Traženo: policija

Ukupno nađeno: 3063 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 2908 pronadjenih primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o službenoj znački i službenoj legitimaciji policijskih službenika (RS)

Pravilnik o načinu nošenja uniforme policijskih službenika (RS)

Uredba o izgledu uniforme i oznaka policijskih službenika (RS)

Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i roku čuvanja podataka u evidencijama koje vodi granična policija (RS)

Zakon o policiji (RS)

Uredba o bližem uređivanju načina vršenja policijskih ovlašćenja policijskih službenika granične policije i dužnostima lica koje prelazi državnu granicu (RS)

Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike (RS)

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji (mp)

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o osnivanju i funkcionisanju zajedničkog kontakt centra za saradnju policije i carine (mp)

Uredba o štrajku policijskih službenika (RS)

Pravilnik o programu, vremenu i načinu stručnog osposobljavanja i usavršavanja, sadržaju i načinu polaganja ispita i provere stručne osposobljenosti, evidenciji i uverenjima o položenim ispitima i utvrđenoj osposobljenosti komunalnih policajaca (RS)

Pravilnik o znacima koje učesnicima u saobraćaju na putevima daju policijski službenici (RS)

Uredba o službi u pomoćnoj policiji i pravima i dužnostima pomoćnih policajaca (RS)

Pravilnik o načinu i postupku vršenja kontrole komunalne policije (RS)

Pravilnik o načinu utvrđivanja psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije (RS)

Pravilnik o službenoj legitimaciji komunalnih policajaca (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 154 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Da li će sud odrediti zastoj kada naloži poveriocu da dostavi adresu izvršnog dužnika koja je upisana u nadležnom registru (ako je odseljen sa one na koju je dostava pokušana, a koji je označio u predlogu) ili kada tu adresu traži preko policijske stanice?

...

Kada vlasnik vozila kao vozača koji je njegovim vozilom učinio prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, označi lice koje se prema izveštaju policijske ispostave nalazi u inostranstvu, ne može se smatrati da je identifikovao vozača vozila.

...

Opredeljujuća činjenica za postojanje prekršaja iz člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnoj karti jeste da li je okrivljeni imao kod sebe ličnu kartu da bi je pokazao na uvid službenom licu ovlašćenom za legitimisanje, a ne koji od policajaca je od okrivljenog tražio ličnu kartu na uvid.

...

optužnog predloga, negirajući da su prekoračili najveću dozvoljenu ukupnu masu vozila i/ili pojedina dozvoljena osovinska opterećenja. Osporava se način merenja, ispravnost vage, ističe da vozilo nije bilo u fazi apsolutnog mirovanja, da teren nije bio potpuno ravan, da je u pitanju specifičan teret npr. tečnost ili sveži beton koji imaju različitu masu na različitim temperaturama, tvrdi da je nemoguće da dođe do pretovara zbog zapremine cisterne, mešalice, prikolice itd. Zapisnici saobraćajne policije ...

...

Ministar policije ima zakonsko ovlašćenje da bliže uređuje kriterijume po kojima će se vršiti izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja, po raspisanom konkursu, a jedan od tih kriterijuma može biti i da kandidat za stručno osposobljavanje najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs.

...

Prekršaj nepostupanja po naredbi policijskog službenika može se izvršiti i pasivnim držanjem učesnika u saobraćaju kome je naredba izdata.

...

Kada je doneta presuda kojom se optužba odbija tada okrivljeni ima pravo na naknadu troškova i za angažovanje branioca prilikom saslušanja u policijskoj upravi.

...

Ustav utvrđuje pravo na štrajk svim zaposlenim licima, pa i pripadnicima policije , državnim službenicima i nameštenicima, koje se može ograničiti samo zakonom.

...

Ako se izjava koju svedok da prilikom saslušanja pred prekršajnim sudom u bitnom razlikuje od izjave koju je dao policijskim službenicima, nužno je saslušati ga na ovu okolnost da bi se otklonilo neslaganje u tim izjavama.

...

Prilikom saslušanja u policijskoj upravi osumnjičeni mora biti upozoren da sve što bude izjavio može biti upotrebljeno protiv njega kao dokaz pred sudom.

...

Za podnošenje zahteva u cilju pokretanja pripremnog postupka prema maloletnom licu ovlašćen je oštećeni, u konkretnom slučaju Republičko javno pravobranilaštvo Republike Srbije, a ne Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policijska stanica, jer se radi o pokretnoj stvari u javnoj svojini.

...

Okrivljeni je ispoljio drsko i bezobzirno ponašanje kada je u stanu, koji je iznajmio . D., nakon kraće rasprave oko duga za kiriju, bez odobrenja vlasnika predmeta . D., iz stana uzeo DVD plejer i muzičku liniju, ali ga je u trenutku napuštanja stana sprečila policijska patrola.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Na održavanje, montažu i demontažu gumenih ležećih policajaca PDV se obračunava po stopi od 8%