Traženo: meso

Ukupno nađeno: 9342 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 8828 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa , poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa (RS)

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije za proizvodnju i preradu mleka, mesa , voća, grožđa i povrća i podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću (RS)

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz investicije u prerađivačke kapacitete za preradu mleka i mesa (RS)

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva za proizvodnju mleka i proizvodnju mesa (RS)

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za proizvode od mesa (SCG)

Uputstvo o načinu popunjavanja i izdavanja uverenja o zdravstvenoj ispravnosti životinja, mesa , proizvoda i sirovina životinjskog porekla i sertifikata o poreklu i postupku proveravanja podataka u tim uverenjima (RS)

Pravilnik o kvalitetu proizvoda od mesa (SCG)

Pravilnik o kvalitetu proizvoda od mesa pernate živine (SCG)

Uputstvo o određivanju organa mesno nadležnih za rešavanje o pravima stranaca koji imaju prebivalište u inostranstvu (SCG)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 491 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Da li u predmetima gde tužilac traži isplatu razlike penzije, kada je u tužbi navedeno da se radi o naknadi štete merodavan pravni osnov označen u tužbi kod određivanja mesne nadležnosti suda iako se u suštini traži isplata razlike penzije, a ne šteta?

...

Prenošenje mesne nadležnosti iz razloga celishodnosti (član 36. ZKP-a), dozvoljeno je i kada je u skraćenom postupku podnet predlog za preduzimanje određenih istražnih radnji (član 435. Stav 1. ZKP-a).

...

Pitanje: Da li se izvršni sud može, po prigovoru izvršnog dužnika kojim stavlja van snage rešenje o izvršenju u delu u kome je određeno izvršenje, rešenjem oglasiti mesno nenadležnim i predmet ustupiti mesno nadležnom parničnom sudu?

...

Pitanje: Da li tuženi, u odgovoru na tužbu, mora prvo da istakne prigovor mesne nenadležnosti, ili to može da učini u bilo kom delu odgovora na tužbu, analogno izjavljivanju prigovora na ročištu za glavnu raspravu, pre upuštanja u raspravljanje?

...

U predmetima za krivična dela protiv vojske srbije prilikom određivanja mesne nadležnosti primenjuje se Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, a ne odredbe zakona o preuzimanju nadležnosti vojnih sudova, vojnih tužilaštava i vojnog pravobranilaštva.

...

(koji se primenjuje od 01. 01. 2010. godine), za postupanje su nadležni sudovi koji su preuzeli predmete na osnovu te zakonske odredbe, pod uslovom da je mesna nadležnost u vreme pokretanja krivičnog postupka bila zasnovana u skladu sa odredbama ZKP-a i Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava("Službeni glasnik RS" br. 63/01 i 42/02). U ovim predmetima ocena mesne nadležnosti u smislu člana 37. stav 1. ZKP-a u vezi člana 27. ZKP-a dozvoljena je samo ukoliko mesna ...

...

Pitanje rešenja o prekidu, ispravci, obustavi, o stvarnoj ili mesnoj nenadležnosti i drugih?

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 9 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

/ Nikola Maksimović protiv Srbije (predstavka broj 3103/05) - objavljeno u "Sl. glasniku RS", 107/2007-32. / Mirkov protiv Srbije (predstavka broj 46809/06) - objavljeno u "Sl. glasniku RS", 21/2010-4. / Jovanović protiv Srbije (predstavka broj 9560/09) - objavljeno u "Sl. glasniku RS", 83/2010-232. / Ilić protiv Srbije (predstavka broj 21811/09) - objavljeno u "Sl. glasniku RS", 83/2010-234. / Dačić protiv Srbije (predstavka broj 45604/08) - objavljeno u "Sl. glasniku RS", 1/2011-44. / Ribić ...

...

Da li je mesna zajednica oslobođena plaćanja republičkih administrativnih taksi?

...

Koji se zakon primenjuje na zaposlene u mesnoj zajednici i kako rešiti tehnološki višak u mesnoj zajednici (a radi se o jednom zaposlenom)?

...

Radim u mesnoj industriji i moj poslodavac otvara mesnicu u drugom gradu. Interesuje me pod kojim uslovima i na koji način može poslodavac da me premesti u drugo mesto rada?

...

Poreski tretman žive divljači i mesa od divljači

...

Da li zaposlena, koja je kao neraspoređena postala višak u opštinskoj upravi - mesnoj kancelariji i kojoj je po tom osnovu prestao radni odnos, ima pravo na otpremninu i za radni staž upisan u njenu radnu knjižicu ostvaren u SR Nemačkoj?

...

U vezi raspoređivanja izvesnog broja radnika u mesnoj zajednici, koji se propisi primenjuju?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 14 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Sporazum o mesnoj nadležnosti

...

Prigovor tuženog na mesnu nadležnost suda

...

Prigovor stvarne i mesne nadležnosti

...

Kako dužnik ovu svoju obavezu nije ispunio u roku određenom u ovoj odluci, to poverilac podnosi ovaj predlog za izvršenje i predlaže da ovaj sud kao stvarno i mesno nadležan donese

Kako dužnik ovu svoju obavezu nije ispunio u roku određenom u ovoj odluci, to poverilac podnosi ovaj predlog za izvršenje i predlaže da ovaj sud kao stvarno i mesno nadležan donese sledeće

...

O MESNOJ NADLEŽNOSTI

Ovim sporazumom stranke ugovaraju mesnu nadležnost Opštinskog suda u , za sve eventualne sporove koji bi proizašli između investitora i izvođača radova, a u vezi postojećeg ugovornog odnosa oko adaptacije navedenog stambenog objekta.