Traženo: iznajmljivanje kuća

Ukupno nađeno: 55 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 52 pronadjenih primera ovde je prikazano 27 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS (RS)

UGOSTITELjSKI OBJEKTI ZA SMEŠTAJ (HOTELI, MOTELI, PANSIONI, DEPADANSI I APARTMANI, KAMPOVI, KUĆE I STANOVI ZA ODMOR, SOBE ZA IZNAJMLjIVANjE I SL.), REHABILITACIONI CENTRI, BANjSKA LEČILIŠTA, STACIONARI I SVE SPECIJALNE BOLNICE KOJE SVOJE KAPACITETE KORISTE U KOMERCIJALNE SVRHE

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (RS)

4. Postupak kategorizacije sobe za iznajmljivanje i kuće i stana za odmor

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata (RS)

5) vidno istaknut kućni red, cenovnik usluga i opreme za iznajmljivanje na srpskom i najmanje jednom stranom jeziku;

Uredba o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing , za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara i usluga (RS)

Potrošački krediti se odobravaju preko banke u Republici Srbiji (u daljem tekstu: banka), a finansijski lizing preko lizing kuće uz primenu valutne klauzule sa rokom otplate do sedam godina za automobile, traktore, autobuse, građevinske mašine i teretna motorna vozila - kamione.

Fond iznos kamate iz stava 7. ovog člana prenosi banci, odnosno lizing kući , unapred za svaku godinu, na iznos dinarske protivvrednosti kredita, odnosno finansijskog lizinga , obračunatog po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate kamate, s tim da se uplaćeni iznos kamate smatra konačnim iznosom kamate za tu kalendarsku godinu.

... lizinga , imaju pravo na subvencionisanje kamatne stope ako kamata, koja se privremeno obračunava korisniku kredita, odnosno finansijskog lizinga , iznosi najviše 4,5% godišnje fiksno za automobil, traktor, autobus, građevinsku mašinu i teretno motorno vozilo - kamion i do 7,5% godišnje fiksno za poljoprivrednu mehanizaciju, nameštaj, građevinski materijal, kućne ... lizinga ...

1) prilikom podnošenja zahteva za kredit, odnosno finansijski lizing , dostavi banci, odnosno lizing kući , profakturu prodavca iz koje se može utvrditi da su dobra iz st. 1. i 2. ovog člana, osim monitora i zvučnika, proizvedena u Republici Srbiji ili za nameštaj i u Republici Srpskoj, računari iz stava 2. ovog člana sastavljeni u Republici Srbiji, da su usluge implementacije softverskog rešenja pružene od strane pružaoca usluga u Republici Srbiji, u smislu ove uredbe;

Fond je dužan da banci, odnosno lizing kući , da nalog da obračuna i naplati iznos subvencionisane kamate od korisnika kredita, odnosno finansijskog lizinga , za period korišćenja kredita, odnosno finansijskog lizinga , ako korisnik kredita, odnosno finansijskog lizinga , ne postupi na način iz člana 3. stav 12. tačka 2) ove uredbe.

Banka, odnosno lizing kuća , je dužna da u roku od tri dana od dana naplate subvencionisane kamate vrati ceo iznos subvencije na račun Fonda.

Ukupni ostali troškovi koje banka, odnosno lizing kuća , zaračunava na iznos kredita, odnosno finansijskog lizinga , ne mogu biti viši od 0,5% jednokratno.

Međusobna prava i obaveze između Fonda i banke i Fonda i lizing kuća , uređuju se ugovorom.

1) reprogram postojećih kredita, odnosno finansijskog lizinga , kod iste banke, odnosno lizing kuće ;

2) refinansiranje kredita, odnosno finansijskog lizinga , kod druge banke, odnosno lizing kuće .

Ako korisnik kredita, odnosno finansijskog lizinga , pre isteka perioda korišćenja otplati ugovoreni iznos, banka, odnosno lizing kuća će Fondu izvršiti povraćaj dela unapred uplaćene subvencionisane kamate za obračunski period koji nije pokriven korišćenjem kredita, odnosno finansijskog lizinga .

Uredba o uslovima za subvencionisanje kamatne stope za kredite za investicije (RS)

2) refinansiranje kredita, kod druge banke, odnosno lizing kuće .

Uredba o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing , za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara, usluga i turističkih putovanja (RS)

Potrošački krediti se odobravaju preko banke u Republici Srbiji (u daljem tekstu: banka), a finansijski lizing preko lizing kuće uz primenu valutne klauzule sa rokom otplate do sedam godina za automobile, traktore, autobuse, građevinske mašine i teretna motorna vozila-kamione.

... lizinga , imaju pravo na subvencionisanje kamatne stope ako kamata, koja se privremeno obračunava korisniku kredita, odnosno finansijskog lizinga , iznosi najviše 4,5% godišnje fiksno za automobil, traktor, autobus, građevinsku mašinu i teretno motorno vozilo-kamion i do 7,5% godišnje fiksno za poljoprivrednu mehanizaciju, nameštaj, tepihe, podne obloge, građevinski materijal, sanitarne uređaje, kućne ... lizinga ...

1) prilikom podnošenja zahteva za kredit, odnosno finansijski lizing , dostavi banci, odnosno lizing kući , profakturu prodavca iz koje se može utvrditi da su dobra iz st. 1. i 2. ovog člana, osim monitora i zvučnika, proizvedena u Republici Srbiji, odnosno da su turistička putovanja iz stava 2. ovog člana realizovana u Republici Srbiji, a računari iz stava 2. ovog člana sastavljeni u Republici Srbiji, kao i da su usluge implementacije softverskog rešenja pružene od strane pružaoca usluga u

Fond je dužan da banci, odnosno lizing kući , da nalog da obračuna i naplati iznos subvencionisane kamate od korisnika kredita, odnosno finansijskog lizinga , za period korišćenja kredita, odnosno finansijskog lizinga , ako korisnik kredita, odnosno finansijskog lizinga , ne postupi na način iz člana 3. stav 11. tačka 2) ove uredbe.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: U postupku stečaja poverilac ( lizing kuća ) prijavljuje svoje potraživanje po osnovu neplaćenih lizing rata u novčanom iznosu. Stečajni upravnik priznaje traženi iznos u celokupno prijavljenom iznosu, a stečajni sudija zaključkom utvrđuje visinu iznosa i isplatni red potraživanja, čime lizing kuća stiče svojstvo stečajnog poverioca za potraživanja u trećem isplatnom redu.

...

Spor za isplatu naknade za privremeni boravak jednog lica u kući drugog lica nije spor iz zakupnih ili najamnih odnosa na nepokretnosti pa se za takav spor mesna nadležnost suda može odrediti primenom člana 56.ZPP.

...

Deca, koja su do prestanka domaćinstvo - kućna zajednica sa roditeljima, radila na imanju roditelja, po prestanku, imaju pravo na udeo u prinovku srazmeri doprinosu u sticanju prinovka ali ne i pravo po osnovu neosnovanog obogaćenja roditelja, na poseban udeo u čistom prihodu roditelja, niti na posebnu naknadu za rad, koja bi odgovarala plati unajmljenih radnika.