Traženo: iznajmljivanje agencija

Ukupno nađeno: 27 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 25 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o visini naknade za usluge koje pruža agencija za privredne registre u okviru registra finansijskog lizinga (RS)

Zakon o elektronskim komunikacijama (RS)

Agencija bliže propisuje obim i sadržaj osnovnog skupa iznajmljenih linija iz stava 1. ovog člana.

Uputstvo o popunjavanju obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom (RS)

U naslov obrasca upisuju se oznake tromesečja i godine za koje se izveštaj podnosi. U obeležje br. 1 upisuju se podaci o rezidentu - primaocu lizinga koji podnosi obrazac. U ovo obeležje upisuju se: matični broj pod kojim je taj rezident upisan u registar koji vodi Agencija , odnosno broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku za subjekte koji nisu upisani u navedeni registar, naziv rezidenta - primaoca lizinga , kao i šifra sektorske pripadnosti:

... lizinga koji je s nerezidentom - primaocem lizinga zaključio ugovor o finansijskom lizingu . U naslov obrasca upisuju se oznake tromesečja i godine za koje se izveštaj podnosi, a u obeležje br. 1 - podaci o rezidentu - davaocu lizinga koji podnosi obrazac. U ovo obeležje upisuje se i matični broj pod kojim je ovaj rezident upisan u registar koji vodi Agencija ... lizinga ...

Pravilnik o određivanju delatnosti za čije obavljanje se plaća turistička naknada, razvrstavanju delatnosti u grupe po stepenu povezanosti, načinu plaćanja turističke naknade i uslovima za oslobađanje od obaveze plaćanja turističke naknade (RS)

1) u prvu grupu razvrstavaju se hoteli i sličan smeštaj; delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice; delatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata; ketering; usluge pripremanja i posluživanja pića; delatnost putničkih agencija ; delatnost tur-operatora; ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima; iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila.

Zakon o Agenciji za privredne registre (RS)

Agencija počinje da obavlja poslove vođenja Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i Registra finansijskog lizinga najkasnije do 1. jula 2005. godine.

Zakon o finansijskom lizingu (RS)

Osnivači davaoca lizinga dužni su da prijavu za registraciju u Registar privrednih subjekata, sa rešenjem kojim se izdaje dozvola za obavljanje poslova finansijskog lizinga , podnesu Agenciji za privredne registre u roku od sedam dana od dana prijema tog rešenja.

Davalac lizinga je dužan da prijavu za upis vlasnika udela/akcija u Registar privrednih subjekata, sa rešenjem kojim se daje saglasnost za sticanje udela/akcija u davaocu lizing , podnese Agenciji za privredne registre u roku od sedam dana od dana prijema tog rešenja.

Kad Narodna banka Srbije davaocu lizinga oduzme dozvolu za obavljanje poslova finansijskog lizinga , odmah donosi rešenje o ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka, odnosno rešenje o likvidaciji u skladu sa zakonom, koje se dostavlja nadležnom sudu i Agenciji za osiguranje depozita osnovanoj posebnim zakonom (u daljem tekstu: Agencija za osiguranje depozita).

Agencija za osiguranje depozita vrši funkciju stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika davaoca lizinga , u skladu sa zakonom.

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (RS)

glasnik RS", broj 88/10), odredbe čl. 64, 65, 66. i 67. i člana 86. stav 3. Zakona o sportu ("Službeni glasnik RS", broj 24/11), odredbe čl. 65a do 65đ Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar ("Službeni glasnik RS", br. 57/03, 61/05 i 64/06 - ispravka), odredbe čl. 51a do 51đ Zakona o finansijskom lizingu ("Službeni glasnik RS", br. 55/03, 61/05 i 31/11) i Uredba o registraciji predstavništava stranih pravnih lica u Registar privrednih subjekata koji vodi Agencija ...

Uputstvo o popunjavanju obrazaca za evidentiranje kreditnih poslova sa inostranstvom (RS)

U naslov obrasca upisuje se naziv rezidenta - primaoca lizinga koji podnosi obrazac. U obeležje br. 1 upisuje se matični broj pod kojim je taj rezident upisan u registar koji vodi Agencija , odnosno broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku za subjekte koji nisu upisani u navedeni registar, a u osenčeno polje 1 upisuje se šifra sektorske pripadnosti:

Ako su u osenčeno polje 1 upisane šifre od 5 do 7 ili šifre 9 i 11 - u osenčeno polje 2 upisuje se procent državnog učešća u kapitalu pravnog lica, s dve decimale. Osenčeno polje 3 ne popunjava se za rezidente - primaoce lizinga koji su upisani u registar koji vodi Agencija , već se podatak preuzima iz baze podataka Agencije . Za pravna lica koja nisu upisana u navedeni registar, upisuje se oznaka privredne grane, u skladu sa Uredbom.

Obrazac podnosi rezident - davalac lizinga koji je s nerezidentom - primaocem lizinga zaključio ugovor o finansijskom lizingu . U naslov obrasca upisuje se naziv rezidenta - davaoca lizinga , a u obeležje br. 1 - matični broj pod kojim je taj rezident upisan u registar koji vodi Agencija . U osenčeno polje 1 upisuje se šifra sektorske pripadnosti rezidenta - davaoca lizinga :

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o finansijskom lizingu koje se odnose na izdavanje dozvola i davanje saglasnosti Narodne banke Srbije (RS)

Davalac lizinga je dužan da agenciji nadležnoj za vođenje privrednog registra podnese registracionu prijavu o svim promenama za koje je potrebna saglasnost Narodne banke Srbije u skladu sa Zakonom i ovom odlukom, kao i da dokaze o tome dostavi Narodnoj banci Srbije.

Pravilnik o obimu i sadržaju osnovnog skupa iznajmljenih linija (RS)

Standardna ponuda iz stava 1. ovog člana, mora biti u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama ("Službeni glasnik RS", broj 44/10, u daljem tekstu: Zakon) i opštim aktom Republičke agencije za elektronske komunikacije (u daljem tekstu: Agencija ) koji uređuje minimalni sadržaj, nivo detaljnosti i način objavljivanja standardne ponude za usluge iznajmljivanja linija.

Pravilnik o minimalnom sadržaju, nivou detaljnosti i načinu objavljivanja standardnih ponuda (RS)

Standardna ponuda za usluge iznajmljivanja linija obavezno mora da sadrži kapacitete predviđene opštim aktom Agencije koji uređuje obim i sadržaj osnovnog skupa iznajmljenih linija, kao i kapacitete do 1 Gb/s nezavisno od tehnologije.

Pravilnik o visini naknade za usluge koje pruža agencija za privredne registre u okviru registra finansijskog lizinga (RS)

Ovim pravilnikom utvrđuje se visina naknade za upis i brisanje podataka u Registru finansijskog lizinga koji se vodi pri Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Registar), kao i za druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija ) u postupku vođenja Registra, a koje plaća podnosilac zahteva, odnosno drugo zainteresovano pravno ili fizičko lice.

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga (RS)

4) visinu troškova upisa ugovora kod Agencije za privredne registre koje korisnik plaća posle zaključenja ugovora o lizingu ;

Pravilnik o bližim uslovima i postupku prijema, kontrole, registracije, obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja, načinu vođenja i sadržini Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika (RS)

... lizinga ... Agenciji ...

Uredba o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing , za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara, usluga i turističkih putovanja (RS)

Ovom uredbom uređuju se uslovi i kriterijumi za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica (u daljem tekstu: krediti), odnosno finansijski lizing , za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara, usluga i kupovinu određenih turističkih putovanja, sa ili bez posredovanja turističke agencije , čije je odredište putovanja u Republici Srbiji (u daljem tekstu: turističkih putovanja) u 2010. godini.

Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za davaoce finansijskog lizinga (RS)

Davalac finansijskog lizinga kod kojeg je nastala statusna promena, ili je nad njim otvoren postupak stečaja, odnosno likvidacije, Agenciji za privredne registre dostavlja godišnji finansijski izveštaj u kojem se podaci prikazuju objedinjeno za ceo izveštajni period, u neto iznosu posle prebijanja rezultata pre i posle promene. Na svim obrascima stavlja se naznaka: "STATUSNA PROMENA", "STEČAJ" ili "LIKVIDACIJA".

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga (RS)

Ako putnik (domaće lice iz člana 64. ove uredbe ili strano lice) dođe u Srbiju putničkim motornim vozilom iznajmljenim u inostranstvu po sistemu "<lat>rent-a-car"</lat> u vozilo preda ovlašćenom predstavniku (rental agentu ), taj predstavnik je dužan da preuzeto vozilo prijavi carinskom organu nadležnom prema mestu predaje vozila.

Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju (SCG)

Preduzeće i drugo pravno lice upisano u sudski registar za vršenje turističkih poslova sa inostranstvom može pružati usluge stranim licima, a naročito: ugostiteljske usluge (smeštaj, ishrana i dr.), turističko- agencijske usluge, organizovati turistička putovanja i izlete u Jugoslaviji i u inostranstvu, organizovati posete kulturnim, privrednim, sportskim ili drugim priredbama, organizovati sportski lov i ribolov, iznajmljivati motorna vozila i plovila, prihvatati, čuvati i održavati strana

Uredba o carinskom postupku u železničkom i drumskom saobraćaju, saobraćaju vodenim putevima, vazdušnom i poštanskom saobraćaju i putničkom prometu (SCG)

Ako domaći ili strani državljanin sa prebivalištem u inostranstvu dođe u Jugoslaviju putničkim motornim vozilom iznajmljenim u inostranstvu po sistemu "rent-a-car" i vozilo preda preduzeću - rental agentu , to preduzeće je dužno da preuzeto vozilo prijavi nadležnoj carinarnici.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Organizovanje prostitucije preko agencije za poslovnu pratnju ( iznajmljivanje stanova za te svrhe, angažovao lica koja se se javljaju na telefon, vozača i više ženskih lica za vršenje prostitucije) je posredovanje u vršenju prostitucije.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2660/2009-04 (_)

a) Poreski tretman prometa usluga koji vrši obveznik PDV -"Dipos" d.o.o. na osnovu ovlašćenja predviđenih Ugovorom o davanju na privremeno korišćenje, upravljanje i održavanje nepokretnosti u vlasništvu Republike Srbije namenjenih za smeštaj stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava, diplomatskih i drugih stranih predstavnika, trgovinskih i drugih predstavništava i predstavnika u Republici Srbiji, zaključenim između Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije i Društva za iznajmljivanje