Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 17. stav 1, člana 34. stav 4, člana 36. stav 3, člana 38. stav 3, člana 42. stav 1, člana 67, člana 103. st. 1, 4. i 7, člana 111. stav 2, člana 114. stav 2, člana 125, člana 126. stav 3, člana 141. stav 3, člana 154, člana 164, člana 170. stav 2, člana 182. stav 4, člana 188. stav 3, člana 195, člana 206. stav 2, člana 209, člana 228. stav 2, člana 231. stav 3, člana 247 i člana 249. stav 3. Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", broj 73/2003),
Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O CARINSKI DOZVOLjENOM POSTUPANjU SA CARINSKOM ROBOM, PUŠTANjU CARINSKE ROBE I NAPLATI CARINSKOG DUGA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 127. od 23. decembra 2003; 20/04, 24/04, 63/04, 104/04, 44/05, 71/05, 76/05, 106/2005, 5/2006, 47/2006 i 86/2006, 10/07, 25/07, 80/07, 26/09, 28/09, 57/09, 96/09)

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje primena jedinstvene carinske stope, primena pravila o poreklu robe, mere carinskog nadzora i kontrole i ulaska robe u carinsko područje, carinski postupak u vezi putničkog prometa, drumskog, železničkog, vazdušnog, rečnog i poštanskog saobraćaja, ekspresnih pošiljaka, pojednostavljeni postupci, tranzit robe, carinsko skladištenje, prerada pod carinskom kontrolom, privremeni uvoz sa potpunim oslobađanjem od plaćanja uvoznih dažbina, izvoz robe, ustupanje robe u korist države, carinske povlastice, obezbeđenje i odlaganje plaćanja carinskog duga, sprovođenje mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici i prodaja carinske robe.

GlavaI

JEDINSTVENA CARINSKA STOPA

Član 2.

Jedinstvena carinska stopa u visini od 10% može se primeniti na robu iz člana 34. stav 3. Carinskog zakona čija ukupna vrednost ne prelazi iznos od 3.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti.

GlavaII

POREKLO ROBE

1. NEPREFERENCIJALNO POREKLO

1) Opšte odredbe

Član 3.

Pravila o nepreferencijalnom poreklu robe, propisana Carinskim zakonom i ovom uredbom, primenjuju se na domaću i stranu robu.

Član 4.

Nepreferencijalno poreklo robe utvrđuje se primenom pravila iz čl. 37. do 41. Carinskog zakona, i pravila propisanih ovom uredbom.

2) Obrade ili prerade koje menjaju poreklo

Član 5.

(1) Poslednjom bitnom obradom ili preradom u smislu člana 38. Carinskog zakona i ove uredbe smatra se obrada ili prerada:
a) usled koje se dobijeni proizvod svrstava u različiti tarifni broj Carinske tarife od tarifnog broja Carinske tarife svih materijala bez porekla koji su bili upotrebljeni u postupku obrade ili prerade, ili
b) u kojoj vrednost svih upotrebljenih uvezenih materijala ne sme biti veća od 50% cene proizvoda isporučeno u fabrici.
(2) U slučajevima iz člana 40. Carinskog zakona roba ne može promeniti poreklo, iako je usled prerade došlo do promene tarifnog broja (nedovoljna prerada).

Član 6.

Prilikom utvrđivanja porekla robe ne uzimaju se u obzir proizvodi koji se upotrebljavaju u njegovoj proizvodnji, i to:
1) energija i gorivo;
2) postrojenja i oprema;
3) mašine i alati;
4) roba koja ne ulazi, niti je predviđeno da uđe u sastav gotovog proizvoda.

Član 7.

Za potrebe člana 5. ove uredbe pojedini izrazi imaju sledeće značenje:
a) "vrednost materijala" znači carinsku vrednost u vreme uvoza upotrebljenih materijala ili ako ona nije poznata i ne može da se utvrdi, prvu cenu koja može da se utvrdi, a koja se za te materijale plaća u zemlji izvoza;
b) "cena franko fabrika" (ex-works) znači cenu plaćenu za proizvod proizvođaču u zemlji u kojoj je obavljena poslednja obrada ili prerada, pod uslovom da ta cena uključuje vrednost svih upotrebljenih materijala, umanjenu za unutrašnji porez koji se vraća ili se može vratiti nakon izvoza dobijenog proizvoda.

3) Rezervni delovi

Član 8.

(1) Dodatni pribor, rezervni delovi ili alat koji se isporučuju sa opremom, mašinom, uređajem ili vozilom iz OdeljkaXVI, XVIIiXVIIICarinske tarife, koji su deo njihove standardne opreme, imaju isto poreklo kao i ta oprema, mašina, uređaj ili vozilo.
(2) Rezervni delovi, koji se koriste sa opremom, mašinom, uređajem ili vozilom koji su stavljeni u slobodan promet ili su prethodno izvezeni, imaju isto poreklo kao i ta oprema, mašina, uređaj ili vozilo.
(3) Rezervnim delovima iz stava 2. ovog člana smatraju se delovi koji:
1) predstavljaju komponente bez kojih nije moguć pravilan rad i upotreba robe iz stava 1. ovog člana;
2) obezbeđuju osnovne karakteristike te robe;
3) se upotrebljavaju za redovno održavanje ili za zamenu delova iste vrste koji su uništeni, odnosno koji se više ne mogu popraviti.
(4) Na zahtev uvoznika, proizvodu u rastavljenom stanju ili proizvodu u nesastavljenom stanju, koji se uvozi u više od jedne pošiljke (sukcesivno), ako iz transportnih ili proizvodnih razloga to nije moguće obaviti u jednoj pošiljci, omogućiće se status jedinstvenog proizvoda uz primenu pravila o poreklu za taj proizvod.
(5) Ambalaža u koju je određeni proizvod upakovan smatra se istog porekla kao i proizvod koji se nalazi u toj ambalaži, pod uslovom da se ona pri carinjenju svrstava u isti tarifni stav Carinske tarife kao i taj proizvod.

Član 9.

(1) Zahtev za izdavanje uverenja o poreklu robe za rezervne delove iz člana 8. ove uredbe podnosi se Privrednoj komori Srbije i mora da sadrži izjavu zainteresovanog lica da će ta roba biti upotrebljena za redovno održavanje opreme, mašine, uređaja ili vozila, podatke o predmetnoj opremi, mašini, uređaju ili vozilu, kao i izdatom uverenju o poreklu robe koje je bilo izdato za opremu, mašinu, uređaj ili vozilo za čije su održavanje namenjeni rezervni delovi za koje se zahteva novo uverenje o poreklu robe.
(2) Privredna komora Srbije iz stava 1. ovog člana može da zahteva i dodatni dokaz, a naročito ugovor ili fakturu za predmetnu opremu, mašinu, uređaj ili vozilo, i isprave na osnovu kojih se može utvrditi da je isporuka izvršena u okviru redovnog održavanja.
(3) Podaci iz stava (1) ovog člana moraju da budu sadržani u uverenju o poreklu robe za uvezene rezervne delove.

4) Dokazi o poreklu robe

Član 10.

Domaće poreklo robe dokazuje se Uverenjem o domaćem poreklu robe, koje izdaje Privredna komora Srbije.

Član 11.

(1) Uverenje o domaćem poreklu robe izdaje se na osnovu pismenog zahteva. Način popunjavanja uverenja o domaćem poreklu robe i obrazac uverenja odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo (Prilog br. 3a). Uverenje o domaćem poreklu robe izdaje se na srpskom i engleskom jeziku.
(2) Podnosilac zahteva odgovoran je za tačnost i istinitost podataka u zahtevu. Podnosilac zahteva mora na zahtev Privredne komore Srbije pribaviti dodatne podatke i isprave kojima dokazuje svoje navode u zahtevu.

Član 12.

Privredna komora Srbije izdaje uverenje o domaćem poreklu robe ako roba ispunjava uslove za dobijanje domaćeg porekla propisane čl. 37. do 40. Carinskog zakona i članom 5. ove uredbe.

Član 13.

Uverenje o domaćem poreklu robe izdaje se u jednom (originalnom) primerku. Na zahtev podnosioca zahteva, može se izdati više primeraka uverenja o poreklu robe. Na svakom primerku osim na prvom, mora biti označeno da se radi o kopiji.

Član 14.

(1) Zahtev i Uverenje o domaćem poreklu robe iz čl. 11. i 12. ove uredbe moraju biti popunjeni pisaćom mašinom (računarom) ili u rukopisu velikim štampanim slovima.
(2) Uverenje o domaćem poreklu robe mora imati redni broj. Uverenje i zahtev moraju imati isti redni broj. Privredna komora Srbije može brojčano označiti uverenja o domaćem poreklu robe prema redosledu njihovog izdavanja.

Član 15.

(1) Uverenje o domaćem poreklu robe može se izdati naknadno, nakon obavljenog izvoza robe na koju se odnosi, ako pri izvozu nije bilo izdato radi greške, nenamernih propusta ili posebnih okolnosti nastalih pri izvozu robe.
(2) U zahtevu za naknadno izdavanje uverenja o domaćem poreklu robe izvoznik je dužan da navede mesto i datum izvoza robe na koje se uverenje o domaćem poreklu robe odnosi, i da navede razloge za svoj zahtev.
(3) Privredna komora Srbije može izdati uverenje o domaćem poreklu robe naknadno samo po obavljenoj proveri da se podaci u zahtevu izvoznika slažu sa podacima u odgovarajućem dokumentu.
(4) Uverenje o domaćem poreklu koje je naknadno izdato mora u rubrici "Primedbe" da sadrži sledeću napomenu na srpskom i engleskom jeziku: "NAKNADNO IZDATO" / "ISSUED RETROSPECTIVELY".

Član 16.

(1) U slučaju krađe, nestanka ili uništenja uverenja o domaćem poreklu robe, izvoznik može da zatraži od Privredne komore Srbije da mu izda duplikat uverenja koji se popunjava na osnovu izvozne dokumentacije kojom raspolaže. Rubrika "Primedbe" duplikata uverenja o domaćem poreklu robe mora da sadrži sledeću napomenu na srpskom i engleskom jeziku: "DUPLIKAT" / "DUPLICATE".
(2) Duplikat iz stava 1. ovog člana, na kome mora biti naznačen datum izdavanja prvog (originalnog) uverenja o domaćem poreklu robe, važi od datuma izdavanja prvog uverenja.

Član 17.

Ako je roba za koju je izdato uverenje o nepreferencijalnom poreklu robe pod carinskim nadzorom, moguće je na zahtev korisnika zameniti prvobitno uverenje o domaćem poreklu robe sa jednim ili više uverenja o domaćem poreklu robe, ako je to potrebno radi slanja svih ili nekih proizvoda u carinsko područje ili van carinskog područja.

5) Druga uverenja o robi

Član 18.

(1) Ako se pri izvozu ili uvozu robe od izvoznika ili uvoznika zahtevaju uverenje o krajnjem korisniku,