Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 21. stav 7. Pravilnika o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja ("Službeni glasnik RS", br. 46/03, 121/03, 4/04, 27/05 i 79/05),
Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti, na sednici održanoj 28. jula 2006. godine, doneo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANjU VISINE TROŠKOVA VEŠTAČENjA O INVALIDNOSTI ZA OSIGURANIKE, ODNOSNO LICA, PO PREDLOGU ZA VEŠTAČENjE NA KOJI NIJE DATA SAGLASNOST LEKARSKE KOMISIJE

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 68 od 9. avgusta 2006)

1. Troškovi veštačenja invalidnosti za osiguranike, odnosno lica, po predlogu za veštačenje na koji nije data saglasnost lekarske komisije u zdravstvenoj ustanovi, iznose 22.000,00 dinara.
2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Broj 13356/9
U Beogradu, 28. jula 2006. godine
Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti
Predsednik, mr Rato Ninković, s.r.