Traženo: most

Ukupno nađeno: 1048 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1036 pronadjenih primera ovde je prikazano 18 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o metrološkim uslovima za merne mostove drumskih i šinskih vaga (SCG)

Pravilnik o tehničkim normativima za eksploataciju i redovno održavanje mostova (SCG)

Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličina opterećenja mostova (SCG)

Pravilnik o bližim uslovima, kao i načinu dodele i korišćenja sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije i Budžetskog fonda za šume autonomne pokrajine (RS)

Glavni projekt mosta na trasi šumskog puta

Tipski projekat mosta malog raspona

Pravilnik o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima (RS)

Rad Vitstonovog mosta .

Konstrukcija Vitstonovog mosta .

Delovanje i funkcija dioda u strujnim krugovima, ograničivači, premošćivači, punotalasni i polutalasni ispravljači, mosni ispravljači, naponski udvostručivači i utrostručivači;

Pravilnik o tehničkim zahtevima za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina (RS)

g) Utovar na konzolne odlagače, samohodne transportere i transportne mostove

v) Odlaganje jalovine primenom odlagača sa transportnom trakom, mostova

Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače (RS)

(2) karakteristike puta koje su od značaja za bezbednost saobraćaja (poprečni profil puta, kolovozni zastor, prijanjanje, broj i širina saobraćajnih traka, odvodnjavanje, oštećenja kolovoza, preglednost puta, horizontalne i vertikalne krivine, tuneli, mostovi , nadvožnjaci, podvožnjaci i drugi putni objekti);

Zakon o javnoj svojini (RS)

Dobrima u opštoj upotrebi u javnoj svojini, u smislu ovog zakona, smatraju se one stvari koje su zbog svoje prirode namenjene korišćenju svih i koje su kao takve određene zakonom (javni putevi, javne pruge, most i tunel na javnom putu, pruzi ili ulici, ulice, trgovi, javni parkovi, granični prelazi i dr).

Pravilnik o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija za vozača tramvaja (RS)

12) Vožnja na mostu , nadvožnjaku i podvožnjaku

11) Vožnja na mostu , nadvožnjaku i podvožnjaku

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

- administraciju poslova i usluga vezanih za poslovanje, upotrebu, izgradnju i održavanje sistema i kapaciteta drumskog saobraćaja (putevi, mostovi , tuneli, parking mesta, autobuski terminali itd.);

- administraciju poslova i usluga vezanih za poslovanje, korišćenje, izgradnju i održavanje rečnih i obalskih sistema (luke, pristaništa, navigacijska oprema i pomagala, kanali, mostovi , tuneli, lukobrani, stubovi, dokovi, terminali, itd.);

- administraciju poslova i usluga vezanih za poslovanje, korišćenje, izgradnju ili održavanje sistema i kapaciteta železničkog saobraćaja (trase za železničke pruge, terminali, tuneli, mostovi , nasipi, prolazi itd.);

011141 Autoputevi, mostovi , nadvožnjaci i tuneli

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pravno lice kome je povereno održavanje javnog puta, odgovara za štetu prouzrokovanu provaljivanjem dotrajalog mosta pod teretom vozila

...

Kada je optužnicom stavljeno na teret optuženom izvršenje kriv. Dela krađe iz čl165 st. 1 KZS jer je razblombirao električno brojilo u stanu gde stanuje kao podstanar, skinuo plombu na poklopcu brojila a zatim skinuo dva naponeka merna mosta i koristio nemerenu električnu energiju, tada je izvršena pravilna ocena izvedenih dokaza od strane prvostepenog suda da je optuženi u spornom periodu dobijao račune za potrošenu električnu energiju u znatno manjem iznosu nego ranije, da u tom zakupljenom stanu

...

Kada je utvrđeno da je optuženi (obio zatvoreni prostor električno brojilo tako što je podesnim alatom oštetio i skinuo plombu na poklopcu brojila a zatim razmakao dva naponska mosta kako bi onemogućio evidenciju utroška električne energije ....) Ne radi se o izvršenju krivičnog dela teške krađe iz čl. 166 stav 1 tačka 1 KZS, već o krivičnom delu krađe iz čl. 165 stav 1 KZS.

...

Nije javni onaj most na reci koji je postavljen radi korišćenja od strane određenog broja lica i sa ograničenom namenom

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Promet usluga zimskog održavanja magistralnih i regionalnih puteva i auto-puteva, kao i popravka, rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija mostova na magistralnim i regionalnim putevima, u delu u gradovima ili drugim naseljima oporezuje se po posebnoj stopi PDV od 8%

...

Porez na materijal i usluge rekonstrukcije i održavanja mostova , ulica, puteva i drugih javnih površina u gradovima i naseljima

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-312/2010-04 (_)

tretman prometa dobara i usluga, odnosno uvoza dobara, koji se vrši u okviru sprovođenja projekta LOT DžIII Rehabilitacija mosta 22 finansiranog sredstvima zajma dobijenog na osnovu Ugovora o finansiranju između Evropske investicione banke i JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija puteva i mostova - B2, potpisanog 16.7.2007. godine, a za koji je Republika Srbija dala garanciju Ugovorom o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke Rehabilitacija puteva i mostova ...

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2744/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara i usluga, odnosno uvoza dobara, koji se vrši u okviru sprovođenja projekata finansiranih sredstvima dobijenim na osnovu Ugovora o finansiranju između Evropske investicione banke i JP "Putevi Srbije" - Sanacija mosta Gazela, za koji je Republika Srbija dala garanciju, kao i Ugovora o finansiranju između Evropske investicione banke i JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija puteva i mostova - B2, a za koji je Republika Srbija dala garanciju

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

10) da prilikom izgradnje mosta , eventualno pronađene predmete na zemljištu, koji predstavljaju istorijsku vrednost, vodu koja izvire ili druga mineralna bogatstva, preda odnosno pnjavi i ustupi nadležnim organima Republike Srbije bez naknade;

1) da, u skladu sa odredbama ovog ugovora, svojim blagovremenim odlukama i drugim aktima omogući koncesionaru, u vreme trajanja koncesije, da nesmetano vrši eksploataciju izgrađenog mosta sa pravom naplate mostarine;