Traženo: komision

Ukupno nađeno: 13856 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 13026 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (RS)

Odluka o posrednicima društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i izdavanju dozvole za obavljanje poslova informisanja o dobrovoljnom penzijskom fondu (RS)

Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (RS)

Pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja (RS)

Uredba o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđivati neposrednom pogodbom (RS)

Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (RS)

Pravilnik o objavljivanju insajderskih informacija koje se neposredno odnose na izdavaoca i o određivanju opravdanih interesa izdavaoca u svrhu neobjavljivanja (RS)

Pravilnik o uslovima i načinu institucionalnog posredovanja u sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava (RS)

Pravilnik o uslovima i sredstvima za lišavanje životinja života, načinu postupanja sa životinjama neposredno pre klanja, načinu omamljivanja i iskrvarenja životinja, uslovima i načinu klanja životinja bez prethodnog omamljivanja (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 430 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Ukoliko se prilikom prodaje neposrednom pogodbom kao kupac javi izvršni poverilac, po kojoj se ceni može njemu prodati stvar, tj. da li ispod 30% od procenjene vrednosti, s obzirom da on ima mogućnost da traži dosuđenje stvari?

...

u smislu da li je zakonodavac predvideo kao način prodaje nepokretnosti, prodaju nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja, prodaju nepokretnosti neposrednom pogodbom (kada se sud odluči za ovaj način prodaje) i prodaju nepokretnosti neposrednom pogodbom, kada se izvršni poverilac i izvršni dužnik sporazumeju neposrednom pogodbom i uslovima prodaje ili ovaj član treba tumačiti, da sud uvek određuje predaju nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja, a neposrednu ...

...

Pitanje: Imajući u vidu član 97. stav 6. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, sa aspekta načela pravičnosti koja je najniža cena (u procentima od procenjene vrednosti) koja može biti predmet dogovora između strana u ugovoru o prodaji neposrednom pogodbom, a za koju se ne traži saglasnost izvršnog dužnika?

...

Pitanje: Da li odredba čl. 285. st. 2. ZIO (po kojoj rešenje kojim se određuje privremena mera ima pravno dejstvo pravnosnažnog rešenja o izvršenju) znači da se mera sprovodi neposredno na osnovu tog rešenja? Da li je sprovodi sud (sudija) koji je doneo rešenje? Da li je sprovodi po službenoj dužnosti ili po predlogu poverioca za sprovođenje?

...

Optuženi neovlašćeno posreduje u kupovini opojne droge kada od svedoka uzme novac i kupi heroin, koji su nakon toga nameravali da zajedno konzumiraju.

...

Pitanje: Da li se odluka suda kojom se oglašava stvarno nenadležnim pobija prigovorom veću troje sudija istog suda ili žalbom neposredno višem sudu?

...

Pitanje: Članom 97. st. 7. ZIO je propisano da rok za zaključenje ugovora o prodaji neposrednom pogodbom i njegova realizacija ne može biti duži od 15 dana od dana sporazuma o prodaji neposrednom pogodbom. Da li se obaveza dostavljanja sporazuma o prodaji neposrednom pogodbom odnosi na situaciju kada pokretne stvari nisu prodate ni posle ponovljenog nadmetanja, te ako se dostavljanje sporazuma traži i u toj situaciji, koji je rok da stranka dostavi sporazum, te s kim se taj sporazum zaključuje?

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 73 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Poreski tretman vršenja prometa usluga posredovanja u okviru obavljanja delatnosti od strane fizičkog lica

...

Zaposleni koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme od šest meseci ima pravo na srazmerni deo odmora koji može da koristi neposredno pre isteka roka za koji je zasnovan radni odnos ili po isteku tog roka ali mu se time ne produžava mu se radni odnos

...

Poreska osnovica kod prometa dobara i usluga je iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge, uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cenom tih dobara ili usluga, u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

...

Pravo ovlašćenog predstavnika sindikata na naknadu zarade za obavljanje sindikalne funkcije utvrđuje se na osnovu kolektivnog ugovora kod poslodavca, ako je to pitanje uređeno tim kolektivnim ugovorom ili neposredno na osnovu Zakona, ako to pitanje nije uređeno kolektivnim ugovorom kod poslodavca.

...

Oporezivanje umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta kada promet vrši antikvar i kada promet vrši komisionar

...

Na usluge posredovanja u prodaji proizvoda strane firme na teritoriji Republike Srbije obračunava se i plaća PDV

...

Lice koje je obveznik PDV, a koje u 2005. godini prodaje sopstvenu opremu nabavljenu do 31.12.2004. godine, obračunava PDV po stopi od 18% na osnovicu, naknada koju obveznik primi ili treba da primi uključujući i subvencije koje su neposredno povezane sa cenom tih dobara ili usluga u koju nije uključen PDV

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 327 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ugovor o komisionom uvozu robe

...

Ugovor o posredovanju u organizovanju putovanja

...

Žalba se predaje neposredno ovom , a može se izjaviti i na zapisnik .