Traženo: helikopter

Ukupno nađeno: 706 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 705 pronadjenih primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja uverenja o gradaciji uređaja za simuliranje leta helikoptera (RS)

Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku pilota helikoptera (RS)

Pravilnik o letilištima i terenima (RS)

<lat>III</lat>. POSEBNI USLOVI ZA LETILIŠTA KOJA KORISTE HELIKOPTERI

Ograničenje prepreka u blizini letilišta koje koriste helikopteri

Obeležavanje letilišta koja koriste helikopteri

Pravilnik o vatrogasno-spasilačkoj službi i vatrogasno-spasilačkom obezbeđenju na aerodromima (RS)

3. Vatrogasna kategorija helidroma

1. Obaveze operatera aerodroma, odnosno helidroma

Sredstva za gašenje požara na helidromu

Tabela broj 5. Minimalna količina sredstava za gašenje požara za helidrom lociran na zemlji

Tabela broj 6. Minimalna količina sredstava za gašenje požara za helidrom lociran na objektu

Minimalna oprema za spasavanje na helidromu

2. Vatrogasno-spasilačko osoblje na helidromu

Pravilnik o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima (RS)

(a) Ova Sekcija predviđa zahteve za izdavanje dozvole za održavanje vazduhoplova i uslove pod kojima se ova dozvola koristi i važi, za avione i helikoptere sledećih kategorija:

(b) Kategorije dozvola A i B1 podeljene su na podkategorije, s obzirom na kombinacije aviona, helikoptera , turbinskih i klipnih pogonskih grupa. Podkategorije su:

- A3 i B1.3 Helikopteri sa turbinskom pogonskom grupom,

- A4 i B1.4 Helikopteri sa klipnom pogonskom grupom.

- helikopter sa klipnom pogonskom grupom

- helikopter sa turbinskom pogonskom grupom

PREDMET 12. AERODINAMIKA, STRUKTURE I SISTEMI HELIKOPTERA

Sistemi za povećanje stabilnosti kod helikoptera ;

2.13. Predmet 12 -Aerodinamika, strukture i sistemi helikoptera :

(iv) u predmetu 12 "Aerodinamika, strukture i sistemi helikoptera ", deo 12.4 i 12.13 menja se sledećim:

Pravilnik o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (RS)

(ii) 450 kg, za kopnene avione/ helikoptere dvosede; ili

(iii) 330 kg, za amfibije ili hidroavione/ helikoptere jednosede; ili

(iv) 495 kg, za amfibije ili hidroavione/ helikoptere dvosede ako je njihova maksimalna masa na poletanju, kad se koriste kao hidroavioni/ helikopteri ili kao kopneni avioni/ helikopteri , ispod njihovih MTOM ograničenja; ili

Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja uverenja o gradaciji uređaja za simuliranje leta helikoptera (RS)

Uslovi za izdavanje i produženje roka važenja dozvole za korišćenje uređaja za simuliranje leta helikoptera

Pravilnik o ultralakim vazduhoplovima (RS)

Olakšice za sticanje ovlašćenja za letenje ultralakim helikopterom

Pravilnik o organizaciji radnog vremena članova posade civilnog vazduhoplova (RS)

Ograničenje trajanja letačke dužnosti - helikopteri

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

512131 Helikopteri

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-414/2010-04 (_)

Poreski tretman prometa - isporuke opreme u inostranstvo, sa ugradnjom, koju na osnovu kupoprodajnog ugovora vrši obveznik PDV