hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: pansion

Ukupno nađeno: 214 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 213 pronadjena primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju prihvatilišta i pansioni za životinje (RS)

Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS (RS)

UGOSTITELjSKI OBJEKTI ZA SMEŠTAJ (HOTELI, MOTELI, PANSIONI , DEPADANSI I APARTMANI, KAMPOVI, KUĆE I STANOVI ZA ODMOR, SOBE ZA IZNAJMLjIVANjE I SL.), REHABILITACIONI CENTRI, BANjSKA LEČILIŠTA, STACIONARI I SVE SPECIJALNE BOLNICE KOJE SVOJE KAPACITETE KORISTE U KOMERCIJALNE SVRHE

Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj (RS)

Pansion

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju prihvatilišta i pansioni za životinje (RS)

<lat>II</lat>. USLOVI U POGLEDU PROSTORA/PROSTORIJA I OPREME U PRIHVATILIŠTU, ODNOSNO PANSIONU

1. Uslovi u pogledu prostora/prostorija u prihvatilištu, odnosno pansionu

Posebni uslovi za pansione

2. Uslovi u pogledu opreme u prihvatilištu, odnosno pansionu

Boksevi i kavezi za životinje u prihvatilištima, odnosno pansionima

<lat>III</lat>. NAČIN POSTUPANjA SA ŽIVOTINjAMA U PRIHVATILIŠTIMA I PANSIONIMA

1. Briga o životinjama u prihvatilištu, odnosno pansionu

4. Prijem životinja u pansion

9. Fizička aktivnost pasa u pansionu

Zakon o dobrobiti životinja (RS)

13. Pansioni za kućne ljubimce i prihvatilišta za napuštene životinje

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (RS)

3. Postupak kategorizacije hotela, motela, pansiona , turističkog apartmana, kampa i restorana

9) Kod hotela pansionskog tipa u banjama i planinskim centrima propisane najmanje površine uvećavaju se za 30%

Uredba o uslovima koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima (RS)

7) istakne cene smeštaja, pansiona i polupansiona , iznos boravišne takse u svakoj sobi i na recepciji, kao i da istakne cene hrane, pića i napitaka u cenovnicima koji moraju biti dostupni korisnicima usluga u dovoljnom broju primeraka i na svakom mestu gde se korisnici uslužuju;

Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj (RS)

Ovim pravilnikom propisuju se standardi za kategorizaciju ugostiteljskog objekata za smeštaj vrste hotel, motel, turističko naselje, kamp, pansion , kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo i to: standardi za pojedine vrste objekta, posebni standardi, kategorije kao i način sticanja i promene kategorije ugostiteljskog objekta.

Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste pansion razvrstava se u kategoriju u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 7 Standardi za razvrstavanje pansiona u kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pansion iz stava 1. ovog člana može da se razvrsta u kategoriju ako ima najmanje 5 smeštajnih jedinica.

Depandans u sastavu ugostiteljskog objekta vrste hotel, motel i pansion razvrstava se u istu ili u jednu kategoriju niže u odnosu na glavni objekat u skladu sa standardima koji važe za glavni objekat, o čemu gost mora da bude obavešten.

Ugostiteljski objekat vrste pansion razvrstava se u kategorije na sledeći način:

Kategorija ugostiteljskog objekta vrste hotel, garni hotel, apart hotel, motel, turističko naselje, kamp i pansion označava se tablom petougaonog oblika sa zaobljenim uglovima koja sadrži u gornjem delu ucrtane šestokrake zvezde, čiji broj označava kategoriju objekta, a u donjem delu ispisan naziv vrste objekta na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom i na engleskom jeziku.

Oznaka kategorije za hotel, garni hotel, apart hotel, motel, kamp, pansion , turističko naselje, apartmansko naselje postavlja se sa spoljne strane na glavnom ulazu u objekat, osim u slučaju kada se objekat nalazi u zgradi pod zaštitom kao kulturno dobro, gde se oznaka može postaviti unutar glavnog ulaza u objekat.

Oznaku kategorije hotela, garni hotela, apart hotela, motela, turističkog naselja, kampa, pansiona i specijalizacije hotela, izdaje ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljem tekstu: ministarstvo).

Zahtev za određivanje kategorije hotela, motela, turističkog naselja, kampa i pansiona kao i za određivanje specijalizacije hotela (u daljem tekstu: zahtev) ugostitelj podnosi ministarstvu nadležnom za poslove turizma (u daljem tekstu: ministarstvo), u skladu sa Zakonom.

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV (RS)

Ako se uz uslugu smeštaja iz stava 1. ovog člana pruža i usluga konzumacije jela i pića na licu mesta (noćenje sa doručkom, polupansion , pansion i sl.), posebna stopa primenjuje se samo na uslugu smeštaja (prenoćišta).

Zakon o turizmu (RS)

6) istakne cene smeštaja, pansiona i polupansiona , iznos boravišne takse u svakoj sobi i na recepciji, kao i da istakne cene hrane, pića i napitaka u cenovnicima koji moraju biti dostupni korisnicima usluga u dovoljnom broju primeraka i na svakom mestu gde se korisnici uslužuju;

U ugostiteljskom objektu za smeštaj pružaju se usluge smeštaja, ishrane i pića i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu ili samo usluge smeštaja (u vrsti ugostiteljskog objekta: hotel, motel, turističko naselje, kamp, pansion , hostel, prenoćište, odmaralište, kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo, lovačka vila, kuća ili koliba i drugi objekti za pružanje usluga smeštaja).

Ugostiteljski objekti za smeštaj vrste hotel, motel, turističko naselje, pansion i kamp razvrstavaju se u kategorije, u skladu sa standardima propisanim za pojedine vrste tih objekata.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Kako će se i po kojoj stopi plaćati PDV na usluge koje pruža motel?

hor003