Traženo: zaštićeni stanar

Ukupno nađeno: 107 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 90 pronadjenih primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o uslovima, načinu i postupku za smeštaj korisnika penzija u stanove za zaštićeno stanovanje (RS)

Uredba o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije (RS)

U slučaju da podnosilac zahteva za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca nema ugovor o prodaji električne energije, prirodnog gasa ili toplotne energije, odnosno ukoliko račun ne glasi na njegovo ime, zahtev sadrži i podatke o zakupu stana ili neki drugi dokument kojim se dokazuje da domaćinstvo boravi u stanu u kome je kupac po ugovoru o prodaji električne energije, prirodnog gasa ili toplotne energije, drugo lice.

Zakon o ministarstvima (RS)

... zakup nepokretnosti u državnoj svojini; sprovođenje mera zaštite državne imovine putem inspekcijskog nadzora; vođenje upravnog postupka radi utvrđivanja postojanja i važenja pravnog osnova za korišćenje državne imovine; upravljanje sredstvima u državnoj svojini (održavanje, osiguranje); raspoređivanje na korišćenje stambenih zgrada, odnosno stanova ... zakupnine ...

Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa (RS)

1) veličina i broj zaštićenih područja koja su poverena upravljaču, izloženost zaštićenog područja uticajima ljudi kroz stanovanje , posetu i obavljanje privrednih aktivnosti;

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

- pružanje socijalne zaštite u vidu nenovčanih naknada za pomoć domaćinstvima u podmirivanju troškova stanovanja (korisnici ovih naknada se testiraju na osnovu potreba);

471232 Troškovi dnevnog smeštaja, pomoći u kući i zaštićenog stanovanja

Zakon o zdravstvenom osiguranju (RS)

Naknada troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite obezbeđuje se osiguranim licima, kao i pratiocu osiguranog lica, u slučaju upućivanja u zdravstvenu ustanovu van područja matične filijale, ako je zdravstvena ustanova udaljena najmanje 50 kilometara od mesta njegovog stanovanja , u skladu sa odredbama ovog zakona.

Zakon o planiranju i izgradnji (RS)

23) zgrada jeste objekat sa krovom i spoljnim zidovima, izgrađena kao samostalna upotrebna celina koja pruža zaštitu od vremenskih i spoljnih uticaja, a namenjena je za stanovanje , obavljanje neke delatnosti ili za smeštaj i čuvanje životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne delatnosti i dr. Zgradama se smatraju i objekti koji imaju krov, ali nemaju (sve) zidove (npr.nastrešnice), kao i objekti koji su pretežno ili potpuno smešteni ispod površine zemlje (skloništa, podzemne garaže i

Zakon o pravima pacijenata (RS)

U postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite , pacijent ima pravo na jednak pristup zdravstvenoj službi, bez diskriminacije u odnosu na finansijske mogućnosti, mesto stanovanja , vrstu oboljenja, vreme pristupa zdravstvenoj službi ili u odnosu na neku drugu različitost koja može da bude uzrok diskriminacije.

Pravilnik o licenciranju organizacija socijalne zaštite (RS)

Dokaze iz člana 5. stav 1. tač. 1) i 2) podtač. (1) - (7) i (9) - (17) uz zahtev za izdavanje licence dostavlja organizacija socijalne zaštite koja pruža uslugu dnevnog boravka, svratišta, male domske zajednice, prihvatilišta, predah smeštaja i stanovanja uz podršku.

Uredba o energetski zaštićenom kupcu (RS)

U slučaju da podnosilac zahteva za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca nema ugovor o prodaji električne energije ili prirodnog gasa, odnosno ukoliko račun ne glasi na njegovo ime, zahtev sadrži i podatke o zakupu stana ili neki drugi dokument kojim se dokazuje da domaćinstvo boravi u stanu u kome je kupac po ugovoru o prodaji električne energije ili prirodnog gasa drugo lice.

Uredba o standardima i normativima za planiranje, projektovanje, građenje i uslovima za korišćenje i održavanje stanova za socijalno stanovanje (RS)

Programi i projekti socijalnog stanovanja se planiraju i sprovode u skladu sa poštovanjem osnovnih načela održivog razvoja, što u smislu ove uredbe podrazumeva usklađivanje aspekata ekonomske i socijalne održivosti i zaštite životne sredine.

Pored opšte važećih standarda koji se odnose na toplotnu zaštitu , prilikom planiranja i projektovanja objekta namenjenog za socijalno stanovanje , obavezno je pridržavati se donetih propisa iz oblasti energetske efikasnosti zgrada.

Subvencionisanje zakupnine je namenjeno Zakupcu stana za socijalno stanovanje u javnom stambenom sektoru, ukoliko iznos neto troškovne zakupnine prelazi iznos od 30% od prosečnog mesečnog prihoda njegovog porodičnog domaćinstva, na način utvrđen u skladu sa zakonom ostalim propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite .

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (RS)

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana osigurano lice može da ostvari zdravstvenu zaštitu kod davaoca usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou van područja matične filijale, ako je davalac usluga na sekundarnom, odnosno tercijarnom nivou na području druge filijale bliži mestu stanovanja osiguranog lica u odnosu na davaoca usluga na području matične filijale.

Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi (APV)

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izgradnje objekata i stanovanja , u skladu sa zakonom, obavlja poverene poslove državne uprave, koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 16 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pravo na zaštitu porodičnog doma ima lice koje faktički promeni namenu pomoćnog objekta u stambeni i nesmetano ga za stanovanje koristi duže od 40 godina.

...

Kada optuženi na skupu stanara stambene zgrade saopšti privatnom tužiocu da je lopov i kriminalac jer je proneverio 200.000,00 dinara, a povodom radnje privatnog tužioca je i podneta krivična prijava, tada je optuženi izneo nešto uvredljivo za privatnog tužioca ali bez namere omalovažavanja, a u zaštiti svojih interesa i tada se ima osloboditi od optužbe zbog krivičnog dela uvrede iz čl. 93. st. 1. KZS, primenom čl. 355. tač. 1. ZKP. u vezi čl. 96. KZS.

...

Kada optuženi na skupu stanara stambene zgrade saopšti privatnom tužiocu da je lopov i kriminalac jer je proneverio 200.000,00 dinara, a povodom radnje privatnog tužioca je i podneta krivična prijava tada je optuženi izneo nešto uvredljivo za privatnog tužioca ali bez namere omalovažavanja, a u zaštiti svojih interesa i tada se ima osloboditi od optužbe zbog kriv.. Dela uvrede iz čl. 93 st. 1 KZS a primenom čl. 355 t. 1 ZKP u vezi čl. 96 KZS

...

Da bi stambena zgrada bila Dom za penzionere i stara lica, mora da korisnicima obezbeđuje stanovanje , ishranu, zdravstvenu zaštitu , kulturno-zabavne, rekreativne, i druge aktivnosti, usluge socijalnog rada i druge usluge zavisno od potreba, sposobnosti i interesovanja korisnika

...

Stanarsko pravo konstituisano je posebnim zaštitnim zakonodavstvom čime je ta materija izuzeta iz opšteg imovinskog građanskog prava i njegovih opštih pravila i uređena je na poseban način. Gašenjem tog prava zaštitno zakonodavstvo u ovoj oblasti vraća se u opšti težim pravila imovinskog građanskog prava.

...

Prema članu 48. stav 1. Zakona o stanovanju , na ranije zasnovane sustanarske odnose i zaštićene podstanare shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o zakupu

...

Opština može da izuzme iz otkupa samo onaj stan koji je U VREME DONOŠENjA te odluke korišćen za zaštićeno stanovanje penzionera i drugih starijih lica

...

Sud ne pruža sudsku zaštitu licu koje pokuša da ograniči ostale stanare u korišćenju zajedničkog prostora

...

Privremena mera obezbeđenja ne može biti određena ukoliko je identična tužbenom zahtevu OSIM kada se on odnosi na zaštitu državine, stanarsko pravo ili nenovčano izdržavanje

...

Državinsku zaštitu uživa lice koje neposredno vrši faktičku vlast na stvari (neposredna državina) ali i lice koje faktičku vlast vrši preko drugog lica, kome je po osnovu plodouživanja, ugovora o korišćenju stana , zakupa , čuvanja, postuge ili drugog pravnog posla dalo stvar u neposrednu državinu (posredna državina).

...

Da bi mogao da odluči o tome da li se radi o zaštićenom stanovanju (dom penzionera) sud mora da utvrdi da li se radi o režimu zaštićenog stanovanja , da li odgovara normama za takvo korišćenje, kakvi se sadržaji u njemu nalaze i da li je stan izuzet u smislu Izmena i dopuna zakona

...

Zgrada ne zadovoljava ni jedan kriterijum zaštićenog stanovanja , odnosno domskog smeštaja kad se sve poslovne prostorije u zgradi koriste privatno preduzeće, a jedan stan je prodat fizičkom licu

...

U slučaju kada nosilac stanarskog prava otkupi stan , podrum koji je pripadao otkupljenom stanu, u pogledu režima pravne zaštite , pa i upravnim odnosima uopšte, dijeli sudbinu stana kao glavne stvari, bez obzira što nije bio predmet otkupa

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2747/2009-04 (_)

Da li je Republička direkcija za imovinu Republike Srbije obveznik poreza na dodatu vrednost za promet usluga davanja u zakup poslovnog prostora u državnoj svojini?