Traženo: nadrilekarstvo

Ukupno nađeno: 5471 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 5367 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Statut Lekarske komore Srbije (RS)

Pravilnik o organizaciji i radu lekarskih komisija (RS)

Uredba o merilima za ocenjivanje zdravstvene sposobnosti vojnih obveznika za vojnu službu i o lekarskim i drugim pregledima i psihološkim ispitivanjima vojnih obveznika (RS)

Odluka o utvrđivanju visine troškova veštačenja invalidnosti za osiguranika koji podnese zahtev bez saglasnosti lekarske komisije (RS)

Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom (RS)

Etički kodeks doktora stomatologije (RS)

Kodeks profesionalne etike Lekarske komore Srbije (RS)

Odluka o utvrđivanju visine troškova veštačenja o invalidnosti za osiguranike, odnosno lica po predlogu za veštačenje na koji nije data saglasnost lekarske komisije (RS)

Odluka o jedinstvenim identifikacionim brojevima lekara i lekara stomatologa koji imaju ovlašćenje za propisivanje lekova na recept na teret sredstava zdravstvenog osiguranja (RS)

Odluka o obrascu lekarskog recepta za propisivanje i izdavanje lekova na teret sredstava zdravstvenog osiguranja (RS)

Naredba o visini naknade za pregled drugostepene lekarske komisije (SCG)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 78 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Veterinarske komore ne predstavljaju udruženja iz člana 55. Ustava, već oblik organizacija javnog prava, pa se obaveznim udruživanjem doktora veterinarske medicine, odnosno diplomiranih veterinara u ove organizacije, pored ostalog, i radi zaštite profesionalnih interesa njenih članova, ne ograničava pravo na slobodu udruživanja u smislu člana 55. stav 1. Ustava RS.

...

Za početak toka objektivnog roka zastarelosti naknade štete propisanog odredbom članom 376. st. 2. ZOO-a, nije relevantno kada je tužilac saznao kako se stručno, tj. medicinski zove bolesti od koje se razboleo, niti kada su lekari uspešno dijagnostifikovali tu bolest, već kada se bolest objektivno ispoljila pošto se s tim trenutkom smatra da je posledica definitivno nastupila.

...

Kada u izreci presude navede povrede koje su nalazom lekara konstatovane za jednog od okrivljenih, a u činjeničnom opisu prekršaja iz podnetog zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nema navoda koji se odnose na te povrede, prekršajni sud čini bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka iz člana 234. stav 1. tačka 11. Zakona o prekršajima jer je izmenio činjenični opis radnje iz koje proizlazi pravno obeležje prekršaja i okolnosti koje određuju prekršaj zato što je presudom utvrdio da je okrivljeni

...

Zaposlenom u ustanovi obrazovanja prestaje radni odnos ako se u toku radnog odnosa utvrdi da ne ispunjava uslove iz st. 1. i 2. člana 120. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ili ako odbije da se podvrgne lekarskom pregledu u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi.

...

Kao dan nastanka invalidnosti i telesnog oštećenja, u slučaju kada je prvostepeni organ veštačenja dao negativan nalaz, mišljenje i ocenu, a nema odgovarajuće medicinske dokumentacije iz ranijeg perioda, uzima se, kao najraniji, dan kada je lekar specijalista u postupku pred drugostepenim organom veštačenja dao svoj specijalistički nalaz.

...

Oštećeni ima pravo na naknadu nematerijalne i matarijalne štete nastale usled pružanja nestručne lekarske pomoći od strane lekara .

...

Posebna lekarska komisija daje mišljenje o tome da li postoji verovatnoća da je nastala promena oštećenja organizma od uticaja na ranije utvrđeni procenat vojnog invaliditeta samo na osnovu nalaza lekara specijaliste i medicinske dokumentacije, bez neposrednog pregleda osiguranika - korisnika prava.

...

Nisu ispunjeni uslovi za obustavu mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi kada se u mišljenju lekarske komisije Specijalne zatvorske bolnice navodi da je dalje eventualno opasno ponašanje okrivljenog moguće otkloniti samo "kontinuiranim" ambulantnim lečenjem na slobodi. Okrivljenom je postavljen staralac za brigu i lečenje, njegov brat koji živi u Banja Luci. Okrivljeni nema prihvata od strane članova porodice u mestu gde se predlaže dalje ambulantno lečenje, zbog čega je

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li je škola dužna da od svakog kandidata traži da dostavi lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom ili je dovoljno dokazati ovaj uslov prilikom prijema u radni odnos? Da li se u konkursu može navesti da se neblagovremene i nepotpune prijave neće uzimati u obzir?

...

U privatnom preduzeću sam zasnovala radni odnos na određeno vreme, na godinu dana. Nakon četiri meseca ostala sam u drugom stanju i po preporuci lekara , a usled nastalih komplikacija, otpočela sam sa bolovanjem radi održavanja trudnoće. Pismenim putem sam obaveštena da mi radni odnos prestaje na dan isteka ugovora o radu, a tog dana sam se i porodila. Da li su neka od mojih prava iz radnog odnosa ovim putem povređena?

...

Da li lekar specijalista za očne bolesti u starosnoj penziji može registrovati ordinaciju i da li može zaposliti medicinskog radnika?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 23 pronadjena primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Zaposleni/zaposlena, je podnelo zahtev za odobrenjem odsustvo sa rada radi posebne nege deteta. Uz zahtev je priložen lekarski nalaz da dete ima , zbog čega joj je nadležni organ utvrdio pravo na posebnu negu deteta, u skladu sa zakonom.

...

Zaposleni se u navedenom periodu nije pridržavao uputstava lekara , odnosno svesno je odlagao svoje ozdravljenje, odnosno osposobljavanje za rad, što je utvrđeno . Zbog toga mu je uskraćena naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad, koja mu pripada po Zakonu o zdravstvenom osiguranju. Time su se stekli uslovi da se zaposlenom otkaže ugovor o radu zbog zloupotrebe bolovanja.

...

1. Mišljenje lekara specijaliste o potrebi tuđe nege i pomoći

...

potvrda lekara od . godine

...

- Nalazi lekara

- Lekarsko uverenje za maloletnu iz sa opisom povreda;

...

Kako po isteku dogovorenog vremena kći nije vraćena majci, a na telefonske pozive u stanu tuženog niko nije odgovarao, majka se obratila organima MUP-a koji su istog dana u večernjim časovima pronašli tuženog i maloletnu i oduzeli dete od tuženog. Tom prilikom lekarskim pregledom su utvrđene teške telesne povrede nastale kao posledica batina i upotrebe sile prema maloletnoj .

- Lekarsko uverenje.