Traženo: amortizacija osnovnih sredstava

Ukupno nađeno: 61 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 60 pronadjenih primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije za obveznike koji ostvaruju prihode od samostalne djelatnosti (CG)

Pravilnik o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije (CG)

Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica (CG)

(1) Amortizacija stalnih osnovnih sredstava priznaje se kao rashod u iznosu utvrđenom na način predviđen ovim zakonom.

(3) Osnovna sredstva iz stava 2 ovog člana razvrstavaju se u pet grupa sa sljedećim amortizacionim stopama:

(4) Amortizacija za stalna osnovna sredstva razvrstana u prvu grupu utvrđuje se primjenom proporcionalne stope za svako sredstvo posebno.

(5) Amortizacija za osnovna sredstva razvrstana u ostale grupe (od druge do pete) utvrđuje se primjenom degresivne stope na vrijednost sredstava razvrstanih po grupama.

(6) Bliži propis za razvrstavanje stalnih osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije donosi ministarstvo nadležno za finansije.

Odluka o kontnom okviru za banke (CG)

Na potražnoj strani ovih računa iskazuju se prodaja, otuđivanje ili otpis osnovnih sredstava . Grupa 1800 uključuje i račune amortizacije za različita osnovna sredstva . Na dugovnoj strani ovih računa iskazuje se otpis usljed otuđenja osnovnog sredstva .

Na potražnoj strani ovih računa iskazuje se amortizacija za različita osnovna sredstva sa periodičnim dodatkom poravnanjem amortizacionog troška kao i izmjene vrijednosti po osnovu revalorizacije.

1 8 1 6 Amortizacija ostalih osnovnih sredstava P

Zakon o porezu na dobit pravnih lica (CG)

(3) Osnovna sredstva iz stava 2 ovog člana razvrstavaju se u pet grupa sa sledećim amortizacionim stopama:

(4) Amortizacija za stalna osnovna sredstva razvrstana u prvu grupu utvrđuje se primjenom proporcionalne stope, za svako sredstvo posebno.

(6) Bliži propis o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije donosi ministar nadležan za finansije.

Metodologija za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije (CG)

8) Proporcionalni metod obračuna amortizacije je metod prema kojem je godišnji trošak amortizacije po osnovnom sredstvu isti u toku odobrenog vijeka trajanja.

<lat>Aok</lat> - godišnja amortizacija trajnih osnovnih sredstava na početku prethodne godine, (EUR)

<lat>Aok</lat> - godišnja amortizacija osnovnih sredstava koja su aktivirana u prethodnoj godini, (EUR)

<lat>Ada tk</lat> - godišnja amortizacija osnovnih sredstava koja su deaktivirana u prethodnoj godini (otpisana sredstva ili sredstva koja nijesu bila u upotrebi), (EUR)

2) Za naredni regulatomi period nakon izvršene procjene osnovnih sredstava amortizacija se utvrđuje na vrijednost osnovnih sredstava utvrđenu u skladu sa članom 15 stav 2 tačka 2 ove metodologije.

4) plan investicija za svaku godinu regulatrnog perioda, zajedno sa tehničkim opisom za svako ulaganje, očekivanim datumom aktiviranja svakog sredstva , tehno-ekonomskom analizom opravdanosti projekata, planom finansiranja ulaganja, amortizacionim planom za osnovna sredstva koja će biti izgrađena, kao i očekivani efekti investicije,

5) registar osnovnih sredstava , sa amortizacionim planom,

Metodologija za utvrđivanje regulatornog prihoda javnog snabdjevača i regulisanih tarifa za snabdijevanje električnom energijom (CG)

<lat>A tk o</lat> - godišnja amortizacija trajnih osnovnih sredstava na početku prethodne godine, (EUR)

<lat>A tk a</lat> - godišnja amortizacija osnovnih sredstava koja su aktivirana u prethodnoj godini, (EUR)

<lat>A tk da</lat> - godišnja amortizacija osnovnih sredstava koja su deaktivirana u prethodnoj godini (otpisana sredstva ili sredstva koja nijesu bila u upotrebi), (EUR)

2) Za naredni regulatomi period nakon izvršene procjene osnovnih sredstava amortizacija se utvrđuje na vrijednost osnovnih sredstava utvrđenu u skladu sa članom 14 stav 2 tačka 2 ove metodologije.

4) plan investicija za svaku godinu regulatornog perioda, zajedno sa tehničkim opisom za svako ulaganje, očekivanim datumom aktiviranja svakog sredstva , tehno-ekonomskom analizom opravdanosti projekata, planom finansiranja ulaganja, amortizacionim planom za osnovna sredstva koja će biti izgrađena, kao i očekivani efekti investicije,

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Amortizacioni vek osnovnih sredstava , koji OUR utvrdi po vlastitoj oceni određujući amortizacione stope u smislu čl.26.i 27.Zakona o amortizaciji osnovnih sredstava OOUR u procentu većem od onog koji kao minimun predviđa odredba čl.28.istog zakona, predstavlja u svakom konkretnom slučaju redovni amortizacioni vek tih sredstava u smislu čl.3.tač.3.Zakona o utvrđivanju i obračunavanju ukupnog prihoda i dohotka u OOUR.ima.