Traženo: dragocenost

Ukupno nađeno: 932 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 931 pronadjenih primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima u pogledu izrade predmeta od dragocenih metala (RS)

Uredba o visini i načinu plaćanja naknada za izvršavanje poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala (RS)

Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala (RS)

Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika, odnosno zastupnika (RS)

Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala (RS)

Pravilnik o načinu utvrđivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala na osnovu propisane dokumentacije (RS)

Pravilnik o načinu priznavanja inostranih žigova na predmetima od dragocenih metala (RS)

Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala (RS)

Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala (RS)

Pravilnik o sadržini i obliku službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje nadzora na predmetima od dragocenih metala (RS)

Pravilnik o službenoj legitimaciji lica ovlašćenih za vršenje nadzora nad ispravnošću i žigosanjem predmeta od dragocenih metala (SCG)

Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala (SCG)

Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala (SCG)

Pravilnik o načinu na koji područne organizacione jedinice Saveznog zavoda za mere i dragocene metale vrše pregled merila (SCG)

Pravilnik o načinu na koji Savezni zavod za mere i dragocene metale poverava pregled radnih etalona, merila ili uzoraka referentnih materijala preduzećima i drugim pravnim licima (SCG)

Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala (SCG)

Pravilnik o uslovima koje u pogledu izrade moraju ispunjavati predmeti od dragocenih metala (SCG)

Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala (SCG)

Pravilnik o uslovima za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala (SCG)

Sudski poslovnik (RS)

Primanje dragocenosti i drugih predmeta

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

Za rešenje o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala - 1.150

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da li su ispunjeni uslovi za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala u radnim prostorijama podnosioca zahteva - 1.150

Krivični zakonik (RS)

Falsifikovanje znakova, odnosno državnih žigova za obeležavanje robe, merila i predmeta od dragocenih metala

Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima (RS)

Isprava, predmet, papir od vrednosti, novac, dragocenosti ili druga vrednost dostavljena uz pismeno

Privremeno čuvanje drugih isprava i dragocenosti

Označavanje primljenih vrednosti, dragocenosti i isprava

Predaja dragocenosti depozitnom mestu

Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala (RS)

<lat>II</lat>. TEHNIČKI ZAHTEVI ZA PREDMETE OD DRAGOCENIH METALA

Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga (RS)

Paketi su registrovane poštanske pošiljke, sa i bez označene vrednosti, pakovane na propisan način, koje sadrže robu i druge predmete i na pošiljci ili dokumentu koji prati pošiljku, opis sadržine. Pošiljaocu paketa se izdaje potvrda o prijemu, a primaocu se paket uručuje uz potpis. U paketima je zabranjeno slati metalni novac, novčanice, bilo kakve hartije od vrednosti na donosioca, putničke čekove, platinu, zlato ili srebro, nakit, drago kamenje i druge dragocene predmete, kao i prepisku koja se

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Banka stavlja na upotrebu korisniku sef broj koji se nalazi u njenim prostorijama kako bi u njemu smestio: dragocenosti , dokumentacije i drugih stvari od vrednosti.