Traženo: godine radnog staža

Ukupno nađeno: 596 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 583 pronadjena primera ovde je prikazano 32 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (RH)

Stručni uvjeti za točke 1-2: VSS, diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomist, 5 godina radnog staža u struci, certifikat za ovlaštenog državnog revizora

Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg upravnog ili višeg stručnog referenta, pet godina radnog staža u struci, ostali uvjeti prema posebnim propisima

Stručni uvjeti za točke 1-2: SSS, najmanje pet godina radnog staža u struci, ostali uvjeti prema posebnim propisima

Stručni uvjeti za točku 4: VŠS, tri godine radnog staža u struci, ostali uvjeti prema posebnim propisima

Stručni uvjeti za točku 2: VSS, ekonomske ili pravne struke, najmanje jedna godina radnog staža u struci, ostali uvjeti prema posebnim propisima

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (RH)

Viši inspektor može biti osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", br. 123/03., 105/04., 174/04. i 46/07.), ima najmanje 10 godina radnog staža na poslovima zaštite kulturnih dobara, te položen državni

Inspektor može biti osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 123/03, 105/04, 174/04. i 46/07.), ima najmanje 5 godina radnog staža na poslovima zaštite kulturnih dobara, te položen državni ispit.

Zakon o šumama (RH)

(1) Poslove šumarskog inspektora može obavljati diplomirani inženjer šumarstva šumarskoga smjera s položenim državnim stručnim ispitom za zvanje šumarskog inspektora i s najmanje 5 godina radnoga staža u struci.

(2) Poslove državnoga šumarskog inspektora može obavljati diplomirani inženjer šumarstva šumarskog smjera s položenim državnim stručnim ispitom za zvanje šumarskog inspektora i s najmanje 10 godina radnog staža u struci.

Zakon o doprinosima (RH)

Za osobu koja se tijekom 2008. prvi put zaposlila na temelju ugovora o radu ili volonterskog ugovora odredbe članka 20. stavka 2. i 3., članka 36. stavka 2. i 3. i članka 43. stavka 2. i 3. ovoga Zakona primjenjuju se pri obračunu doprinosa prema mjesečnim osnovicama koje se odnose na staž u mirovinskom osiguranju od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do isteka godine dana od dana prvog zaposlenja.

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (RH)

Osiguranik koji je navršio 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža na temelju nesamostalnog ili samostalnog rada nema pravo na naknadu plaće na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja za vrijeme bolovanja već na teret sredstava poslodavca, odnosno na teret sredstava osiguranika obveznika uplate doprinosa.

da prije dana nastanka slučaja na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu ima ostvaren staž osiguranja u Zavodu na temelju radnog odnosa, obavljanja gospodarske djelatnosti ili obavljanja profesionalne djelatnosti samostalno u obliku zanimanja, odnosno na temelju primanja naknade plaće nakon prestanka radnog odnosa, odnosno prestanku obavljanja djelatnosti osobnim radom ostvarene prema ovom Zakonu od najmanje 12 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine ...

Odluka o određivanju uvjeta za kandidate za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora, te uprava trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele (RH)

- potvrdu tijela javne vlasti ili poslodavca, odnosno presliku radne knjižice, ovjerenu kod javnog bilježnika, iz koje je razvidno da na poslovima u struci ima najmanje pet godina radnoga staža ,

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (RH)

(2) Pripravnički staž traje godinu dana u kojem razdoblju se pripravnik osposobljava za samostalni rad .

(4) Pripravniku koji ne položi stručni ispit u roku od godine dana od dana isteka pripravničkog staža radni odnos prestaje istekom posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka radniku školske ustanove ugovor o radu prestaje s navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža .

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, radnicima školske ustanove iz članka 100. ovog Zakona, ugovor o radu prestaje istekom školske godine u kojoj su navršili 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža .

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (RH)

Pripravnički staž za zdravstvene radnike traje godinu dana.

Dio pripravničkog staža zdravstveni radnici mogu obavljati kod zdravstvenog radnika sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem koji obavlja privatnu praksu te koji ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci te u pravnoj osobi u kojoj se zdravstvena djelatnost obavlja u skladu s posebnim zakonom, prema mjerilima koje će pravilnikom odrediti ministar.

Zdravstvenim radnicima u mreži javne zdravstvene službe pravo na obavljanje privatne prakse po sili zakona prestaje kad navrše 65 godina života i 20 godina staža osiguranja. Iznimno u slučaju ugroženosti pružanja zdravstvene zaštite ministar može tim zdravstvenim radnicima odobriti produljenje obavljanja privatne prakse do navršenih 70 godina života.

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (RH)

(1) Iznimno od članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika certifikat se može izdati i osobama koje imaju minimalno dvije godine radnog staža na stručnim poslovima u sustavu javne nabave u središnjem tijelu za javnu nabavu - upravnoj organizaciji nadležnoj za to područje ili Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

(3) Iznimno od članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika certifikat se može obnoviti i osobama koje imaju minimalno dvije godine radnog staža na stručnim poslovima u sustavu javne nabave u središnjem tijelu za javnu nabavu - upravnoj organizaciji nadležnoj za to područje ili Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Odluka o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora (RH)

Sa ugovornim specijalistima medicine rada u mreži koji su se javili na natječaj iz stavka 1. ovog članka, a koji će tijekom ugovornog razdoblja navršiti 65 godina života i 20 godina staža osiguranja Zavod će sklopiti ugovore o provođenju zdravstvene zaštite najduže do zadnjeg dana kalendarske godine u kojoj navršavaju 65 godina života i 20 godina staža osiguranja.

Iznimno od stavka 3. ovog članka Zavod može u slučaju ugroženosti pružanja zdravstvene zaštite, na osnovi odobrenja ministra nadležnog za zdravstvo o produljenju obavljanja privatne prakse i posebne odluke Upravnog vijeća Zavoda, sklopiti ugovore o provođenju zdravstvene zaštite sa specijalistima medicine rada koji su navršili 65 godina života i 20 godina staža osiguranja, a najduže do popunjena mreže, odnosno do navršenih 70 godina života doktora specijalista medicine rada .

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (RH)

Plaća dužnosnika uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža , a najviše za 20%.

Zakon o državnim službenicima (RH)

(4) Službenika se ne može premjestiti iz jednog u drugo mjesto rada bez njegove suglasnosti ako ima više od 20 godina radnog staža ili ako bi se premještajem bitno pogoršale njegove obiteljske prilike.

(4) Službenika se ne može bez njegove suglasnosti premjestiti iz jednog u drugo mjesto rada , koje je udaljeno više od 30 kilometara od mjesta stanovanja državnog službenika, ako ima više od 20 godina radnog staža ili ako bi se premještajem bitno pogoršale njegove obiteljske prilike.

(2) Državnog službenika se kod rasporeda iz stavka 1. ovoga članka ne može bez njegove suglasnosti rasporediti u drugo mjesto rada , koje je udaljeno više od 30 kilometara od mjesta njegova stanovanja, ako službenik ima više od 20 godina radnog staža ili ako bi se premještajem bitno pogoršale njegove obiteljske prilike.

Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture čije se plaće osiguravaju iz državnog proračuna (RH)

- od 5 do 15 godina radnoga staža 3 dana

- od 16 do 25 godina radnoga staža 4 dana

- od 26 do 35 godina radnoga staža 5 dana

- preko 35 godina radnoga staža 6 dana

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 13 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Odredbom čl. 78. st. 1. al. 6. ZRO ("Narodne novine", br. 25/92) zaštićeni su radnici s radnim stažom i godinama života koji osiguravaju uvjete za punu mirovinu.

...

Okolnost da radnik nakon prestanka obavljanja funkcije javnog pravobranitelja određeno vrijeme ostvaruje naknadu plaće i pravo na staž , ne daje mu pravo i na naknadu za neisplaćeni godišnji odmor kad više nije na radu .

...

Za ocjenu pitanja da li radniku do stjecanja prava na mirovinu nedostaje pet godina radnog staža ili godina života, mjerodavan je (za muškarce) radni staž od 40 godina ili 65 godina života.

...

Činjenica da radnik koji nije navršio 65 godina života ima 40 godina staža osiguranja, nije relevantna okolnost za prestanak ugovora o radu iz razloga navedenih u odredbi čl. 110. Zakona o radu , budući je zakonski razlog prestanka ugovora o radu u smislu odredbe čl. 110. st. 1 toč. 3 Zakona o radu , kumulativno ispunjenje obje pretpostavke za prestanak ugovora o radu temeljem zakona, odnosno 65 godina života i 20 godina staža osiguranja.

...

Ocijenjeno je da u okolnostima konkretnog slučaja (20 godina staža , 53 godine života) mogućnost isticanja zahtjeva radi ostvarivanja prava na mirovinu (u Bosni i Hercegovini) nije takva okolnost koja bi u dogledno vrijeme osiguravala bračnom drugu sredstva za život i koja bi opravdavala utvrđivanje obveze uzdržavanja u trajanju od godinu dana.

...

Okolnost što je pravomoćnom sudskom odlukom utvrđena nedopuštenost izvanrednog otkaza ugovora o radu nije zapreka prestanku ugovora o radu zbog navršenja godina života i staža osiguranja kad su te zakonske pretpostavke u međuvremenu nastupile.

...

Kada ugovor o radu prestaje navršenjem 65 godina života i 20 godina staža , radniku ne pripada pravo zahtijevati daljnji ostanak na radu već je poslodavac ovlašten odlučiti da li će mu ponuditi sklapanje novog ugovora o radu .

...

Kad zbog trajnog prestanka potrebe za radom radnika , radni odnos ne može prestati radniku kojem do stjecanja prava na mirovinu nedostaje 5 godina radnog staža ili godina života pod "pravom na mirovinu" podrazumijeva se pravo na punu starosnu mirovinu.

...

Okolnost da je zaposlenik navršio 40 godina staža osiguranja i time stekao pravo na starosnu mirovinu, osnov je za prestanak radnog odnosa umirovljenjem.

Radno pravo (_)

Vraćanje radnika na posao u slučaju nedopuštenog otkaza

Radno pravo (_)

Prestanak radnog odnosa - navršenje godina života i staža osiguranja radnika

Radno pravo (_)

Prestanak ugovor o radu umirovljenjem