima se nalaze objekti koji predstavljaju neposrednu opasnost po život ljudi, kao i građevinske parcele specijalne namene, ograđuju se na način koji odredi nadležni organ.

U slučaju da se ekonomski delovi susednih parcela neposredno graniče, rastojanje novih ekonomskih objekata od granice parcele ne može biti manje od 1,00 m.

U slučaju kada se ekonomski deo jedne parcele neposredno graniči sa stambenim delom druge parcele , rastojanje novih ekonomskih objekata utvrđuje se primenom pravila iz člana 45. ovog pravilnika.

Pravilnik o metodama ispitivanja sorte kukuruza radi priznavanja sorte (RS)

Neposredno pred berbu, za svaku sortu kukuruza, na svim elementarnim parcelama , utvrđuje se: ukupan broj biljaka; broj poleglih biljaka; broj slomljenih biljaka i broj biljaka napadnut bolešću mehurasta gar (Ustilago maydis).

Pravilnik o opštim pravilima urbanističke regulacije i parcelacije (RS)

Ako se ekonomski delovi susednih parcela neposredno graniče, rastojanje između novih pomoćnih i ekonomskih objekata ne može biti manje od 1,50 m.

Ako se ekonomski deo jedne parcele neposredno graniči sa stambenim delom druge parcele , rastojanje između novih objekata utvrđuje se primenom pravila iz člana 48. ovog pravilnika.

Pravilnik o opštim uslovima o parcelaciji i izgradnji i sadržini, uslovima i postupku izdavanja akta o urbanističkim uslovima za objekte za koje odobrenje za izgradnju izdaje opštinska, odnosno gradska uprava (RS)

Ako se ekonomski delovi susednih parcela neposredno graniče, rastojanje novih ekonomskih objekata od granice parcele ne može biti manje od 1,00 <lat>m</lat>.

Ako se ekonomski deo jedne parcele neposredno graniči sa stambenim delom druge parcele , rastojanje novih ekonomskih objekata utvrđuje se primenom pravila iz člana 45. ovog pravilnika.

Pravilnik o sadržini i izradi urbanističkog plana (RS)

20) "susedne parcele " jesu grupa građevinskih parcela koje se dodiruju ili imaju neposredni prostorni, funkcionalni ili vizuelni uticaj na parcelu ili lokaciju koja je poseban predmet pažnje u postupku planiranja (zbog interesa investitora, repernog objekta, objekta koji je predmet zaštite i drugo...);

Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova (RS)

Mesto izrade ili plac za smeštaj (deponija) gotovih betonskih nosača postavlja se najčešće u produžetku podužne osovine objekta, neposredno iza krajnjeg stuba.

Uredba za sprovođenje Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih (RS)

(3) Pristupni poljski putevi koji služe za unutrašnji saobraćaj i obezbeđuju neposredni pristup tablama i parcelama unutar table (širine 5-6 metara).

-2(4) Lokalni pristupni poljski putevi koji služe za unutrašnji saobraćaj i neposredni pristup manjim tablama ili delovima tabli sa nekoliko parcela (širina 4, a izuzetno 3 metra).

Uputstvo za izvršenje Zakona o agrarnoj reformi i unutrašnjoj kolonizaciji (RS)

- Članom 11 predviđa se slučaj da se na zemljištu koje se ekspropriše ili u njegovoj neposrednoj blizini nalazi kakav objekat koji je bio u zajedničkoj upotrebi zemljoradnika toga mesta (n. pr. bunar, pojilo, pešački ili kolski put i dr.), a čije bi dalje korišćenje bilo onemogućeno ili znatno otežano ako bi se prilikom deobe to zemljište isparcelisalo i podelilo. U ovom slučaju deo takvog zemljišta može se dodeliti mesnom, odnosno, gradskom narodnom odboru, da bi se narod mogao i dalje njime služiti.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Nakon zaključenja ostavinske rasprave, predlagač ja doznao da je pok. imao i nekretninu u , na kat. parceli zkul KO , koju je kupio neposredno pred smrt.

hor003