Traženo: državni praznik

Ukupno nađeno: 243 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 230 pronadjenih primera ovde je prikazano 17 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (RS)

Zakon o državnim praznicima SRJ (SCG)

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (RS)

Na računu 520 - Troškovi zarada i naknada zarada (bruto), iskazuju se troškovi obračunatih zarada i naknada zarada koje se ne refundiraju (za godišnji odmor, rad na dane državnih praznika, bolovanje na teret poslodavca, zbog prekida rada bez krivice zaposlenog i sl.) a u korist računa 450, 451 i 452.

Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga (RS)

Davalac univerzalne poštanske usluge je dužan da obezbedi obavljanje poštanskih usluga svakog radnog dana, a ne manje od pet dana u nedelji, osim u dane državnih i verskih praznika, u slučaju dejstva više sile i ugroženosti zdravlja i sigurnosti zaposlenih. Uslov koji javni poštanski operator ili poštanski operator koji na osnovu licence obavlja univerzalnu poštansku uslugu, a odnosi se na posedovanje poštanske mreže shodno Zakonu, regulisan je posebnim opštim aktom Agencije.

U rokove za uručenje poštanskih pošiljaka iz domena univerzalne poštanske usluge ne ulaze: dan prijema, dani kada pošta ne radi ili kada ne vrši dostavu odnosno isporuku pošiljaka i dani državnih praznika. Takođe, u rokove se ne računa i vreme kašnjenja: zbog nepotpune i netačne adrese primaoca, zbog više sile ili zastoja u saobraćaju nastalog bez krivice davaoca poštanskih usluga.

Kolektivni ugovor za Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" (RS)

1) za vreme odsustva sa rada na dan državnog i verskog praznika koji je neradni dan;

Naknada za rad na terenu pripada za radne dane za vreme boravka i rada na terenu i za vreme nedeljnog odmora i državnih i drugih praznika koji su neradni dani.

Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (RS)

Ukoliko je dan zatvaranja ponude za preuzimanje akcija neradni dan (subota, nedelja, državni ili verski praznik propisan zakonom kao neradni dan), dan zatvaranja ponude za preuzimanje akcija pomera se na prvi radni dan.

Zakon o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala (RS)

Ako je poslednji dan izvršenja kazne subota, nedelja ili državni praznik, osuđeni se otpušta prethodnog radnog dana.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (RS)

Dežurstvo iz stava 1. ovog člana može da se uvede noću, u dane državnog praznika i nedeljom.

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika (RS)

Državni službenik ima pravo na dodatak na osnovnu platu za rad na dan praznika koji nije radni dan.

Dodatak za svaki sat rada na dan praznika koji nije radni dan iznosi 110% vrednosti radnog sata osnovne plate državnog službenika.

Pravo na naknadu plate u istom iznosu kao da je radio državni službenik ima i ako nije radio na dan praznika koji nije radni dan ili ako se odazvao na vojnu vežbu ili na poziv državnog organa.

Nameštenici imaju, pod istim uslovima i u istoj visini kao državni službenici, pravo na dodatak za vreme provedeno u radnom odnosu, dodatak za rad noću, dodatak za rad na dan praznika koji nije radni dan, dodatak za prekovremeni rad i na dodatak za pripravnost.

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (RS)

Uprava carina će vršiti raspodelu kvota svakog radnog dana prema zahtevima podnesenim prethodnog dana, osim dana državnih praznika u Republici Srbiji.

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

(4) Ako poslednji dan roka pada na državni praznik ili u subotu ili u nedelju ili u neki drugi dan kad državni organ nije radio, rok ističe protekom prvog narednog radnog dana.

Pravilnik o kućnom redu kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora (RS)

Poseta se obavlja subotom ili nedeljom i u dane neradnog državnog praznika u vremenu od 9,00 do 17,00 časova.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o kućnom redu kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora (RS)

Posebni uslovi rada i priroda posla radnika Ministarstva unutrašnjih poslova vrednovani su kroz koeficijente njihovih radnih mesta, a koji su utvrđeni u skladu sa Pravilnikom o platama radnika Ministarstva unutrašnjih poslova i Zakonom o unutrašnjim poslovima, tako da je kroz redovnu platu ostvarena naknada za prekovremeni rad, noćni rad i rad u dane državnog praznika.

Pravilnik o kućnom redu kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora (RS)

Prema članu 183. st. 4. ZKP u vezi čl. 56. ZOPP ukoliko poslednji dan roka za izjavu pravnog leka pada na državni praznik ili u subotu ili u nedelju ili neki drugi dan kada državni organ nije radio, rok ističe protekom prvog narednog radnog dana.

3U.2486/02 (RS)

Dostavljanje u upravnom postupku se može izvršiti i u nedelju i na dan državnog praznika.

3U.2486/02 (RS)

Ako poslednji dan roka pada na državni praznik ili u subotu ili u nedelju ili u neki drugi dan kada državni organ nije radio, rok ističe protekom prvog narednog radnog dana

3U.2486/02 (RS)

Verski praznici određeni u članu 2. a izmena i dopuna zakona o državnim praznicima Republike Srbije ne produžavaju rokove za prigovor ili žalbu

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

3U.2486/02 (RS)

Državni i verski praznici u Republici Srbiji utvrđuju se zakonom

3U.2486/02 (RS)

Kako se plaća rad za vreme verskih praznika iz člana 4. Zakona o državnim praznicima u RS?

3U.2486/02 (RS)

Zaposleni koji radi u dane državnog i verskog praznika, ima pravo na uvećanu zaradu za te dane ali samo ako bi ti dani prema rasporedu radnog vremena bili njegovi radni dani

3U.2486/02 (RS)

Zaposleni koji u smislu odredaba Zakona o radu, radi na dan državnog praznika koji je po zakonu neradni dan, ima pravo na uvećanu zaradu, u skladu sa opštim aktom ili ugovorom o radu

3U.2486/02 (RS)

Uvećanje zarade za rad na dan državnog i verskog praznika

3U.2486/02 (RS)

Pravo zaposlenog u zdravstvenoj delatnosti na dodatak na platu no osnovu rada na dan državnog i verskog praznika, rada noću i prekovremenog rada

3U.2486/02 (RS)

Verski praznici iz člana 2. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji su neradni dani za sve zaposlene, bez obzira na versku pripadnost