Traženo: dostavnica

Ukupno nađeno: 25645 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 24589 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o načinu izrade, izdavanja i dostavljanja vanrednih meteoroloških i hidroloških informacija i upozorenja (RS)

Uredba o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru (RS)

Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka o prekonoćnim pozajmicama na međubankarskom novčanom tržištu (RS)

Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize (RS)

Uredba o ceni obrasca putnih isprava i vize i troškovima dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije (RS)

Odluka o dostavljanju Narodnoj banci srbije statističkih podataka o imovini i obavezama privrednih društava koja se bave poslovima faktoringa i forfetinga (RS)

Pravilnik o rokovima, sadržaju i načinu dostavljanja podataka o nabavci i prodaji nafte, derivata nafte, biogoriva i komprimovanog prirodnog gasa (RS)

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije (RS)

Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka banaka radi praćenja devizne štednje položene kod banaka (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 809 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Nejasno je kako primeniti odredbe člana 84. st. 1. i 2. ZIO o uručenju rešenja o izvršenju izvršnom dužniku od strane službenog lica suda, ukoliko izvršenje sprovodi sud na čijoj teritoriji se nalaze pokretne stvari izvršnog dužnika, a koje se nalaze u državini poverioca ili trećeg lica, u mestu gde se izvršenje i sprovodi. Šta se u tom slučaju ima smatrati urednom dostavom rešenja o izvršenju?

...

Pitanje: Da li će sud odrediti zastoj kada naloži poveriocu da dostavi adresu izvršnog dužnika koja je upisana u nadležnom registru (ako je odseljen sa one na koju je dostava pokušana, a koji je označio u predlogu) ili kada tu adresu traži preko policijske stanice?

...

Pitanje: Zakon o parničnom postupku u članu 140. predviđa dostavu preko oglasne table suda u situaciji bezuspešne dostave u toku parnice. Koje su to situacije i da li se pod takvom situacijom može podrazumevati slučaj kada stranka očigledno izbegava prijem pismena u slučaju kada se i pored više obaveštavanja o dospeću pošiljke ne javlja u poštu radi podizanja iste?

...

Izveštaj pošte- dostavljača u kojem je navedeno da je okrivljeni na privremenom radu u inostranstvu, ne može biti osnov za prekid postupka.

...

Pitanje: Da li treba rešenje o zaključenju dostavljati strankama?

...

Pitanje: Da li sud ima obavezu da dostavi rešenje o izvršenju kojim je određeno sprovođenje izvršenja na nepokretnosti, nadležnom registru nepokretnosti, s obzirom na odredbe člana 107. ZIO?

...

Pitanje: Da li se do stupanja na snagu odredaba o izvršiteljima, po predlogu za izvršenje po osnovu komunalnih ili sličnih usluga, donosi rešenje ili zaključak i da li uz predlog za izvršenje izvršni poverilac ima obavezu da dostavi i pisani dokaz da je pre podnošenja predloga za izvršenje opomenuo izvršnog dužnika da izvrši obavezu? Da li se ove odredbe čl. 252. primenjuju od septembra 2011. ili maja 2012. godine, s obzirom na čl. 363?

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 38 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekat obavlja promet softverskih programa fizičkim licima putem interneta, u okviru delatnosti 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu), a nakon evidentirane uplate putem e-mail-a se dostavlja pristupna šifra korisniku programa

...

Zbog nepoštovanja radne discipline zaposlenom je prestao je radni odnos, a poslodavac mu je istog dana dostavio upozorenje i rešenje o otkazu ugovora o radu, odredivši u rešenju da zaposlenom prestaje radni odnos po isteku roka od pet dana u kojem zaposleni treba da se izjasni na navode iz upozorenja. Da li je poslodavac zaposlenom otkazao ugovor o radu u skladu sa Zakonom o radu?

...

Protiv zaposlene u centru za socijalni rad dostavljena je peticija grupe građana da je ista zloupotrebila službeni položaj, tako što je u predizbornoj kampanji na terenu korisnicima pretila da će ostati bez prava na materijalno obezbeđenje porodice ako za nju ne glasaju. Šta da preduzme direktor centra za socijalni rad?

...

Protiv zaposlene u centru za socijalni rad dostavljena je direktoru peticija potpisana od strane 12 građana, u kojoj se navodi da je ista zloupotrebila službeni položaj, tako što je korisnicima davanja pretila da će ostati bez prava na materijalno obezbeđenje porodice ako za nju ne glasaju na lokalnim izborima. Kako da postupi direktor CSR?

...

Da li je škola dužna da od svakog kandidata traži da dostavi lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom ili je dovoljno dokazati ovaj uslov prilikom prijema u radni odnos? Da li se u konkursu može navesti da se neblagovremene i nepotpune prijave neće uzimati u obzir?

...

poslodavac je bio u obavezi da Vam ponudi aneks ugovora o radu u skladu sa članom 171. Zakona o radu, da Vam uz ponudu dostavi u pisanom obliku razloge za ponudu, i da Vam ostavi rok od najmanje osam radnih dana da se izjasnite na ponudu za zaključivanje aneksa

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kakav je postupak za dobijanje stručnog mišljenja Ministarstva finansija?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 209 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Protiv ovog rešenja dopuštena je žalba u roku od dana od dana dostavljanja .

...

DOSTAVITI