Traženo: lokalna samouprava

Ukupno nađeno: 30938 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 29835 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o uslovima i načinu dodele kreditnih sredstava malim i srednjim preduzećima sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za trajna obrtna sredstva (APV)

Odluka o uslovima, načinu i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije za učešće u sufinansiranju projekata na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine koji se finansiraju iz fondova Evropske unije (APV)

Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (RS)

Uredba o utvrđivanju Programa podrške regionalnom i lokalnom razvoju (RS)

Uredba o utvrđivanju Programa unapređenja institucionalne infrastrukture - standardizovani set usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije (RS)

Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave (RS)

Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom Pokrajinom Kosovo i Metohija (RS)

Pokrajinska skupštinska odluka o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti (APV)

Uredba o načinu raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 901 pronadjenog primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Odgovornost odgovornog lica za učinjeni prekršaj ne prestaje zato što mu je prestao radni odnos u pravnom licu, državnom organu ili organu jedinice lokalne samouprave niti zato što je nastala nemogućnost kažnjavanja pravnog lica usled njegovog prestanka.

...

Privremeni organ opštine mogao je doneti Odluku o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

...

Jedinice lokalne samouprave svojim aktom uređuju prava i obaveze davaoca i korisnika komunalne usluge, pa u okviru toga utvrđuje i pravila obračuna i naplate vode pojedinom korisniku u zgradama u kojima postoji više korisnika vode, a zavisno od toga da li korisnici - svi ili pojedini imaju ugrađen kontrolni vodomer koji meri njihovu potrošnju.

...

Donošenje propisa radi izvršavanja zakona ni u kom slučaju ne može da bude izvorni posao autonomne pokrajine , nezavisno od toga da li se radi o zakonu koji je donet u oblasti u kojoj su određena pitanja, kao pitanja od pokrajinskog značaja, preneta u nadležnost autonomnoj pokrajini .

...

Zakonodavac je bio ovlašćen da u Ustavom utvrđenim oblastima, Zakonom o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine prenese u nadležnost AP Vojvodini i neko pitanje za koje ona do tada nije bila nadležna prema tzv. sektorskom zakonu, ako to pitanje ispunjava Ustavom utvrđene uslove da bude određeno kao pitanje od pokrajinskog značaja.

...

AP Vojvodina, u skladu sa zakonom, daje saglasnost na prostorne i urbanističke planove jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.

...

Razvijanje administrativnih kapaciteta organa jedinice lokalne samouprave , bez obzira s kojim ciljem, pitanje je od lokalnog , a ne od pokrajinskog značaja.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 61 pronadjenog primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Shodno članu 56. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, da li direktor javnog preduzeća čiji je osnivač opština , kojem je odlukom osnivača prestala funkcija pre isteka vremena na koji je imenovan, može da ostvari pravo na platu u trajanju od 6 meseci od kada mu je prestala funkcija?

...

Da li direktor javnog preduzeća u datoj opštini , kome je odlukom osnivača prestala funkcija pre isteka vremena na koji je imenovan, može da ostvari pravo na platu u trajanju od 6 meseci nakon prestanka funkcije?

...

Kod uslova za sticanje zvanja zaposlenih u pokrajinskim organima uprave , kako se definiše pojam radnog staža i radnog iskustva i kako se tretira volonterska praksa?

...

Radim u opštinskoj upravi . Kako će mi u plati biti obračunati prvomajski praznici, koji su za mene neradni dani?

...

Radim u biblioteci kao ustanovi kulture koja se finansira iz budžeta jedinice lokalne samouprave . Za obračun plata, u našoj biblioteci, poslodavac je od septembra 2005. godine zaključno sa platom za septembar 2006. godine, koristio osnovicu 2.213,82 dinara (bruto). Da li je osnovica u navedenom vremenu bila usklađena sa propisima Vlade R. Srbije i da li je poslodavac iz lokalne samouprave obavezan da se pridržava propisa koje donosi Vlada R. Srbije?

...

Nakon isteka četvorogodišnjeg mandata razrešena sam sa funkcije direktora ustanove čiji je osnivač Skupština opština . Međutim, na istoj sednici nije izabran ni novi direktor ni vršilac dužnosti do imenovanja direktora. Interesuje me da li ja, kao jedini registrovani potpisnik, ostajem na funkciji direktora do imenovanja novog direktora?

...

Molimo vas za mišljenje u vezi ostvarivanja prava zaposlenog na solidarnu pomoć za nabavku ortopedskih pomagala, a u skladu sa članom 23. Odluke o naknadama i drugim primanjima imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u pokrajinskim organima, organizacijama, službama i direkcijama.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 141 pronadjenog primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Predlog opštini za izjašnjavanje po osnovu prava preče kupovine

...

Ovaj ugovor je punovažan kada ga overi sudija Opštinskog suda u koji je dužan da pre provere pročita strankama ugovor i upozori ih da ustupanjem imovina ne ulazi u zaostavštinu ustupaoca.