Traženo: norma

Ukupno nađeno: 2706 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 2602 pronadjena primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o standardima i normativima za planiranje, projektovanje, građenje i uslovima za korišćenje i održavanje stanova za socijalno stanovanje (RS)

Pravilnik o obučavanju, nastavnim planovima i programima i normativima nastavnih sredstava i opreme za obučavanje pripadnika civilne zaštite (RS)

Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, načinu i postupku ostvarivanja refakcije, uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativima potrebnih količina za pogon traktora (RS)

Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (RS)

Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje i normativima i standardima za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smeštaj dece i omladine bez roditeljskog staranja i dece i omladine sa poremećajima u ponašanju (RS)

Pravilnik o normativima i standardima rada i cenama zdravstvenih usluga za prevenciju, preglede i lečenja bolesti usta i zuba koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (RS)

Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane, tečne i pod pritiskom rastvorene gasove (RS)

Pravilnik o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad (RS)

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (RS)

Odluka o pravnom normiranju (APV)

Uredba o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 92 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Zaposleni povredu svoga prava iz radnog odnosa otklanja predlogom za izmenu pojedinačnog pravnog akta koji je zasnovan na primeni opšte pravne norme za koju je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da je nesaglasna Ustavu i zakonu.

...

Pravo na pravično suđenje podrazumeva da se na jednako utvrđene činjenice, koje su rezultat dokaznog postupka, jednako primeni materijalno pravo, a odstupanje od jednakog odlučivanja u korelaciji je sa nejednakošću utvrđenih činjenica u svakom konkretnom postupku na koje se opšta norma ima primeniti.

...

Državni organ koji postupa u okviru zakonskih ovlašćenja nije odgovoran za pogrešno tumačenje zakonske norme , te primena neadekvatne zakonske norme sama po sebi ne predstavlja povredu dužnosti u vršenju funkcija državnog organa.

...

Da bi se mogao dati otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata rada od strane zaposlenog, potrebno je da kod poslodavca postoje utvrđeni normativi i standardi rada, u pogledu obima i kvaliteta, kao i drugi kriterijumi određeni u kolektivnom ugovoru, odnosno Pravilniku o radu, na osnovu kojih bi se vršilo merenje radnog učinka.

...

U granicama je ustavnih ovlašćenja zakonodavca da posebno propiše šta se smatra diskriminacijom u vezi sa vaspitanjem i obrazovanjem, odnosno da se diskriminacijom u obrazovanju zbog invalidnosti ne smatra stvaranje normativnih pretpostavki da se, kroz individualizovani oblik nastave, deci sa posebnim obrazovnim potrebama obezbedi obrazovanje u skladu sa njihovim potrebama, interesovanjima i mogućnostima.

...

Strana pravna i fizička lica nemaju ustavnu legitimaciju za pokretanje postupka normativne kontrole propisa Republike Srbije po bilo kom osnovu, već se zaštita prava i interesa stranih lica ostvaruje u postupku po ustavnoj žalbi.

...

U pogledu prava zaposlenih iz radnog odnosa u ustanovi za izvršenje krivičnih sankcija, primarno je kao matični zakon merodavan Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, a ukoliko se u njegovom sadržaju ne nalaze norme koje regulišu određenu pravnu situaciju, supsidijarno se može primeniti i Zakon o radu.

...

Za primenu odredbe člana 141. stav 3. Zakona o obligacionim odnosima nije dovoljno da je ugovorena korist u očiglednoj nesrazmeri sa onim što je dato, nego kumulativno moraju biti ispunjeni i drugi uslovi, koji su u ovoj normi navedeni.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ha prihode po osnovu autorskih i srodnih prava, odnosno prava industrijske svojine, plaća se porez na dohodak građana po stopi od 20% na osnovicu koju čini bruto prihod umanjen za troškove koje je obveznik imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda. Autoru se priznaju se normirani troškovi u visini od 40% do 60% od bruto prihoda, odnosno stvarni troškovi ako ih obveznik dokumentuje

...

Na prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine, porez se plaća po stopi od 20%, na osnovicu koju čini bruto prihod umanjen za normirane troškove

PITANjA I ODGOVORI (_)

Koja institucija je nadležna za kontrolu rada banaka?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 9 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Utovar robe vrši pošiljalac pridržavajući se vremena utovara prema standardima i normativima prevoznika, po vrsti vozila, vrsti robe, propisima i destinacijama.

...

Zaposleni radi sa skraćenim radnim vremenom, koje iznosi časova dnevno, odnosno časova nedeljno, a prema normativima rada koji čine sastavni deo ovog ugovora.

...

Poslodavac se obavezuje da obezbedi i sprovodi zaštitu na radu u skladu sa zakonom, propisanim merama i normativima zaštite na radu, aktom poslodavca, odnosno kolektivnim ugovorom.

...

Prodavac će sagraditi objekat i kupljene prostorije na osnovu overene tehničke dokumentacije, a u skladu sa tehničkim propisima, važećim standardima i građevinskim normama .

...

Izvođač se obavezuje da predmetne radove izvede u svemu prema zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla stručno i kvalitetno.

...

Izvođač je dužan da investicionu tehničku dokumentaciju iz člana #L001. ovog ugovora izradi u skladu sa propisima (zakonom, domicilnim standardima, tehničkim normativima i dr.) i po svim pravilima svoje struke.

...

Servisiranje proizvoda u vangarantnom roku Izvršilac će vršiti uz naplatu usluge korisniku proizvoda primenom odobrenog cenovnika i normativa radnog vremena za popravku proizvoda u vangarantnom roku.

...

1. Izvede sve ponuđene radove prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji tj. da završi izgradnju objekta po sistemu "ključ u ruke", a u skladu sa važećim propisima, normativima i pravilima struke.