Traženo: državna revizorska intitucija

Ukupno nađeno: 253 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 253 pronadjenih primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o uslovima, načinu ostvarivanja i visini revizorskog dodatka u državnoj revizorskoj instituciji (CG)

Zaključak Državne revizorske institucije (CG)

Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji (CG)

Poslovnik Državne revizorske institucije (CG)

Pravilnik o načinu polaganja ispita za državnog revizora (CG)

Pravilnik o programu polaganja ispita za državnog revizora (CG)

Uputstvo o metodologiji rada Državne revizorske institucije (CG)

Ustav Crne Gore (CG)

Državna revizorska institucija

Pravilnik o zajedničkim zahtjevima, sigurnosnom nadzoru nad upravljanjem vazdušnim saobraćajem i uslugama u vazdušnoj plovidbi, sistemu za obezbjeđivanje sigurnosti softvera i programu efikasnosti (CG)

1. Ukoliko su, zbog okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti na početku perioda i koje su istovremeno nepremostive i izvan kontrole država članica, granične vrijednosti iz člana 9 stav 3 dostignute na evropskom nivou, Komisija razmotra situaciju i, uz konsultacije sa državama članicama kroz Komitet Jedinstvenog evropskog neba, obezbjeđuje predloge odgovarajućih akcija u roku od tri mjeseca, koji mogu da uključe reviziju evropskih ciljeva efikasnosti i, kao posljedicu, reviziju

su, zbog okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti na početku perioda i koje su istovremeno nepremostive i izvan kontrole država članica i subjekata koji su predmet ciljeva efikasnosti, granične vrijednosti iz člana 9 stav 3 dostignute na nacionalnom ili nivou funkcionalnog bloka vazdušnog prostora, dotični nacionalni nadzorni organ ili tijelo mora da razmotri situaciju u dogovoru sa Komisijom i može donijeti predloge odgovarajućih mjera u roku od tri mjeseca, koji mogu da uključe reviziju ...

Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji (CG)

Revizija subjekata izvan državne uprave

Državni revizor

Poslovnik Državne revizorske institucije (CG)

Ovlašćenje državnog revizora za vršenje revizije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje (CG)

U Zakonu o državnoj revizorskoj instituciji ("Službeni list RCG", br. 28/04, 27/06, 78/06, i "Službeni list CG", br. 17/07) član 52 mijenja se i glasi:

Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata (CG)

Revizija tehničke dokumentacije izrađene po propisima drugih država

Tehnička dokumentacija izrađena po propisima drugih država podliježe reviziji kojom se provjerava njena usklađenost sa zakonom, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta. U slučaju da predloženo rješenje koristi propise zemalja koji su strožiji od nacionalnih, ono se može prihvatiti kao ispravno.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (CG)

Prvostepeno rješenje podliježe reviziji koju vrši organ državne uprave nadležan za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja.

U postupku po žalbi, odnosno reviziji činjenice iz člana 85 stav 1 ovog zakona utvrđuju se na osnovu nalaza, ocjene i mišljenja organa vještačenja, čije se obrazovanje i način rada uređuje opštim aktom organa državne uprave nadležnog za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja.

Ustav Crne Gore (CG)

Sudija Ustavnog suda, sudija, državni tužilac i njegov zamjenik, zaštitnik ljudskih prava i sloboda, član Savjeta Centralne banke, član Senata Državne revizorske institucije, profesionalni pripadnik Vojske, Policije i drugih službi bezbjednosti ne može biti član političke organizacije.

14) imenuje i razrješava: vrhovnog državnog tužioca i državne tužioce, zaštitnika ljudskih prava i sloboda; guvernera Centralne banke i članove Savjeta Centralne banke Crne Gore; predsjednika i članove Senata Državne revizorske institucije i druge nosioce funkcija određene zakonom;

Državna revizorska institucija Crne Gore je samostalan i vrhovni organ državne revizije .

Državna revizorska institucija vrši reviziju zakonitosti i uspješnosti upravljanja državnom imovinom i obavezama, budžetima i svim finansijskim poslovima subjekata čiji su izvori finansiranja javni ili nastaju korišćenjem državne imovine.

Državna revizorska institucija podnosi Skupštini godišnji izvještaj.

Državnom revizorskom institucijom upravlja Senat.

14) imenuje i razrješava: zaštitnika ljudskih prava i sloboda; guvernera Centralne banke i članove Savjeta Centralne banke Crne Gore; predsjednika i članove Senata Državne revizorske institucije i druge nosioce funkcija određene zakonom;

Predsjednik i članovi Senata Državne revizorske institucije uživaju funkcionalni imunitet i ne mogu biti pozvani na odgovornost za mišljenje dato ili odluku donijetu u vršenju svoje funkcije, osim ako se radi o krivičnom djelu.

Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (BA)

- saradnju sa Državnom revizorskom institucijom, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima;

- praćenje sprovođenja preporuka Državne revizorske institucije, obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom.

Uredba o licima kojima se izdaje diplomatski i službeni pasoš (CG)

18. predsjednika Senata Državne revizorske institucije;

9. članovima Senata Državne revizorske institucije;