Traženo: opterećenje

Ukupno nađeno: 2020 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1947 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Usklađeni iznos takse za izravnanje poreskog opterećenja (RS)

Uredba o posebnoj taksi za izravnavanje poreskog opterećenja za robu u provozu (RS)

Pravilnik o dimenzijama, ukupnim masama i osovinskom opterećenju vozila i o osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju uređaji i oprema na vozilima u saobraćaju na putevima (SCG)

Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličina opterećenja mostova (SCG)

Zakon o državnom premeru i katastru (RS)

Raspolaganja predbeleženim pravom i pravom opterećenim predbeležbom

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (RS)

Opterećenje učenika

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (RS)

Opterećenje učenika i trajanje časa

Pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja (RS)

Merenje osovinskog opterećenja , odnosno ukupne mase vozila

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (RS)

9. Upućivanje vozila na kontrolni tehnički pregled, odnosno radi merenja osovinskog opterećenja , odnosno ukupne mase

Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije (RS)

<lat>Dž</lat>.3. Preraspodela opterećenja u sistemu korisnika

Pravilnik o osnovnim uslovima koje tunel na javnom putu mora da ispunjava sa gledišta bezbednosti saobraćaja i podobnosti puta za odvijanje saobraćaja (RS)

Saobraćajno opterećenje

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju javna skladišta u pogledu skladišnog prostora za prijem, čuvanje i isporuku poljoprivrednih proizvoda, opreme za merenje količine i utvrđivanje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda koji se skladište (RS)

<lat>IV</lat>. USLOV U POGLEDU VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA KOJA NISU OPTEREĆENA HIPOTEKOM ILI DRUGIM ZALOŽNIM PRAVOM

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 65 pronadjenih primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Da li je moguće istovremeno doneti rešenje o izvršenju na pokretnim stvarima izvršnog dužnika i rešenje o određivanju privremene mere zabranom otuđenja i opterećenja istih pokretnih stvari? S kojim trajanjem bi se u takvom slučaju mogla odrediti privremena mera?

...

Pitanje: U brojnim predmetima okrivljeni osporavaju sve činjenice iz optužnog predloga, negirajući da su prekoračili najveću dozvoljenu ukupnu masu vozila i/ili pojedina dozvoljena osovinska opterećenja . Osporava se način merenja, ispravnost vage, ističe da vozilo nije bilo u fazi apsolutnog mirovanja, da teren nije bio potpuno ravan, da je u pitanju specifičan teret npr. tečnost ili sveži beton koji imaju različitu masu na različitim temperaturama, tvrdi da je nemoguće da dođe do pretovara zbog zapremine

...

Za ostvarivanje prava civilnog lica na dodatak za dodatno opterećenje za zastupanje na formacijskom mestu, nije od značaja da li to lice ispunjava uslove za formacijsko mesto koje zastupa, već da li je faktički obavljalo poslove zastupanja tog formacijskog mesta.

...

Ostavoprimac nema prava da primljenu stvar upotrebljava, opterećuje ili otuđuje, niti na istoj ima pravo (retencije) zadržavanja radi naplate svojih dospelih potraživanja od ostavodavca.

...

Privredni prestup iz člana 325. stav 1. tačka 3. i stav 2. ZOBS-a postojaće i ako je samo prekoračeno propisano osovinsko opterećenje vozila.

...

Zakonom se moglo zabraniti otuđenje i opterećenje imovine koja je oduzeta zadužbinama u periodu od 1945. godine do donošenja zakona kojim se uređuje vraćanje oduzete imovine i naknade za oduzetu imovinu.

...

Republika Srbija ne odgovara za štetu zato što je opštinski sud izvršio brisanje mere obezbeđenja i opterećenja nepokretnosti nakon isteka vremena na koju je određena, jer tužilac u izvršnom postupku nije tražio produženje mere otuđenja i opterećenja na nepokretnosti dužnika.

...

U imovinu fizičkog lica koje je preduzetnik ulaze prava, potraživanja i sredstva ostvarena kroz delatnost za koju je radnja registrovana, ali i prava, potraživanja i sredstva ostvarena izvan nje, iz drugih materijalno pravnih odnosa. Imovinu tog lica opterećuju i obaveze koje je ono preuzelo u vezi sa obavljanjem registrovane delatnostn, ali i obaveze koje su preuzete izvan nje.

...

Činjenica da stečajni dužnik nije neposredni držalac imovine na kojoj ima pravo susvojine, ne sprečava stečajnog dužnika da kao posredni držalac upravlja imovinom u skladu sa odredbom člana 84. Zakona o stečajnom postupku, a to obuhvata mogućnost otuđenja i opterećenja udela na kome ima pravo susvojine jer je ovlašćenje držanja uže od prava svojine, odnosno susvojine.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

PITANjA I ODGOVORI (_)

Da li je tačna informacija da će preduzetnici koji nisu uspeli da izmire svoje poreske obaveze po osnovu poreza i doprinosa za 2005. i 2006. godinu biti u situaciji da im se ista refundira ili umanji od strane države?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2238/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara i usluga koji vrši obveznik PDV - domaće privredno društvo u okviru sprovođenja projekta "Podrška Edukaciono-informativnom centru pri Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije", finansiranog iz sredstava donacije Evropske unije stranom pravnom licu iz Nemačke - podimplementarnom partneru EAR

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Poklonodavac jemči da predmetna nepokretnost nije opterećena nikakvim teretima u odnosu na treća lica koja bi mogla ostvariti neko svoje stvarno ili tražbeno pravo.

Poklonodavac jemči da predmetni posed nije opterećen nikakvim teretima u odnosu na treća lica koja bi mogla ostvariti neko svoje stvarno ili tražbeno pravo.

...

- zabranjuje dužniku da svoja imovinska (osnivačka) prava u iz , ul. br. , otuđuje i opterećuje ,

...

Dužnik takođe ističe da je svestan da će se, ako poverioci ne prihvate novu ponudu, protiv njega otvoriti stečajni postupak po službenoj dužnosti, ali je slobodan da upozori poverioce da njihova potraživanja, u tom slučaju, neće moći da budu namirena u iznosu većem od ___%, pošto je deo dužnikove nepokretne imovine opterećen hipotekom.

...

Odredbom člana 28. stav 3 Zakona o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji određeno je da posle isticanja rešenja o otvaranju postupka prinudnog poravnanja na oglasnoj tabli suda, dužnik ne može opterećivati svoju imovinu bez odobrenja predsednika veća prinudnog poravnanja.