Traženo: ugrožavanje sigurnosti

Ukupno nađeno: 791 primeraU dokumentima tipa autorski tekstovi od ukupno 9 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Haso Tajić, Vladimir M. Simović: 25 godina Sudske prakse - Obligacioni odnosi, knjiga II ()

(2) Prevozilac nije dužan postupati po uputstvima pošiljaoca čije bi izvršenje moglo ugroziti sigurnost lica ili dobara.

(1) Korisnik ne smije staviti u svoj sef predmet ili proizvod koji može ugroziti sigurnost banke ili drugih sefova.

Prof. dr. Miodrag N. Simović i Haso Tajić: Zbirka sudskih odluka iz krivično-pravne materije ()

Za postojanje krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti neophodno je da pretnja napadom na život i telo oštećenog bude ozbiljna, što sud procenjuje u svakom konkretnom slučaju. Pretnja okrivljenog da će izmlatiti oštećenu ako ne spusti telefonsku slušalicu je uslovljena spuštanjem slušalice, pa se ona ne može smatrati ozbiljnom da bi ugrozila sigurnost oštećene, a posebno što je izjava okrivljenog imala

suda da su elementi kaznenog djela prijetnje iz čl. 129. KZ ostvareni samo u slučaju kada je ozbiljnom prijetnjom stvoren kod oštećenika osjećaj straha i osobne nesigurnosti , jer je sud izgubio iz vida da je inkriminacija kaznenog djela prijetnje iz čl. 129. KZ različita od one koja je bila propisana u čl. 50. KZRH. Prema odredbi čl. 50. KZRH o kaznenom djelu ugrožavanja se radilo samo onda kada je počinitelj stvarno ugrozio sigurnost ...

Sudac porotnik jest službena osoba jer povremeno obavlja službenu dužnost u sudu kao državnom tijelu. Prema tome, kad optuženik fizički napadne suca porotnika zbog njegova sudjelovanja u donošenju određene odluke i tako ugrozi njegov fizički integritet, počinio je kvalificirani oblik kaznenog djela ugrožavanja sigurnosti iz čl. 51. st. 2. KZH.

Biće krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti iz čl. 50. st. 2. KZRH, kojim je počinitelj ugrozio sigurnost većeg broja osoba, ostvareno je kada je počinitelj ugrozio sigurnost naglašene grupe ljudi, koja, prema stajalištu sudske prakse, predstavlja grupu od pet ili više osoba.

Optuženik koji je u svadbi ispalio hitac iz kubure ručne izrade, držeći je u visini grudi i pritom pogodio u leđa i usmrtio jednu osobu, učinio je k. d. iz čl. 162. st. 4. u vezi s čl. 153. st. 4. KZ. Nije osnovano stajalište državnoga odvjetnika u žalbi da je optuženik ugrozio sigurnost oštećenika s namjerom i stoga počinio k. d. iz čl. 162. st. 2. u vezi s čl. 153. st. 1. KZH. Optuženikov osnovni propust bio

Okrivljenik koji je, upravljajući osobnim automobilom cestom, povrijedio odredbu čl. 112. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koja propisuje postupanje vozača kada se približavaju i prelaze motornim vozilom preko željezničke pruge na prijelazu koji je u nivou sa cestom, zbog čega je došlo do sudara s vlakom i štete na njemu, ugrozio je sigurnost prometa na cestama i počinio krivično djelo iz čl. 156. st. 1. KZRH, a ne iz

Ugrozili su sigurnost javnog prometa i stoga počinili kazneno djelo ugrožavanja javnog prometa, kako vozač koji je počeo skretanjem u lijevo, prema parkiralištu, ne provjeravajući neposredno prije skretanja je li može izvršiti tu radnju, tako i vozač drugog motornog vozila koji je u tom trenutku pretjecao prethodnog vozača ne obraćajući pažnju na njegove namjere, a posebno na okolnost da je ovaj dao znak "žmigavcem"

U dokumentima tipa propisi od ukupno 774 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Krivični zakon (BD)

Ugrožavanje sigurnosti

Pravilnik o letjelicama za slobodno letenje (LSL) (BiH)

(Izvještavanje o ugrožavanju sigurnosti i nesrećama)

Zakon o javnom redu i miru (BD)

( Ugrožavanje sigurnosti i izazivanje osjećaja ugroženosti )

Krivični zakon (BiH)

Ugrožavanje sigurnosti zračne ili morske plovidbe ili fiksnih platformi

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde za pružanje usluga iz vazduha (BiH)

( Ugrožavanje sigurnosti letenja)

Pravilnik o organiziranju službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite, njihovim poslovima i načinu rada (FBiH)

- daju sigurnosne preporuke licima i organizatorima turističkih, sportskih i drugih aktivnosti u prirodi i planinskim područjima radi sprečavanja radnji koje ugrožavaju sigurnost , život i zdravlje tih lica,

Ugrožavanje sigurnosti nuklearnim materijama

Zakon o državljanstvu (BiH)

2. Naturalizacija neće biti odobrena, čak ako podnosilac zahtjeva ispunjava opće uslove za naturalizaciju, ako postoje osnovani razlozi za sumnju da bi odobravanjem naturalizacije tom licu bila ugrožena sigurnost BiH i javni red i mir, ili ako naturalizacija nije u skladu s interesima BiH iz nekog drugog razloga utvrđenog na osnovu cjelokupne procjene stanja podnosioca zahtjeva.

Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja i važenja certifikata za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (BiH)

f) Sigurnosna direktiva: Podrazumijeva dokument koji objavljuje ili usvaja Državna nadzorna vlast/Nacionalno nadzorno tijelo i koji nalaže provođenje mjera radi ponovnog uspostavljanja sigurnosti funkcionalnog sistema, ako se dokaže da bi u suprotnom zrakoplovna sigurnost mogla biti ugrožena ;

(1) Kada se u funkcionalnom sistemu pružaoca usluga u zračnoj plovidbi uoče okolnosti koje ugrožavaju sigurnost i koje iziskuju preduzimanje neodložnih mjera, <lat>NSA Unit</lat> izdaje sigurnosnu direktivu.

Pravilnik o helidromima (BiH)

(6) Kroz prilaznu, odletnu i tranzicionu ravan ne smiju prodirati prepreke koje bi mogle ugroziti sigurnost letenja. Ukoliko prepreke koje bi mogle ugroziti sigurnost letenja probijaju prilaznu, odletnu odnosno tranzicionu ravan potrebno je utvrditi mjere i ograničenja za korištenje helidroma.

(6) Prepreke i druga opasna mjesta izvan FATO površine koja mogu ugroziti sigurnost letenja obilježavaju se crvenim svjetlima.

f) Svjetla ne smiju nadvisiti 25 centimetara iznad nivoa platforme helidroma, jer to može da ugrozi sigurnost letenja helikoptera.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

POŠTO JE OPTUŽENI ZAUSTAVIO VOZILO IAKO JE SA ISTIM MOGAO PROĆI PUTEM DO SVOJE VIKENDICE, ZATIM IZAŠAO IZ VOZILA NOSEĆI PIŠTOLj U RUCI, DAKLE, LATIO SE PIŠTOLjA KADA NjEGOVA SIGURNOST NIJE BILA UGROŽENA OD STRANE MLADIĆA KOJI SU STAJALI NA PUTU ODNOSNO PORED PUTA, A POTOM ISPALIO JEDAN HITAC U ZRAK I UDARIO OŠTEĆENOG U POTILjAK GLAVE, TE PIŠTOLj USMJERIO U NjEGOVOM PRAVCU ONDA SVE TE NjEGOVE RADNjE PREDSTAVLjAJU PROTIVPRAVAN NAPAD NA OŠTEĆENOG. RADI TOGA SE OPTUŽENI NE MOŽE USPJEŠNO POZVATI NA NUŽNU

...

PREVENTIVNA NUŽNA ODBRANA OD NAVODNOG BUDUĆEG NAPADA NIJE DOZVOLjENA, JER U TAKVOJ SITUACIJI NIJE NEPOSREDNO UGROŽENO PRAVNO DOBRO ODNOSNO ŽIVOT OŠTEĆENIH, A U SUPROTNOM KADA BI TO BILO DOZVOLjENO OČIGLEDNO BI IMALO ZA POSLjEDICU NE SAMO OPĆU NESIGURNOST GRAANA, VEĆ I ŠIROKU MOGUĆNOST ZLOUPOTREBE TAKVOG PRAVA.

...

OPĆA KOMPONENTA U VIDU UGROŽENOSTI I SIGURNOSTI GRAANA. KOJA JE IZMEU OSTALOG POTREBNA ZA PRODUŽENjE PRITVORA PREMA OSUMNjIČENOM U SMISLU ČLANA 146. STAV 1. TAČKA D) ZKP FBIH. POSTOJI I U SLUČAJU AKO JE UGROŽENA SIGURNOST SAMO TROJE GRAANA.

...

JE SMRTNO STRADALA JEDNA OSOBA, VOZILOM UPRAVLjAO SA NEPRILAGOENOM BRZINOM I TOM PRILIKOM BIO U STANjU LAKOG PIJANSTVA SA KONCENTRACIJOM ALKOHOLA U KRVI OD 1,06 GR/KG (NIJE.NAVEDENO DA JE POMENUTA KOLIČINA ALKOHOLA U KRVI OPTUŽENOGA U UZROČNOJ VEZI SA KRŠENjEM SAOBRAĆAJNOG PROPISA O NEPRILAGOENOJ BRZINI, A NITI DA JE ONO BILO GRUBO ILI BEZOBZIRNO) UPUĆUJE NA PRAVNI ZAKLjUČAK O NEHATNOM UGROŽAVANjU SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA, ODNOSNO SADRŽI SAMO OBILjEŽJA KRIVIČNOG DJELA TEŠKO DJELO PROTIV SIGURNOSTI ...

...

ZA POSTOJANjE KAZNENOG DJELA UGROŽAVANjA SIGURNOSTI IZ ČL. 183. ST. 1. KZ FBIH POTREBNO JE DA POČINITELj DJELA UGROZI SIGURNOST NEKE OSOBE OZBILjNOM PRIJETNjOM DA ĆE NAPASTI NA NjEN ŽIVOT ILI TIJELO. PRIJETNjA MORA BITI OZBILjNA I MORA SE ODNOSITI NA OSOBU KOJOJ JE UPUĆENA, ODNOSNO TREBA PRIJETITI NAPADOM NA ŽIVOT ILI TIJELO TE OSOBE.

...

Opština odgovara za štetu prouzrokovanu trećemu prilikom savlađivanja otpora naoružanog lica ako je njen ovlašteni organ bio blagovremeno obaviješten da ovaj svojim ponašanjem ugrožava sigurnost lica koje je kasnije lišilo života i povodom čega je uslijedila intervencija organa javne bezbjednosti tužene.

...

Ako dalekovod, izgrađen na nepropisnoj udaljenosti iznad porodične stambene zgrade, ugrožava sigurnost stanara zbog čega zgrada gubi upotrebnu vrijednost, Vlasnik zgrade ima pravo na naknadu štete iako je dalekovod izgrađen uz odobrenje nadležnog organa radi obavljanja opštekorisne djelatnosti.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Korisnik sefa se obavezuje da u sef neće odlagati stvari koje mogu ugroziti sigurnost drugih sefova ili banke, a posebno: