Traženo: udruženje potrošača

Ukupno nađeno: 142 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 139 pronadjenih primera ovde je prikazano 27 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o uslovima i kriterijumima za ovlašćivanje udruženja za zaštitu potrošača za zastupanje potrošača u potrošačkim sporovima pred arbitražnim odborom za potrošačke sporove (RS)

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja za zaštitu potrošača (RS)

Pravilnik o kriterijumima za raspodjelu finansijskih sredstava za rad udruženja za zaštitu potrošača (RS)

Pravilnik o kriterijumima za izbor udruženja potrošača kojima se dodjeljuju novčana sredstva za obavljanje poslova iz oblasti zaštite potrošača (RS)

Pravilnik o načinu i uslovima za upis udruženja potrošača u Registar (RS)

Zakon o trgovini (RS)

(4) Vlada Republike Srpske imenuje članove Savjeta koji čine predstavnici: Privredne komore Republike Srpske, Udruženja poslodavaca iz oblasti trgovine, Granskog sindikata, Udruženja za zaštitu potrošača , naučni i univerzitetski radnici iz oblasti trgovine i predstavnik Ministarstva trgovine i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Uredba o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske (RS)

- udruženje potrošača ,

Pravilnik o higijeni hrane (BiH)

a) uz konsultacije s predstavnicima strana na čije interese mogu značajno uticati, kao što su nadležni organi i udruženja potrošača ;

Zakon o izvršavanju budžeta (FBiH)

<lat>Sredstva utvrđena u razdjelu 22. Budžeta, pozicije "Strategija za povećanje sektorske efikasnosti izvozno - konkurentne proizvodnje - CEFTA" i "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - potpora udruženjima potrošača " koristit će se po programima koje donosi Vlada.</lat>

Pravilnik o uslovima i kriterijumima za ovlašćivanje udruženja za zaštitu potrošača za zastupanje potrošača u potrošačkim sporovima pred arbitražnim odborom za potrošačke sporove (RS)

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i kriterijumi za ovlašćivanje udruženja za zaštitu potrošača koja zastupaju prava potrošača u postupku pred Arbitražnim odborom za potrošačke sporove (u daljem tekstu: Odbor).

(1) Udruženje za zaštitu potrošača može zastupati potrošača u potrošačkom sporu pred Odborom ukoliko je upisano u Evidenciju udruženja za zaštitu potrošača koju vodi Ministarstvo trgovine i turizma.

(2) Udruženje iz stava 1. ovog člana je ovlašćeno da može pokrenuti potrošački spor pred Odborom, uz saglasnost potrošača , ukoliko potrošač nije sam prethodno podnio tužbu.

Udruženje za zaštitu potrošača može zastupati potrošača pred Odborom putem lica koje:

v) je član Udruženja za zaštitu potrošača .

Udruženje za zaštitu potrošača besplatno zastupa potrošača u postupku pred Odborom.

Zakon o inspekcijama (TK)

j) ostvaruje saradnju sa odgovarajućim udruženjima građana ( udruženje za zaštitu potrošača i druga), odgovarajućim službama i drugim pravnim i fizičkim licima koja im mogu dati bliže podatke o subjektima nadzora;

Pravilnik o označavanju i kontroli kretanja životinja u Bosni i Hercegovini (BiH)

(4) Ured za veterinarstvo BiH će svim nadležnim organima koji sudjeluju u provedbi sistema označavanja životinja osigurati pristup DBP i svim podacima koji su propisani ovim Pravilnikom i preduzeti potrebne mjere za osiguravanje pristupa navedenim podacima svim zainteresiranim stranama, uključujući i registrirana udruženja potrošača , uzimajući u obzir odredbe posebnih propisa o zaštiti i tajnosti podataka.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja za zaštitu potrošača (RS)

Ovim pravilnikom bliže se propisuju oblik, sadržaj i način vođenja evidencije udruženja za zaštitu potrošača (u daljem tekstu: Evidencija) radi ostvarivanja prava utvrđenih Zakonom o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Zakon).

(1) U Evidenciju se upisuju udruženja ili savezi za zaštitu potrošača (u daljem tekstu: udruženje ) koji su osnovani u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i pravni položaj udruženja .

ž) godišnji izvještaj o aktivnostima i rezultatima udruženja u oblasti zaštite potrošača sa finansijskim izvještajem za godinu koja prethodi godini u kojoj se vrši upis, ukoliko je udruženje poslovalo u toj godini.

v) dostavljaju posebne izvještaje o utrošenim sredstvima koja su im dodijeljena radi obavljanja poslova iz oblasti zaštite potrošača ili radi podsticanja rada udruženja , u rokovima koje odredi Ministarstvo.

v) nije omogućen kontakt sa potrošačima u poslovnim prostorijama udruženja u radnom vremenu iz prijave,

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i uslovima za upis udruženja potrošača u registar ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 38/08 i 40/11).

Pravilnik o kriterijumima za raspodjelu finansijskih sredstava za rad udruženja za zaštitu potrošača (RS)

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi za raspodjelu finansijskih sredstava za rad udruženja za zaštitu potrošača , uslovi koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava za finansiranje poslova, svrha i način isplate finansijskih sredstava (u daljem tekstu: sredstva), način kontrole namjenskog trošenja sredstava, kao i način obavještavanja javnosti o rezultatima postupka za finansiranje poslova iz oblasti zaštite potrošača .

(1) Cilj finansiranja aktivnosti iz člana 1. ovog pravilnika je unapređivanje i razvoj zaštite potrošača u Republici Srpskoj kroz podršku u finansiranju poslova koje realizuju udruženja potrošača ili njihovi savezi (u daljem tekstu: udruženja ).

Finansiranje poslova iz oblasti zaštite potrošača podrazumijeva dodjelu sredstava za rad udruženja u cilju informisanja potrošača o pravima i načinu njihovog ostvarivanja, kao i rješavanje drugih pitanja od značaja za zaštitu interesa potrošača propisanih Zakonom o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Zakon) i drugim propisima.

a) finansiranje planskih aktivnosti udruženja , kao što su: organizacija ili učešće na seminarima, štampanje brošura, promotivnog materijala, letaka, časopisa i drugih sadržaja na različitim medijima radi promocije prava potrošača ; organizacija ili učešće na edukacijama; podrška organizaciji ili učešću na regionalnim skupovima i finansiranje drugih programskih aktivnosti i ciljeva propisanih Zakonom;

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Punovažan je ugovor o udruživanju sredstava radi zajedničke kupovine stana kada ga je na osnovu odluke radničkog savjeta, zaključio zastupnik radne organizacije, iako bliži kriteriji za takvo raspolaganje sredstvima zajedničke potrošnje nisu bili predviđeni samoupravnim opštim aktom, ako za tu okolnost druga ugovorna strana nije znala, odnosno morala znati.

...

Prekoračenjem isplata za lične dohotke mimo zakonom utvrđenih okvira, organizacija udruženog rada čini privredni prestup iz čl.13. Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja dijelom društvenih sredstava za lične dohotke, za zajedničku potrošnju radnika i za određene troškove poslovanja za određenu godinu ("Službeni list SFRJ", br.34/86), neovisno o tome što je u toku 1986. godine povećala broj radnika.

...

Punovažni su ugovori o korištenju sredstava zajedničke potrošnje koje zaključi zastupnik organizacije udruženog rada, ukoliko u sudskom registru nisu upisana ograničenja njegovih ovlaštenja u pogledu raspolaganja ovim sredstvima.