hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: krivica

Ukupno nađeno: 13052 primera (stranica je generisana 18.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 8899 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Krivični zakonik (RS)

Pravilnik o posebnim uslovima koje treba da ispunjavaju zaposleni u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija koji se upućuju na rad u posebno odeljenje za izdržavanje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala i načinu njihovog izbora pre upućivanja (RS)

Odluka o uslovima za dodelu materijalne pomoći određenim kategorijama optuženih pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše (SCG)

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Pravilnik o kućnom redu posebnog odeljenja za izdržavanje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala (RS)

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela (RS)

Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela (RS)

Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima (RS)

Pravilnik o načinu i vremenu vršenja doznake, dodeljivanju, obliku i sadržini doznačnog žiga i žiga za šumsku krivicu , obrascu doznačne knjige, odnosno knjige šumske krivice , kao i o uslovima i načinu seče u šumama (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 4021 pronadjenog primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Okolnosti krivičnog dela neće imati kvalitet i značaj posebno teških okolnosti i ne mogu biti cenjene kao takve ukoliko iste okolnosti predstavljaju bitna obeležja predmetnog krivičnog dela, koje će sud naknadno ceniti prilikom odmeravanja kazne.

...

Pre utvrđivanja krivice okrivljenog za krivično delo pustošenja šuma iz čl. 274. st. 1. KZ-a, potrebno je utvrditi da li seča stabala predstavlja pustošenje šuma, u smislu čl. 40. Zakona o šumama.

...

Kada činjenični opis prekršaja u zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka sadrži više radnji koje se okrivljenom stavljaju na teret (npr. vređanje i guranje, odnosno udaranje), pa se u toku postupka dokaže samo jedna radnja, u izreci presude za drugu radnju koja nije utvrđena, tj. dokazana ne donosi se oslobađajuća presuda, već se u obrazloženju presude daju razlozi zbog kojih nije oglašen krivim i za druge radnje koje imaju obeležje tog istog prekršaja.

...

Iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi sadržina svesti i volje učinioca koja opredeljuje njegov psihički odnos prema izvršenom krivičnom delu.

...

Ako je prihod bio zakonit a nisu plaćeni odgovarajući porezi onda se može raditi o krivičnom delu poreske utaje iz čl. 229. KZ a ako prihod nije bio zakonit onda se može raditi o nekom drugom krivičnom delu u kom slučaju se taj prihod ne može oporezivati već se mora oduzeti.

...

Za postojanje krivičnog dela iz člana 138. stav 2. KZ, potrebno je da se zna na koja lica se odnosi pretnja i čija je lična sigurnost ugrožena, ali to ne znači da identitet tih lica mora biti tačno određen u optužnom aktu, već je dovoljno da je ta lica moguće odrediti - identifikovati prema nekoj okolnosti koja stoji u vezi sa upućenom pretnjom.

...

Kada je krivično delo izvršeno u zajednici proizlazi zaključak da su okrivljeni postupali kao saizvršioci zbog čega je nužno utvrditi o čemu su se oni to prethodno dogovorili i koje je radnje svako od njih preduzeo pa čak i ako se radi o N. N. licu.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 11 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Zbog okolnosti navedenih u članu 239. stav 1. tačka 1. Zakona o upravnom postupku stranka može tražiti ponavljanje postupka samo ako bez svoje krivice nije bila u stanju da u ranijem postupku iznese okolnosti zbog kojih traži ponavljanje postupka

...

Novčana kazna koja se sastoji u smanjenju mesečne plate (ličnog dohotka) zbog povrede vojne discipline, a koju je osuđeni platio, uračunava se po članu 50. stav 2. KZ SFRJ u kaznu izrečenu za krivično delo čija obeležja obuhvataju i obeležja povrede vojne discipline.

...

Zaposleni nastavnik na fakultetu rešenjem je suspendovan zbog osnovane sumnje primanja mita od studenata, povodom čega je pokrenut krivični postupak. U međuvremenu je imenovani otvorio bolovanje. Koju naknadu je fakultet u obavezi da mu ne plati?

...

Uslov za ostvarivanje prava na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor je da postoji krivica poslodavca

...

Nakon potvrđivanja optužnice sudija za prethodno saslušanje nije funkcionalno nadležan da odlučuje o prijedlogu tužitelja za produženje pritvora prema optuženom, već o tom prijedlogu može odlučiti izvan raspravno vijeće iz člana 25. stav 6. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine.

...

Optuženoj koja je osuđena na pet godina zatvora zbog ubistva na podmukao način pravilno je ukinut pritvor obzirom da se radi o ženi koja ima 69 godina, koja nije osuđivana i da kod nje ne postoji sklonost za vršenjem krivičnih dela, niti postoji opasnost da će pobeći, imajući u vidu da ima stalnu adresu boravka

...

Prestanak radnog odnosa zbog učinjenog krivičnog dela je nezavisan od krivičnog postupka za to delo

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 121 pronadjenog primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Predlog za pokretanje postupka prema maloletniku zbog krivičnog dela koje se goni po privatnoj tužbi

...

Žalba na rešenje o određivanju pritvora u pretkrivičnom postupku

...

Krivični postupak

...

Krivična prijava oštećenog

...

Privatna krivična tužba

...

Strana koja je kriva za raskid ugovora dužna je da naknadi drugoj svu štetu koja usled raskida nastane za drugu stranu.

U slučaju da dođe do neispunjenja ugovora krivicom Recenzenta, isti je obavezan da Naručiocu naknadi štetu u visini dvostrukog iznosa ugovorenog honorara.

hor003