Traženo: nameštanje

Ukupno nađeno: 1048 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1032 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o visini osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika , sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija ustavnog suda (RS)

Odluka o visini osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika , sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija ustavnog suda (RS)

Odluka o prijemu u radni odnos pokrajinskih službenika i nameštenika u Službu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine (APV)

Pokrajinska uredba o platama pokrajinskih službenika na izvršilačkim radnim mestima i nameštenika (APV)

Odluka o visini osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika , sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca (RS)

Pravilnik o pravilima ponašanja poreskih službenika i nameštenika u Ministarstvu finansija - Poreskoj upravi (RS)

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika (RS)

Uredba o uvećanju plate državnih službenika i nameštenika koji obavljaju poslove u vezi sa zaštitom tajnih podataka u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka i Ministarstvu pravde (RS)

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za nameštaj (RS)

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika (RS)

Uredba o razvrstavanju radnih mesta nameštenika (RS)

Poseban kolektivni ugovor za državne organe (RS)

<lat>VI</lat>. ODGOVORNOST NAMEŠTENIKA

Pravilnik o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija i privrede - Poreska uprava (RS)

<lat>IV</lat>. PLATE NAMEŠTENIKA

Odluka o pokrajinskim službenicima (APV)

<lat>DžVIII</lat> NAMEŠTENICI

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 12 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Državnom namešteniku radni odnos ne prestaje donošenjem rešenja kojim mu se utvrđuje status neraspoređenog, već u situaciji kada se nameštenik ne može rasporediti ili premestiti na druge poslove istom se otkazuje ugovor o radu.

...

Ustav utvrđuje pravo na štrajk svim zaposlenim licima, pa i pripadnicima policije, državnim službenicima i nameštenicima , koje se može ograničiti samo zakonom.

...

Kada u spisima upravnog predmeta nema podzakonskog akta kojim je od strane ministra uređeno pitanje pokretanja i vođenja disciplinskog postupka protiv poreskih službenika i nameštenika , izricanje disciplinskih mera, ovlašćenje za vođenje disciplinskog postupka i prenošenje tog ovlašćenja, niti je taj akt objavljen u službenom glasilu, sud ne može da oceni da li je direktor Poreske uprave ovlašćen za donošenje rešenja u disciplinskom postupku.

...

Državnom službeniku i namešteniku prvo prestaje radni odnos, pa mu se onda isplaćuje otpremnina, a prestanak radnog odnosa nije uslovljen prethodnom isplatom otpremnine, kao što je to predviđeno odredbom člana 158. stav 1. Zakona o radu.

...

Uslov za ostvarivanje prava državnih službenika i nameštenika na naknadu troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora, je postojanje kolektivnog ugovora kojim se uređuje pravo, visina i način isplate ovih naknada.

...

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada u visini cene mesečne pretplatne karte u gradskom, prigradskom, odnosno međugradskom saobraćaju.

...

Zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, između ostalog i za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu, a najmanje u visini utvrđenoj posebnim propisom, odnosno Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika .

...

Tužbeni zahtev tužioca kao državnog službenika opštinskog suda, za isplatu naknade za topli obrok i regres za 2007. je neosnovan, jer ista nije regulisana Zakonom o državnim službenicima, Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika i Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika .

...

Kada se tvrdi izrekom prvostepene presude da je nameštaj koji su okrivljeni stavili u promet bio nepravilno ili nepotpuno deklarisan (čl. 53. Zakona o zaštiti potrošača) mora se zatečeno stanje uporediti sa odredbom odgovarajućeg pravilnika, standarda ili kog drugog podzakonskog akta, jer je u suprotnom izreka presude nerazumljiva i zahvaćena bitnom povredom odredaba postupka.

...

Odluka kojom se poništava akt o izboru državnog službenika ili namještenika mora obuhvatiti i akt o zasnivanju radnog odnosa ako je isti donijet.

...

Nameštaj koji je jednom bračnom drugu dodeljen kao oficiru ili vojnom službeniku-učesniku NOB-a, ne predstavlja zajedničku tekovinu bračnih drugova

...

Profesionalnom oficiru, odnosno profesionalnom podoficiru, koji ima porodicu i koji se ponovo useljava u stan, ne pripada naknada dela troškova za opremanje stana, bez obzira što pri prvom useljenju u stan nakon zasnivanja porodice, nije koristio takvu naknadu.Prema odredbi člana 45.stav 1.Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova u Vojsci Jugoslavije ("Sl.vojni list", br.16/97 - prečišćen tekst), profesionalnom oficiru odnosno profesionalnom podoficiru koji ima porodicu i koji se, osim u namešteni

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Shodno članu 56. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika , da li direktor javnog preduzeća čiji je osnivač opština, kojem je odlukom osnivača prestala funkcija pre isteka vremena na koji je imenovan, može da ostvari pravo na platu u trajanju od 6 meseci od kada mu je prestala funkcija?

...

Ministarstvo unutrašnjih poslova nabavlja nameštaj koji služi za opremanje kancelarija i drugih administrativnih prostorija, plaća se porez na promet

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2425/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara - putničkih automobila, računarske opreme i kancelarijskog nameštaja koji strano lice, koje u Republici Srbiji gasi predstavništvo i osniva privredio društvo vrši tom privrednom društvu na teritoriji Republike Srbije

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

4. Formira gradilište, posebnim rešenjem odredi rukovodioca radova i obavesti investitora, da organizuje izvođenje radova u svemu prema Zakonu o izgradnji objekta, Zakona i Pravilnika o zaštiti na radu i drugim važećim propisima, kao i da na gradilištu obezbedi odgovarajuću nameštenu kancelariju za rad Nadzornog organa investitora,