Traženo: falsifikovanje kartica za bezgotovinsko plaćanje

Ukupno nađeno: 27 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 20 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o informatičkim karakteristikama opreme za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, uslovima zadovoljavanja i načinu njihovog ispitivanja (RS)

Priređivač je obavezan da za svakog igrača ponaosob vodi jedinstveni evidencioni račun iz člana 5. stav 2. ovog pravilnika. Račun je jedinstven za svakog igrača i otvara ga priređivač u svom informacionom sistemu prilikom uspešne registracije igrača. Na računu se vodi evidencija o svim transakcijama igrača ( uplate i isplate) bez obzira na način plaćanja ( gotovina , platne kartice , <lat>e-banking</lat> i dr.).

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine derivatima nafte i biogorivom (RS)

Na benzinskim stanicama na kojima je omogućen automatizovan način točenja goriva, odnosno na kojima je moguće samouslužno punjenje goriva i automatsko plaćanje , automatizovan sistem može biti ili sastavni deo sprave za merenje tečnih goriva ili posebni uređaji za plaćanja preko kojih se pre točenja goriva u motorno vozilo, vrši plaćanje , u gotovini ili putem platne kartice , uz opredeljenje vrste goriva, nakon čega se potrošaču izdaje potvrda o prijemu novca, a nakon

Zakon o fiskalnim kasama (RS)

Obaveza iz stava 1. ovog člana postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja ( gotovina , ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje ).

9) ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu , sredstvo plaćanja ( gotovina , ček, kartica ), uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga;

Presek stanja je fiskalni dokument koji se formira i štampa po potrebi, na zahtev Poreske uprave ili za potrebe obveznika, u kome se evidentiraju totali prometa dobara i usluga, kao i totali sredstava plaćanja ( gotovina , ček i kartica ) iz svih formiranih i odštampanih fiskalnih isečaka fiskalne kase, od trenutka formiranja i štampanja prethodnog dnevnog izveštaja iz fiskalne kase.

Uredba o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkih poslova (RS)

... Ovlašćeni menjač je dužan da odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prijema rešenja iz stava 1. ovog člana, isto istakne na vidno mesto na tom menjačkom mestu, sav efektivni strani novac koji se nalazi na tom menjačkom mestu proda banci, odnosno bankama sa kojima ima zaključen ugovor, a dinare dobijene prodajom efektivnog stranog novca i gotovinu u dinarima uplati na svoj tekući račun. Sve identifikacione kartice za ... ovlašćeni ... uplate ...

... nalaže se ovlašćenom menjaču da odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prijema rešenja sav efektivni strani novac koji se nalazi na tom menjačkom mestu proda banci, odnosno bankama sa kojima ima zaključen ugovor, a dinare dobijene prodajom efektivnog stranog novca i gotovinu u dinarima uplati na svoj tekući račun. Sve identifikacione kartice za rad u aplikativnom softveru na kontrolisanom menjačkom mestu, ovlašćeni ... uplate ...

... ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova ovlašćenom menjaču koji ima jedno menjačko mesto, za to menjačko mesto, odnosno ovlašćenom menjaču, koji ima više menjačkih mesta, za sva menjačka mesta, ovlašćeni ... gotovinu ... uplati ... kartice za ... uplate ...

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine naftom i derivatima nafte (RS)

Na stanicama na kojima je omogućen automatizovan način točenja goriva, odnosno na kojima je moguće samouslužno punjenje goriva i automatsko plaćanje , sastavni deo automata za točenje goriva je automatizovan sistem. Preko njega se pre točenja goriva u motorno vozilo, vrši plaćanje , u gotovini ili putem platne kartice , uz opredeljenje vrste i količine goriva, nakon čega se izdaje odgovarajući račun.

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga (RS)

11) kod platnih kartica - obaveštenje o postojanju naknade za podizanje gotovine na bankomatu druge banke, kao i iznos naknade u slučaju podizanja gotovine na bankomatu banke izdavaoca, obaveštenje o iznosu provizija za korišćenje platne kartice u inostranstvu, kao i obaveštenje o kursu koji se primenjuje pri konverziji iznosa transakcija nastalih u inostranstvu u valutu zaduženja korisnika , uključujući i eventualne provizije koje se naplaćuju kod konverzije;

Pravilnik o konturi i bitmapi fiskalnog loga, izgledu fiskalnih dokumenata i značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima (RS)

1) štampa za svako pojedinačno sredstvo plaćanja fiksni tekst " Gotovina ", "Ček" ili " Kartica ", prelazak u novi red ili jedan ili više znakova razmaka;

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa (RS)

Platna kartica se koristi za bezgotovinsko plaćanje i za podizanje gotovog novca kod izdavaoca kartice ili preko bankomata. Oblik, sadržinu i način upotrebe platne kartice utvrđuje banka, u skladu sa svojim potrebama i međunarodnim standardima.

Pravilnik o plaćanju pojedinih poreza preko poreske blagajne (RS)

Ovim pravilnikom uređuje se plaćanje pojedinih vrsta poreza, čiji je obveznik - fizičko lice, gotovinski (u novcu, čekovima, kreditnom karticom i sl.), preko poreske blagajne Uprave za javna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava).

Uputstvo o obliku, sadržini i upotrebi instrumenata platnog prometa za plaćanja u zemlji (SCG)

Bankarska platna kartica se koristi za bezgotovinsko plaćanje . Izdaju je i isplatu po njoj garantuju banke i Poštanska štedionica. Vlasnik ove kartice njenom upotrebom inicira račun, odnosno fakturu (slip), na osnovu kojih primalac te kartice naplaćuje prodatu robu ili izvršene usluge. Račun, odnosno faktura plaća se preko banke, odnosno Poštanske štedionice u kojoj vlasnik bankarske platne kartice ima otvoren račun.

Bankarska platna kartica može se koristiti i za podizanje gotovine .

Odluka o obliku, sadržini i korišćenju instrumenata platnog prometa za plaćanja u zemlji (SCG)

Bankarska platna kartica koristi se za bezgotovinsko plaćanje . Izdaju je i isplatu njome garantuju banke i Poštanska štedionica. Vlasnik kartice upotrebom kartice inicira račun (slip) na osnovu koga primalac kartice naplaćuje prodatu robu ili izvršene usluge.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

... kartica American Ekspresa ili druga slična kartica koja se koristi kod bezgotovinskog plaćanja , kao i drugi papiri koji se sačinjavaju prilikom njenog korišćenja , pa se njihovo falsifikovanje od strane korisnika kartice ... ovlašćenja ... ovlašćenja ... za ... kartica ...

...

Kreditna kartica za bezgotovinsko plaćanje nije ni menica ni ček a nije ni javna isprava

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1532/2008-04 (_)

a) Osnovica za obračun PDV kod prometa usluge hotelskog smeštaja pri čemu naknada za pruženu uslugu uključuje i troškove osiguranja b) Evidentiranje prenoćišta i ugostiteljskih usluga preko fiskalne kase

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 430-00-0315/2009-04 (_)

a) Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase lica koje obavlja delatnost iz grane 852 - Veterinarske aktivnosti, kao i način evidentiranja prometa preko fiskalne kase upotrebljenih lekova b) Poreski tretman prometa veterinarskih usluga

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-02373/2009-04 (_)

a) Ispravka odbitka prethodnog poreza u slučaju kada obveznik PDV koji je nabavio ekonomski deljivu celinu u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta - poslovni prostor i po tom osnovu ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom, nakon toga, u roku kraćem od 10 godina od momenta prve upotrebe poslovnog prostora, izvrši promenu namene tog poslovnog prostora u prostor za stambene potrebe b) Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekt prodaje

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 430-00-00125/2009-04 (_)

a) Osnovica za obračun PDV kada obveznik PDV vrši prodaju turističkog aranžmana u ime i za račun organizatora turističkog putovanja b) Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredno društvo za turizam i usluge prodaje turističke aranžmane u ime i za račun organizatora putovanja