hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: kasacioni

Ukupno nađeno: 34853 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 26741 pronadjenog primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Odluka o broju sudija u sudovima (RS)

Pravilnik o kriterijumima za premeštaj sudije u drugi sud u slučaju ukidanja pretežnog dela nadležnosti suda za koji je izabran (RS)

Poslovnik o radu Ustavnog suda (RS)

Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava (RS)

Zakon o uređenju sudova (RS)

Odluka o visini osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija ustavnog suda (RS)

Sudski poslovnik (RS)

Odluka o broju sudija u sudovima (RS)

Odluka o uslovima za dodelu materijalne pomoći određenim kategorijama optuženih pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše (SCG)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 7513 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Nejasno je kako primeniti odredbe člana 84. st. 1. i 2. ZIO o uručenju rešenja o izvršenju izvršnom dužniku od strane službenog lica suda , ukoliko izvršenje sprovodi sud na čijoj teritoriji se nalaze pokretne stvari izvršnog dužnika, a koje se nalaze u državini poverioca ili trećeg lica, u mestu gde se izvršenje i sprovodi. Šta se u tom slučaju ima smatrati urednom dostavom rešenja o izvršenju?

...

Pitanje: Da li će sud odrediti zastoj kada naloži poveriocu da dostavi adresu izvršnog dužnika koja je upisana u nadležnom registru (ako je odseljen sa one na koju je dostava pokušana, a koji je označio u predlogu) ili kada tu adresu traži preko policijske stanice?

...

Pitanje: Da li je izvršni sud ovlašćen da ceni osnovanost istaknutog prigovora zastarelosti u prigovoru protiv rešenja o izvršenju?

...

Pitanje: Dilema postoji i u pogledu čl. 122. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, u smislu da li je zakonodavac predvideo kao način prodaje nepokretnosti, prodaju nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja, prodaju nepokretnosti neposrednom pogodbom (kada se sud odluči za ovaj način prodaje) i prodaju nepokretnosti neposrednom pogodbom, kada se izvršni poverilac i izvršni dužnik sporazumeju neposrednom pogodbom i uslovima prodaje ili ovaj član treba tumačiti, da sud uvek određuje predaju

...

Pitanje: Ako izvršni dužnik, pravno lice, ne postupi po nalogu suda o davanju potpune izjave o imovini i doneto je rešenje o novčanom kažnjavanju, kako sprovesti rešenje o kažnjavanju statutarnog zastupnika, odnosno ukoliko se novčana kazna izriče pravnom licu kako sprovesti rešenje o novčanom kažnjavanju kada sud nije uspeo da naplati ni glavno potraživanje po izvršnoj ispravi na osnovu koje je doneto rešenje o izvršenju?

...

Pitanje kada je rešenjem o izvršenju određeno samo izvršenje na tekućem računu i kada je određeno još neko sredstvo izvršenja (najčešće na pokretnim stvarima). Trenutna praksa ovog suda je da obustavljamo postupak na osnovu člana 187. stav 4. Zakona.

...

Okolnosti krivičnog dela neće imati kvalitet i značaj posebno teških okolnosti i ne mogu biti cenjene kao takve ukoliko iste okolnosti predstavljaju bitna obeležja predmetnog krivičnog dela, koje će sud naknadno ceniti prilikom odmeravanja kazne.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 45 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

U konkretnom slučaju, tužilac je kao poslenik svoju obavezu da izvrši određeni posao, odnosno popravku predmetnih automobila, izvršio i popravljene automobile isporučio tuženom, kao naručiocu. Tuženi je preuzeo predmetne automobile, na izvršene usluge popravke primedbi nije imao, obavezu plaćanja naknade nije izvršio, pa ga je prvostepeni sud , pravilnom primenom člana 262. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima, kao dužnika u obaveznom odnosu, obvezao na ispunjenje ugovorene obaveze.

...

Da li naslednik prvog naslednog reda ostvaruje pravo na oslobođenje od poreza na nasleđe po osnovu pravosnažnog rešenja kojim ga je sud oglasio naslednikom prvog naslednog reda u odnosu na ostavioca, kao i na osnovu kog propisa poreski organ može da odbije primenu odredbe člana 21. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu kada naslednik prvog naslednog reda nasleđuje zaostavštinu po sporazumu o deobi, "tvrdeći da zbog nesrazmerne razlike u nasledstvu, suprotno sudskom rešenju, on tada nije

...

Da li obveznik ostvaruje pravo na poreski kredit iz člana 48a Zakona o porezu na dobit preduzeća u slučaju kada je osnovno sredstvo pribavljeno na osnovu pravosnažnog sudskog rešenja donetog u postupku prinudnog ostvarenja potraživanja?

...

Kako se utvrđuje osnovica poreza na poklon i koji je rok za donošenje rešenja o utvrđivanju poreza na poklon po osnovu prenosa udela koji je izvršen bez naknade - na osnovu zaključenog ugovor o prenosu udela i istupanju iz društava sa ograničenom odgovornošću koji je zaključen 8.10.2008. godine i overen u sudu 9. 10. 2008. godine?

...

Pravosnažnom sudskom presudom poništeno je rešenje NBJ o prestanku radnog odnosa jednom zaposlenom, zbog prestanka potrebe za njegovom radom, nakon čega je isti zaposleni vraćen na rad i raspoređen, te mu je isplaćena naknada zarade, regres za godišnji odmor za 2006. godinu i jubilarna nagrada za navršenih 20 godina rada. Isti zaposleni, kome je prestao radni odnos 31.10.2005. godine, a koji je pravosnažnom sudskom presudom vraćen na rad 12.02.2007. godine, podneo je zahtev za korišćenje godišnjeg

...

Zaposlenom je 2005. godine prestao radni odnos zbog prestanka potrebe za njegovom radom. Nakon donošenja pravosnažne sudske presude, kojom je poništeno rešenje o prestanku radnog odnosa, isti zaposleni vraćen na rad 2007. godine i raspoređen, te su mu isplaćene pripadajuće naknade. Da li zaposleni u navedenoj radno-pravnoj situaciji ima pravo na korišćenje godišnjeg odmora za 2006. godinu?

...

Tužba podneta zbog ćutanja administracije Kada je tužba podneta zbog ćutanja administracije (član 24 ZUS-a), a sud nađe da je osnovana, presudom će uvažiti tužbu i odrediti da nadležni organ donese rešenje

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 554 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Nalog suda tuženom da odgovori na tužbu pod pretnjom propuštanja

...

Zahtev tužioca da mu sud odredi zastupnika

...

Molba za sastav i overu sudskog testamenta

...

Prigovor tuženog na mesnu nadležnost suda

...

Ovaj ugovor je punovažan kada ga overi sudija Opštinskog suda u koji je dužan da pre provere pročita strankama ugovor i upozori ih da ustupanjem imovina ne ulazi u zaostavštinu ustupaoca.

...

Svaki spor koji nastane iz ovog Ugovora, ugovorne strane rešavaće sporazumno u duhu uzajamnog poštovanja, razumevanja i dobrih poslovnih običaja. Spor koji se ne reši uzajamnim sporazumom rešavaće nadležni sud u .

hor003