Traženo: kvalitet

Ukupno nađeno: 12380 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 12187 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude (RS)

Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (RS)

Pravilnik o načinu kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstava (RS)

Pravilnik o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja (RS)

Pravilnik o podsticajima za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (RS)

Pravilnik o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije (RS)

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla (RS)

Pravilnik o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja (RS)

Pravilnik o kvalitetu cementa (RS)

Uredba o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2011. godinu (RS)

Pravilnik o bližim uslovima, standardima i merama za uspostavljanje sistema kvaliteta u obavljanju transfuziološke delatnosti, odnosno određenih poslova transfuziološke delatnosti (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 107 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Okolnosti krivičnog dela neće imati kvalitet i značaj posebno teških okolnosti i ne mogu biti cenjene kao takve ukoliko iste okolnosti predstavljaju bitna obeležja predmetnog krivičnog dela, koje će sud naknadno ceniti prilikom odmeravanja kazne.

...

Zakonodavac nije ovlastio upravljača javnog puta da svoju odgovornost za štetu koja nastane korisnicima u propisanim okolnostima prebacuje ugovorom, ili na drugi način na druga pravna lica sa kojima je u poslovnim odnosima u vezi sa izvođenjem radova na obezbeđenju trajnog, neprekidnog i kvalitetnog održavanja javnog puta, radi nesmetanog i bezbednog obavljanja saobraćaja na njemu.

...

Da bi se mogao dati otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata rada od strane zaposlenog, potrebno je da kod poslodavca postoje utvrđeni normativi i standardi rada, u pogledu obima i kvaliteta , kao i drugi kriterijumi određeni u kolektivnom ugovoru, odnosno Pravilniku o radu, na osnovu kojih bi se vršilo merenje radnog učinka.

...

Žigom se ne može zaštititi znak koji isključivo označava vrstu robe, odnosno usluga, njihovu namenu, vreme ili način proizvodnje, kvalitet , cenu, količinu, masu i geografsko poreklo.

...

Da bi bio predmet zasebnog odlučivanja eventualni tužbeni zahtev se mora razlikovati u kvalitativnom smislu reči od osnovnog, jer ako se samo kvantitativno razlikuju u količini stvari ili u visini novčanog iznosa tada postoji samo jedan zahtev stranke o kome sud treba da odluči bez obzira na predloženu formulaciju tužbenog zahteva.

...

poslodavac je ovlašćen da svojim aktom i ugovorom o radu, utvrdi i pod kojim uslovima će se ostvariti pravo na uvećanu zaradu i s tim u vezi da se ugovorom o radu odredi da ugovoreni deo zarade zavisi ne samo od kvaliteta i rezultata rada zaposlenog, već i od uspešnog poslovanja preduzeća kao i da se ovaj deo zarade može uvećati i umanjiti odlukom poslodavca, a na osnovu utvrđenih finansijskih rezultata poslovanja.

...

Upotreba malog latiničnog slova "b" umesto malog latiničnog slova "d", sadržanog u registrovanom verbalnom žigu, koja u stvari predstavlja inverziju tog slova, predstavlja upotrebu koja kod prosečnog potrošača može izazvati zabunu u pogledu porekla proizvoda i njegovog kvaliteta , te ima karakter povrede prava.

...

Obaveza tuženog, kao naručioca po ugovoru o delu, jeste da, u sudskom sporu za naplatu cene, dostavi dokaze da je, po prijemu dela, imao primedbe na kvalitet ili kvantitet istog.

...

Reklamacija na kvalitet isporučene robe može biti učinjena i u pisanoj i u usmenoj formi, ali uvek mora sadržati opis nedostataka isporučenih stvari i poziv prodavcu da ih pregleda.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Poreski tretman usluga kontrole kvaliteta i kvantiteta dobara koja su namenjena izvozu

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 85 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Prvi i drugi ugovarač saglasno izjavljuju da u celosti prihvataju razmenu, bliže opisanu u članu 1. ovog ugovora, jer i pored razlike u površini, kvalitet i količina prinosa sa obe poljoprivredne parcele je skoro identičan, što se utvrđuje uvidom u izveštaje o prinosima u periodu od ___. godine, do ___. godine.

...

- da izda navedenu knjigu u tiražu od primeraka, a pod uslovima da se oceni da je rukopis kvalitetan i podoban za štampu,

Ugovorne strane su se sporazumele da kvalitet autorskog dela i njegovu podobnost za štampanje oceni recenzent.

Recenzent će u pismenoj formi dati ocenu da li je autorsko delo po obimu i kvalitetu izrađeno prema ugovoru i opisu koji je sastavni deo tog ugovora.

Ako Recenzent dođe do zaključka da autor nije u izradio delo u odnosu na ugovoreni obim i kvalitet , daće mišljenje o meri u kojoj je autor udovoljio ugovorenom zahtevu i predložiti moguća rešenja.

...

Komisija za praćenje probnog rada, obrazovana Odlukom direktora br. od godine, dana godine, podnela je mišljenje o rezultatima probnog rada, u kome je navela da je, na osnovu neposrednog uvida u način, kvalitet , efikasnost i rezultate rada zaposlenog na poslovima , za vreme probnog rada, konstatovala da zaposleni nije pokazao zadovoljavajuće rezultate rada, tako da ne može da nastavi rad na navedenim poslovima u svojstvu zaposlenog na neodređeno vreme.

...

5) vrstu, tehničke karakteristike, kvalitet , količinu i opis dobara, radova ili usluga;

6) način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta ;