hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: legalizacija stana

Ukupno nađeno: 27 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 24 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o objektima za koje se ne može izdati građevinska dozvola, stepenu izgrađenosti objekta i građevinskoj i upotrebnoj dozvoli u postupcima legalizacije objekata (RS)

Projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije porodičnog stambenog objekta do 300 <lat>m<sup>2</sup></lat> bruto razvijene građevinske površine, pored sadržine propisane Zakonom, sadrži:

Projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije porodičnog stambenog objekta preko 300 <lat>m<sup>2</sup></lat> bruto razvijene građevinske površine, stambeno poslovne objekte i proizvodne objekte, pored sadržine propisane Zakonom, sadrži i:

Zakon o planiranju i izgradnji (RS)

Zemljište za redovnu upotrebu objekta izgrađenog u otvorenom stambenom bloku jeste zemljište ispod objekta, a po zahtevu podnosioca zahteva u postupku legalizacije nadležni organ može odrediti građevinsko zemljište ispod objekta kao zemljište za redovnu upotrebu, uz obavezu podnosioca zahteva da u roku od pet godina od dana pravnosnažnosti rešenja o legalizaciji pokrene postupak za utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu u skladu sa ovim zakonom.

Zakon o legalizaciji objekata (RS)

Posebna vrsta projekta izvedenog objekta za potrebe legalizacije izrađuje se za: porodične stambene objekte do 300 <lat>m<sup>2</sup></lat> bruto razvijene građevinske površine, stambene objekte preko 300 <lat>m<sup>2</sup></lat> bruto razvijene građevinske površine, stambeno poslovne objekte, poslovne objekte, proizvodne objekte i objekte niskogradnje.

Projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije porodičnog stambenog objekta do 300 <lat>m<sup>2</sup></lat> bruto razvijene građevinske površine sadrži naročito:

Projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije za stambene objekte preko 300 <lat>m<sup>2</sup></lat> bruto razvijene građevinske površine, stambeno poslovne objekte i proizvodne objekte sadrži:

Kada je predmet legalizacije nadziđivanje, pretvaranje zajedničkih prostorija zgrade u stan ili poslovni prostor ili pripajanje zajedničkih prostorija susednom stanu, kao dokaz o rešenim imovinsko pravnim odnosima prilaže se ugovor zaključen u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje održavanje stambenih zgrada.

Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje (RS)

(3) građevinsku i upotrebnu dozvolu izdate u postupku legalizacije za objekte (odnosno stanove u okviru objekata) čija je izgradnja započeta bez neophodnih dozvola, a isti su upisani u katastar nepokretnosti, odnosno zemljišne knjige, sa i bez zabeležbe da Republika Srbija ne garantuje za stabilnost i sigurnost objekta, a koju korisnik kredita kupuje od investitora na koga glasi odobrenje za izgradnju odnosno građevinska dozvola,

Uredba o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda (RS)

U postupku održavanja katastra nepokretnosti i katastra zemljišta visina naknade utvrđena Tarifom umanjuje se 70% ukoliko je predmet upisa porodična stambena zgrada površine do 300 m2, odnosno stan površine do 100 m2 za koje je u postupku legalizacije objekata izdata građevinska i upotrebna dozvola.

Pravilnik o kriterijumima za određivanje naknade u postupcima legalizacije , kriterijumima za objekte za koje se ne može naknadno izdati građevinska dozvola, kao i o sadržini tehničke dokumentacije (RS)

... legalizacije za porodične stambene ... legalizacije ... legalizacije ...

Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta u postupcima legalizacije za porodične stambene objekte do 100 m<sup>2</sup> utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma: stepena komunalne opremljenosti, godišnjih programa za uređivanje građevinskog zemljišta, urbanističke zone, položaja lokacije, namene objekta, neto površine objekta i vremena zaključenja ugovora o uređivanju građevinskog zemljišta kojim se uređuje i plaćanje naknade u postupku legalizacije .

Pravilnik o kriterijumima za umanjenje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije i o uslovima i načinu legalizacije objekata (RS)

... legalizacije za porodične stambene objekte i stanove u stambenim ... legalizacije ... legalizacije ...

Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta u postupcima legalizacije za porodične stambene objekte i stanove u stambenim zgradama čija je neto korisna površina do 100m2, odnosno 200m2, bez obzira na ukupnu površinu objekta, utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

... legalizaciju objekta koji je izgrađen do 11. septembra 2009. godine, kao i lice koje je na tom objektu steklo pravo svojine do 5. aprila 2011. godine i koje je trajno rešavalo svoje stambeno ... legalizacije ...

Strategija za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji (RS)

Usvajanjem Akcionog plana za stanovanje Roma (2005. godina) utvrđen je smer i definisane su osnovne aktivnosti za rešavanje stambenih problema Roma u Republici Srbiji. U Smernicama za unapređivanje i legalizaciju romskih neformalnih naselja (2007. godina) lokalnim samoupravama su data stručna uputstva kako treba da pristupe ovoj problematici.

Međutim, nema realizovanih sveobuhvatnih stambenih projekata (urbanistički planovi, legalizacija i izgradnja). Za svaki projekat usmeren na rešavanje stambene situacije potrebno aktivno učešće državnih odnosno opštinskih organa, a taj preduslov sada nije ispunjen.

Glavni cilj poboljšanja stambenih prilika treba da bude obezbeđivanje legalnog korišćenja stana i poseda u svim aspektima, omogućavanje zdravog života porodice i pojedinca, olakšanje života žene i deteta, obezbeđivanje adekvatnih uslova za način života koji je prihvatljiv Romima, kao i negovanje kulture stanovanja kakva je prihvaćena u celini društva.

3) treba podsticati jedinice lokalne samouprave da, prilikom donošenja urbanističkih planova i primene Smernica za legalizaciju i unapređenje neformalnih romskih naselja, posebnu pažnju posvete rešavanju stambenih problema Roma, kao i da obezbede najveću moguću transparentnost u radu i široko uključivanje javnosti u proces izrade, usvajanja i sprovođenja planova za romska naselja;

- jačanje profesionalnih kapaciteta romskih aktivista u sferi stambenih pitanja Roma i romskih naselja. Ovo se prvenstveno odnosi na sticanje potrebnih znanja iz oblasti vlasničkih prava i prava na stan , geodezije, katastra, urbanizma, legalizacije , ali i na znanja u vezi sa sistemima građenja, samogradnje i sl.

- jedinice lokalne samouprave u svojim budžetima treba da imaju stalnu poziciju za unapređenje i legalizaciju romskih naselja i stambenih prostora Roma;

- u slučajevima gde legalizacija stambenih objekata u postojećim naseljima nije moguća, nadležni organi, kroz dijalog svih aktera, treba da pronađu rešenja za preseljenje ili raseljavanje koje će biti prihvatljivo za sve strane (uz uključivanje stanovnika ovih naselja u programe društvene podrške i zaštite na koje imaju pravo kao građani). U tom smislu, neophodno je unaprediti i zakonski ojačati mehanizam stručne kontrole i javnog uvida u procesu izrade i sprovođenja odgovarajućih planskih dokumenata;

- u slučajevima kada je moguća relativno jednostavna i brza legalizacija , istovremeno treba inicirati programe unapređenja naselja i integracije njihovih stanovnika u širu društvenu zajednicu. U naseljima u kojima je imovinski status zemljišta regulisan treba inicirati projekte za poboljšanje uslova života, kao što su legalizacija pojedinačnih kuća, poboljšanje stambenih uslova kroz izgradnju socijalnih stanova , samogradnju i obezbeđivanje mikrokredita, unapređenje osnovne infrastrukture i

Interno raseljeni Romi se i danas suočavaju sa brojnim problemima koji se odnose na njihova imovinska prava na Kosovu i Metohiji. Još uvek ima mnogo uzurpiranih i devastiranih stambenih jedinica, poljoprivrednog zemljišta i poslovnih prostora koje su zauzeli nelegalni korisnici, a proces restitucije se odvija izuzetno sporo.

Uredba o utvrđivanju kućnih brojeva, označavanju zgrada brojevima i označavanju naziva naseljenih mesta, ulica i trgova (RS)

Izuzetno, od stava 1. ovog člana, za stambenu zgradu koja je snimljena, a nije izgrađena ili postavljena u skladu sa propisima o planiranju i izgradnji, može da se utvrdi privremeni kućni broj, do okončanja postupka legalizacije , odnosno izdavanja odobrenja za izgradnju za tu stambenu zgradu.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Ništava je dozvola za legalizaciju izgrađenog stambenog objektu ako investitor nema pravo korišćenja na svim parcelama

...

Nije su useljivi stan ili zgrada koji su podignuti bez građevinske dozvole, na tuđem zemljištu, a neizvesno je da li se građenje može naknadno legalizovati ili ne

...

Ulazak u stan pomoću ključa koji je nelegalno pribavljen je PROVALjIVANjE

hor003