Traženo: ljudska prava manjine

Ukupno nađeno: 576 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 518 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o osnivanju službe za ljudska i manjinska prava (RS)

Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama (SCG)

Statut Autonomne Pokrajine Vojvodine (APV)

<lat>II</lat>. OSTVARIVANjE LjUDSKIH I MANjINSKIH PRAVA

Ustav Republike Srbije (RS)

LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I SLOBODE

Ograničenja ljudskih i manjinskih prava

Zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

Odstupanja od ljudskih i manjinskih prava u vanrednom i ratnom stanju

Poseban kolektivni ugovor za državne organe (RS)

... prava i dužnosti državnih službenika i nameštenika utvrđenih zakonom i podzakonskim opštim aktima kojima se uređuju radni odnosi u državnim organima, utvrđuju se, u skladu sa zakonom, veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih zakonom i podzakonskim opštim aktima kojima se uređuju radni odnosi u državnim organima, odgovornost nameštenika za povrede radnih obaveza, bezbednost i zdravlje na radu ... postupak ... postupak ...

Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica (RS)

Izdavanjem ove serije prigodne poštanske marke obeležiće se pedeset godina od osnivanja Ustavnog suda. Ustavni sud je ustanovljen Ustavom Socijalističke Republike Srbije od 9. aprila 1963. godine, a započeo sa radom 15. februara 1964. godine kada je održao svoju prvu sednicu. Ustavni sud je samostalan i nezavisan državni organ koji štiti ustavnost i zakonitost, ljudska i manjinska prava i slobode .

Sudski poslovnik (RS)

Ako veće nađe da bi se po pravnom pitanju o kome rešava trebalo utvrditi pravno shvatanje radi obezbeđenja jedinstvene primene propisa, obaveštava o tome predsednika odeljenja i zastaje sa radom na predmetu dok se ovo pitanje ne raspravi u sednici odeljenja, odnosno opštoj sednici.

Na pismeno vezano za rok ( pravni lek i sl.) zaposleni konstatuje datum kada je dostavljena odluka protiv koje je pravni lek uložen. Ako se radi o pravnom leku koji se ne dostavlja na odgovor, proslediće predmet višem sudu, odnosno veću istog suda. Kada se ustanovi da pismeno nije blagovremeno, stavlja oznaku "neblagovremeno" i predmet predaje sudiji. U navedenim slučajevima se koriste odgovarajući štambilji ili formulari.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 46 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ustavni sud doneo je odluku kojom se zabranjuje rad Udruženju građana "Otačastveni pokret Obraz", zbog delovanja usmerenog na kršenje zajemčenih ljudskih i manjinskih prava i izazivanja nacionalne i verske mržnje.

...

Postupak koji je odlukom suda pravnosnažno završen može se po predlogu stranke ponoviti ako je u postupku po ustavnoj žalbi, Ustavni sud utvrdio povredu ili uskraćivanje ljudskog ili manjinskog prava i slobode zajamčene Ustavom u parničnom postupku .

...

Ponavljanje postupka može se tražiti na osnovu odluke Ustavnog suda po ustavnoj žalbi kojom je utvrđeno kršenje ljudskog ili manjinskog prava i slobode zajemčene Ustavom u parničnom postupku od strane svakog lica koje se nalazi u istoj pravnoj situaciji.

...

Ustavna žalba može se izjaviti u roku od 30 dana od dana dostavljanja pojedinačnog akta, odnosno od dana preduzimanja radnje kojom se povređuje ili uskraćuje ljudsko ili manjinsko pravo i sloboda zajemčena Ustavom.

...

Ustavna žalba može izjaviti u roku od 30 dana od dana dostavljanja pojedinačnog akta, odnosno od dana preduzimanja radnje kojom se povređuje ili uskraćuje ljudsko ili manjinsko pravo i sloboda zajemčena Ustavom.

...

Jedan od uslova za izjavljivanje ustavne žalbe jeste da se ona podnosi zbog povrede ili uskraćivanja određenog ili određenih ljudskih ili manjinskih prava i sloboda zajemčenih Ustavom.

...

Ustavna žalba može se izjaviti protiv pojedinačnih akata ili radnji državnih organa ili organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, a kojima se povređuju ili uskraćuju ljudska ili manjinska prava i slobode zajemčene Ustavom, ako su iscrpljena ili nisu predviđena druga pravna sredstva za njihovu zaštitu.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 11 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Na poklon novčanih sredstava u iznosu većem od 6.000 dinara, koje biblioteka dobija na osnovu ugovora o finansiranju određenog projekta od pravnog lica rezidenta Republike Srbije, radi nabavke literature, nameštaja i opreme, plaća se porez na nasleđe i poklon

...

Zaposleni koji je od strane stečajnog veća zadržan na radu , ostvaruje pored prava na zaradu i ostala prava po osnovu rada (godišnji odmor, bolovanje i druga prava ), do dana prestanka radnog

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-866/2010-04 (_)

Pravo međunarodne organizacije na refakciju PDV plaćenog pri uvozu materijala za unapređenje obrazovanja u oblasti životne sredine

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 335-00-388/2009-04 (_)

Ko se smatra obveznikom PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2831/2009-04 (_)

Pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana kupca stana koji u momentu overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče stan nije bio punoletni državljanin Republike Srbije

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2263/2008-04 (_)

Pravo na refundaciju PDV kupcu prvog stana u slučaju kada je kupac prvog stana, kao nužni naslednik ostavioca - supružnika, čiju zaostavštinu je, između ostalog, činila i porodična stambena zgrada sagrađena za vreme trajanja bračne zajednice, ostvario pravo na novčanu nadoknadu po osnovu nužnog naslednog dela, kao i po osnovu zajedničkog sticanja u braku sa ostaviocem, zaključenjem sudskog poravnanja sa zaveštajnim naslednicima ostavioca

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 414-00-99/2009-04 (_)

a) Evidentiranje za PDV poljoprivrednika, kao i pravo obveznika PDV da odbije iznos PDV nadoknade kao prethodni porez b) Poreski tretman primanja fizičkog lica po osnovu PDV nadoknade, kao i primanja fizičkog lica koje ostvaruje prihode od poljoprivrede i šumarstva, a koje se opredelilo za obavezu plaćanja PDV

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-02388/2009-04 (_)

Da li je Republički geodetski zavod obveznik PDV?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

C) USTAVNO PRAVO ( LjUDSKO ILI MANjINSKO PRAVO ILI SLOBODA ZAJEMČENA USTAVOM) KOJE SE SMATRA POVREENIM