Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 69. stav 2. i člana 100. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 18/92, 26/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96, 46/98, 54/99 i 29/2001), člana 10. stav 1. tačka 28) i člana 24. Statuta Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 33/99 i 16/2000) a u vezi sa članom 4. Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lekova ("Službeni list SRJ", br. 16/94 i 22/97) i članom 18. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja ("Službeni glasnik RS", broj 44/99),
Upravni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 22. februara 2002. godine, donosi

ODLUKU

O JEDINSTVENIM IDENTIFIKACIONIM BROJEVIMA LEKARA I LEKARA STOMATOLOGA KOJI IMAJU OVLAŠĆENjE ZA PROPISIVANjE LEKOVA NA RECEPT NA TERET SREDSTAVA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 9 od 26. februara 2002; 44/05)

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se način i postupak određivanja identifikacionih brojeva (u daljem tekstu: ID broj) lekarima i lekarima stomatolozima (u daljem tekstu: lekar) koji imaju ovlašćenja za propisivanje lekova na recept na teret sredstava zdravstvenog osiguranja; način korišćenja ID brojeva; formiranje i vođenje Registra lekara; oblik i sadržina štambilja lekara i rokovi za sprovođenje ove odluke.

Član 2.

ID brojevi se dodeljuju izabranim lekarima koji na osnovu Zakona i Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja ("Službeni glasnik RS", broj 44/99) imaju ovlašćenje da propisuju lekove na recept na teret sredstava zdravstvenog osiguranja, i to:
- izabranim lekarima u domu zdravlja iz oblasti: opšte medicine, ginekologije, pedijatrije, medicine rada i stomatologije;
- izabranim lekarima u službama drugih zdravstvenih ustanova koje pružaju zdravstvenu zaštitu iz delatnosti doma zdravlja, kao i specijalizovanim dispanzerima i savetovalištima iz oblasti: onkologije, mentalnog zdravlja, bolesti zavisnosti, primene i davanja kontraceptivnih sredstava, dijabetesa, kožno-veneričnih bolesti i plućnih bolesti.
ID broj se dodeljuje i lekaru specijalisti, koji izuzetno koristi ID broj za propisivanje lekova na obrascu lekarskog recepta na teret sredstava zdravstvenog osiguranja, kada oceni prema zdravstvenom stanju osiguranika koji je kod njega upućen, da se uzimanje leka ne može odlagati.
ID broj se dodeljuje i lekaru u ustanovi socijalne zaštite, sa kojom Zavod ima zaključen ugovor o pružanju zdravstvenih usluga, za propisivanje lekova na recept na teret sredstava zdravstvenog osiguranja osiguranim licima smeštenim korisnicima.
ID broj se dodeljuje lekarima u drugim oblicima obavljanja zdravstvene delatnosti (privatna praksa) iz oblasti: opšte medicine, ginekologije, pedijatrije i stomatologije, sa kojima Zavod ima zaključen ugovor, za propisivanje lekova na recept osiguranim licima na teret sredstava zdravstvenog osiguranja.

Član 3.

Predlog za dodeljivanje ID broja lekarima, zdravstvena ustanova dostavlja filijali Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Filijala Zavoda), na čijem području ima sedište, na obrascu "Spisak lekara, koji imaju ovlašćenje za propisivanje lekova na teret sredstava zdravstvenog osiguranja" (u daljem tekstu: Spisak lekara), u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.
Obrazac iz stava 1. ovog člana koji utvrđuje Republički zavod za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Zavod) obavezno sadrži za svakog lekara pojedinačno sledeće podatke:
1. zdravstvena ustanova-pravno lice (naziv i šifra),
2. zdravstvena ustanova u sastavu pravnog lica (naziv i šifra),
3. organizaciona jedinica zdravstvene ustanove u kojoj lekar radi (naziv i šifra),
4. ime lekara,
5. ime jednog roditelja,
6. prezime lekara,
7. jedinstveni matični broj građana za lekara (JMBG),
8. specijalnost za lekara na osnovu koje propisuje lekove,
9. zaposlen na neodređeno - određeno vreme,
10. broj opredeljenih osiguranih lica kod izabranog lekara,
11. i druge podatke koje propiše Zavod.

Član 3a

Predlog za dodeljivanje ID broja lekarima, ustanova socijalne zaštite dostavlja filijali Zavoda, na čijem području ima sedište, na obrascu Spisak lekara, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.
Obrazac iz stava 1. ovog člana koji utvrđuje Zavod obavezno sadrži za svakog lekara pojedinačno sledeće podatke:
1. ustanova socijalne zaštite - pravno lice (naziv i šifra),
2. ustanova socijalne zaštite u sastavu pravnog lica (naziv i šifra),
3. ime lekara,
4. ime jednog roditelja,
5. prezime lekara,
6. jedinstven matični broj građana za lekara (JMBG),
7. zaposlen na neodređeno - određeno vreme i
8. druge podatke koje propiše Zavod.

Član 3b

Predlog za dodeljivanje ID broja lekarima, drugi oblik obavljanja zdravstvene delatnosti (privatna praksa) dostavlja filijali Zavoda na čijem području ima sedište, na obrascu Spisak lekara u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.
Obrazac iz stava 1. ovog člana koji utvrđuje Zavod obavezno sadrži za svakog lekara pojedinačno sledeće podatke:
1. drugi oblik obavljanja zdravstvene delatnosti (naziv i šifra),
2. ime lekara,
3. ime jednog roditelja,
4. prezime lekara,
5. jedinstven matični broj građana za lekara (JMBG),
6. zaposlen na neodređeno vreme i
7. druge podatke koje propiše Zavod.

Član 4.

Po prijemu predloga iz člana 3. ove odluke od zdravstvene ustanove ustanove socijalne zaštite i drugog oblika obavljanja zdravstvene delatnosti (privatna praksa) Filijala Zavoda proverava da li su na Spisku lekara, lekari koji ispunjavaju uslove za dodeljivanje ID broja shodno članu 2. ove odluke.
Po izvršenoj proveri Zavod će najkasnije do 20. marta 2002. godine dodeliti ID brojeve lekarima.
Po izvršenoj proveri Zavod će najkasnije do 15. jula 2005. godine dodeliti ID brojeve lekarima u ustanovama socijalne zaštite i lekarima u drugom obliku obavljanja zdravstvene delatnosti (privatna praksa).

Član 5.

ID broj se dodeljuje za svakog lekara pojedinačno.
ID broj se sastoji od:
- šifre filijale (2 mesta),
- rednog broja lekara (5 mesta) i
- kontrolnog broja (1 mesto), po modulu 11.
Redni broj ID broja, određuje se rastućim redosledom počev od broja 00001, za svaku Filijalu Zavoda posebno.

Član 6.

O dodeljenim ID brojevima u Zavodu se formira i vodi se