Traženo: menjačnica

Ukupno nađeno: 12509 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 11826 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o bližim uslovima i sadržini zahteva za izdavanje, izmenu i oduzimanje licence za obavljanje energetskih delatnosti i o načinu vođenja registra izdatih i oduzetih licenci (RS)

Pravilnik o postupku i uslovima za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, jedinstvenom programu obuke za obavljanje menjačkih poslova i uslovima koje moraju da ispunjavaju predavači koji vrše obuku (RS)

Pravilnik o uslovima, sadržaju dokumentacije i načinu odobrenja izmene ili dopune dozvole za stavljanje leka u promet (RS)

Uredba o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkih poslova (RS)

Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova (RS)

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova (RS)

Odluka o postupku kontrole menjačkih poslova (RS)

Pravilnik o uslovima za izdavanje, izmenu , suspenziju ili stavljanje van snage potvrde o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-prevoza balonom (RS)

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o izmenama i dopunama Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Češke o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja (mp)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 577 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Da li se odluka doneta po zahtevu poverioca za izmenu popisa donosi u formi rešenja ili zaključka?

...

Pitanje: Kod tužbe za utvrđenje nekog stvarnog prava, da li se kao vrednost predmeta spora uzima vrednost koju je tužilac označio u tužbi, ili je potrebno utvrđivati vrednost predmeta spora u smislu člana 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku?

...

Izmenom pravnosnažne presude o poveravanju dece drugom roditelju sud može po službenoj dužnosti odlučiti o održavanju ličnih odnosa dece sa drugim roditeljem kome nisu poverena i o njihovom izdržavanju i ako to tužbom nije traženo.

...

U veću sastavljenom od trojice sudija Vrhovni kasacioni sud odlučuje u svim predmetima zahteva za ispitivanje zakonitosti pravnosnažne presude bez obzira koji sud je doneo presudu protiv koje je zahtev izjavljen, a primenom odredaba člana 146. Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. gl.RS", broj 72/09 od 03.09.2009. godine) i člana 32. Zakona o uređenju sudova("Sl. gl. RS", broj 116/08 od 22.12.2009. godine i 104/09 od 16.12.2009.godine).

...

Pitanje: Povodom prigovora na plan reorganizacije od strane poverioca dužnik želi da izvrši ispravku plana. Da li dužniku kao predlagaču plana reorganizacije to treba dozvoliti, do kog krajnjeg roka i da li to može da čini na ročištu za glasanje o planu ili predlagačima plana treba dozvoliti da dostave dve verzije plana reorganizacije - jedan osnovni i jedan izmenjeni plan?

...

Pitanje: Ako je prodaja imovine stečajnog dužnika, na kojoj je priznato razlučno pravo razlučnom poveriocu, izvršena pre 18. 02. 2012. godine, a nagrada stečajnom upravniku se određuje nakon 18. 02. 2012. godine, koji će se propis primeniti - da li Pravilnik o osnovama i merilima za određivanje nagrada za rad i naknade troškova stečajnog upravnika (Sl. Glasnik RS 1/2011) koji se primenjivao u trenutku prodaje ili će se primeniti izmene i dopune Pravilnika koje su stupile na snagu 18. 02. 2012. godine a

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 56 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

OBJAŠNjENjE o načinu obračuna godišnjeg poreza na dohodak građana za 2009. godinu, saglasno članu 20. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, za lica kojima je u prethodnoj godini privremeno smanjena plata, odnosno zarada

...

člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit preduzeća / c) Način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva za svrhu korišćenja poreskog podsticaja iz člana 50a Zakona o porezu na dobit preduzeća ako u periodu korišćenja poreskog podsticaja obveznik vrši nabavku novih osnovnih sredstava, a za ta osnovna sredstva ne koristi poreski podsticaj iz člana 50a Zakona (već poreski kredit iz člana 48. Zakona) ili izvrši nabavku osnovnih sredstava koja su već bila u upotrebi u Republici / d) Izmena ...

...

Da li se plaća republička administrativna taksa za prijavu za registraciju (obrasci PR-1, PR-2 i PR-3), prijavu za promenu podataka (obrasci PPR-1 i PPR-2), prijavu za izmenu podataka u PDV registru (obrazac IEPDV), zahtev za brisanje iz PDV registra (obrazac ZBPDV) i zahtev za otpis kamate (obrazac ZOK)?

...

Naplata republičkih administrativnih taksi nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS" br. 5/09) za spise i radnje organa u Republici Srbiji kada obveznik zahtev podnosi kod diplomatsko-konzularnog predstavništva (DKP) u inostranstvu

...

Poreski tretman prihoda koje ostvari nerezidentni obveznik od rezidentnog obveznika po osnovu kamate u situaciji kada su aneksom ugovora o kreditu izmenjeni uslovi kredita tako što je ugovoreno da se preostali iznos kamate ne isplaćuje (u ratama), već se pripisuje glavnici (kapitalizuje)

...

Sud ne može posle održanog glavnog pretresa na osnovu optužnice neuračunljivom učiniocu izreći meru bezbednosti iz člana 63, odnosno člana 64. KZ SFRJ bez izmene optužnice javnog tužioca u predlog za izricanje mere bezbednosti. U takvom slučaju sud mora doneti presudu kojom se optuženi oslobađa od optužbe.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 47 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Akt o izmenama osnivačkog akta privrednog društva

...

Svi budući prilozi, izmene i dopune ovog Ugovora imaju svoju važnost ako se obe ugovorne strane saglase sa njima i ako su u pisanoj formi.

...

Zbog izmenjenih uslova koji su uzrokovali potrebu za određenim izmena i dopunama Ugovora o radu, a koje se ogledaju u sledeđem: poslodavac je aktom broj od godine, ponudio zaposlenom aneks ugovora o radu, u smislu odredbe člana 171. i 172. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05).

2. Ugovor se otkazuje zbog odbijanja zaposlenog da zaključi ugovor o radu pod izmenjenim uslovima.

Zbog potrebe obavljanja poslova Poslodavac je ponudio zaposlenom premeštaj na navedene poslove i po tom osnovu zaključivanje ugovora o radu pod izmenjenim uslovima, u skladu sa članom 171. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05).

...

Nalaže se nadležnoj službi u banci u kojoj dužnik ima otvoren tekuĆi račun, da po pravnosnažnosti ovog rešenja isplati iznos od dinara, sa zakonskom zateznom kamatom i iznos troškova izvršnog postupka, te da ubuduće, do izmene pravnosnažne i izvršne presude, poveriocu isplaćuje iznose od % od mesečnih primanja dužnika, putem poštanske uputnice.

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

OBRAZAC - Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost (IEPDV) (_)

Porezi / Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost / IEPDV