Traženo: noć

Ukupno nađeno: 1097 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1054 pronadjenih primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o vremenu letenja, vremenu letenja u dugolinijskom saobraćaju, vremenu letenja noću , dnevnom radnom vremenu, broju poletanja i sletanja u toku radnog vremena i dužini dnevnog odmora članova posade vazduhoplova (SCG)

Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS (RS)

DISKOTEKE I NOĆNI KLUBOVI, BAROVI, RESTORANI NA VODI I SVI UGOSTITELjSKI OBJEKTI KOJI IMAJU RADNO VREME POSLE 2,00 ČASA

Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite (RS)

Dnevni i noćni rad

Zakon o radu (RS)

7. Noćni rad i rad u smenama

Pokrajinska uredba o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine (APV)

Dodatak za rad noću

Pravilnik o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (RS)

8.f. Za sprečavanje umora koristi se sistem rasporeda osoblja. Kod takvog rasporeda osoblja vodi se računa o dužini leta, intervalima letačke dužnosti, intervalima dužnosti članova letačke posade i prilagođenom trajanju odmora. Ograničenja koja se određuju ovim rasporedom uvažavaju sve okolnosti koje doprinose umoru kao što su, pre svega, broj sektora koje su preleteli, broj vremenskih zona, nedovoljno spavanje, poremećaj cirkardijalnog ritma, noćni rad, pozicioniranje, kumulativno radno vreme u određenom

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu javnog saopštavanja muzičkih dela sa nosača zvuka ili slike i dela koja se emituju (RS)

2. Diskoteke, klubovi, noćni barovi, splavovi i sl.

Pravilnik o bližim uslovima za primenu fizičkog sputavanja i izolacije lica sa mentalnim smetnjama koja se nalaze na lečenju u psihijatrijskim ustanovama (RS)

4) izolacija, odnosno zatvaranje lica sa mentalnim smetnjama samog u sobu, u bilo koje doba dana ili noći , pri čemu to lice ne može da otvori vrata i prozore te sobe iznutra ili zatvaranje tog lica samog u sobu, u bilo koje doba dana ili noći , pri čemu se vrata ili prozori te sobe zaključavaju spolja;

5) zaključavanje ustanove, odnosno "zaključavanja vrata" koje obuhvata redovno zaključavanje spoljašnjih vrata i prozora dok su lica sa mentalnim smetnjama i zaposleni u zgradi, čime se ograničava njihov ulaz i izlaz, odnosno zaključavanje vrata i prozora, čime se lice sa mentalnim smetnjama ograničava na kretanje u određenom delu zgrade ili prostora. Zaključavanje ustanove tokom noći radi bezbednosti, ne smatra se ograničenjem.

Mere izolacije lica sa mentalnim smetnjama su izolovano zatvaranje tog lica, u bilo koje doba dana ili noći , u prostoriju čija su vrata i prozori zaključani spolja, koju odobrava nadležni psihijatar u psihijatrijskoj ustanovi.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 27 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Vozač je dužan da brzinu vozila prilagodi noćnim uslovima, vožnji u naselju i vremenskim prilikama da bi mogao blagovremeno da se zaustavi pred preprekom koju inače može da vidi.

...

Pravo policijskog službenika na uvećanu zaradu po osnovama prekovremenog rada, rada za vreme praznika i rada noću uređeno je na poseban način Zakonom o policiji, pa se ne primenjuju opšti radno-pravni propisi o uvećanoj zaradi po ovim osnovama.

...

Policijski službenici, za koje se nesumnjivo utvrdi da su, zbog posebnih uslova rada, ostvarili pravo na uvećanje osnovnog koeficijenta za obračun plate od 30 do 50 odsto, u odnosu na zaposlene koji imaju isti stepen stručne spreme, a nemaju posebne uslove rada, nemaju pravo na dodatak na platu za prekovremeni rad, rad na dan državnog i verskog praznika i rad noću .

...

Prekršaj iz člana 331. stav 1. tačka 14. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima postoji ako na vozilu koje je noću ili danju u uslovima smanjene vidljivosti, u saobraćaju na putu nisu uključena zadnja poziciona svetla a ne ako su ta svetla neispravna.

...

Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu za rad noću i rad u smenama, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade, najmanje 26% od osnovice.

...

Zaposlen ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu za rad noću i rad u smenama ako takav rad nije vrednovan kod utvrđivanja osnovne zarade najmanje 26% od osnovice.

...

Noćni i smenski rad predstavljju dva različita osnova za uvećanje zarade.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Zaposlen sam u klaničnoj industriji, gde radim u smenama. Zbog ugovorenih poslova uveden nam je i noćni rad. Kako će mi se obračunavati zarada kad radim istovremeno i smenski i noćni rad?

...

Zaposlila sam se u trgovini - mega marketu i radim u smenama i noću . Na koji način treba da mi se obračunava zarada?

...

Ako su se istovremeno stekli uslovi po više osnova za uvećanje zarade (za rad noću i rad u smenama), procenat uvećanja zarade ne može biti niži od zbira procenata po svakom od osnova uvećanja

...

Pravo zaposlenog u zdravstvenoj delatnosti na dodatak na platu no osnovu rada na dan državnog i verskog praznika, rada noću i prekovremenog rada

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Kako će se i po kojoj stopi plaćati PDV na usluge koje pruža motel?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1532/2008-04 (_)

a) Osnovica za obračun PDV kod prometa usluge hotelskog smeštaja pri čemu naknada za pruženu uslugu uključuje i troškove osiguranja b) Evidentiranje prenoćišta i ugostiteljskih usluga preko fiskalne kase

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 10 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Za noćni i smenski rad osnovna zarada se utvrđuje prema vrednosti rada od dinara po radnom času.

2) za noćni i smenski rad - u visini od %;