Traženo: zakon o pdv

Ukupno nađeno: 244 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 43 pronadjena primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije PDV (RS)

Ako se ne izvrši povraćaj PDV u roku propisanom odredbom člana 52. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 - u daljem tekstu: Zakon ), obveznik ima pravo da podnese zahtev za povraćaj PDV nadležnom poreskom organu u skladu sa ZPPPA.

Lica iz člana 55a Zakona - nosioci prava u smislu člana 21. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza ("Službeni glasnik RS", broj 120/12 - u daljem tekstu: Pravilnik o poreskim oslobođenjima), ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom , na osnovu zahteva koji podnose Centrali.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

1) poreskom obvezniku čije se sedište ne nalazi u mestu i na adresi navedenoj u prijavi za registraciju propisanoj aktom iz člana 27. stav 5. ovog zakona ili u evidencionoj prijavi za PDV , koja je uređena propisima o porezu na dodatu vrednost;

Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo (RS)

Za lica koja su evidentirana za PDV u smislu člana 63. stav 1. Zakona , pretežnim prometom dobara u inostranstvo smatra se izvoz proizvoda čija je vrednost u odnosu na ukupnu vrednost prometa proizvoda i usluga veća od 70%, odnosno najmanje 10.000.000 evra, iskazanih u finansijskom izveštaju za 2004. godinu sastavljenom u skladu sa propisima o računovodstvu.

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV , postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (RS)

Ukupnim prometom, bez PDV , iz stava 2. tač. 3) i 4) ovog člana smatra se ukupan promet utvrđen u skladu sa članom 33. stav 6. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 - u daljem tekstu: Zakon ).

Obveznik PDV koji utvrđuje osnovicu za obračun PDV u skladu sa čl. 35. i 36. Zakona , pod rednim brojem 3. - u polje 003 unosi podatke o naknadi za izvršeni promet, a u polje 103 iznos obračunatog PDV za taj promet.

osnovu PDV za taj promet u skladu sa članom 36a Zakona , podatak o iznosu naknade za izvršeni promet iskazuje se u delu I. Obrasca PPPDV koji se podnosi za poreski period u kojem je izvršen promet, i to: pod rednim brojem 3. - u polju 003, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju 004, dok se podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet iskazuje u delu <lat>I</lat>. Obrasca PPPDV koji se podnosi za poreski period u kojem je nastala obaveza po osnovu PDV ...

U delu <lat>I</lat>. Obrasca PPPDV ne iskazuju se podaci o aktivnostima kod kojih se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen u skladu sa članom 6. Zakona , o prometu dobara i usluga za koji se u skladu sa Zakonom smatra da je izvršen u inostranstvu i o drugim aktivnostima koje nisu predmet oporezivanja PDV u skladu sa Zakonom .

Ako je poreski dužnik iz člana 10. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona i obveznik PDV , podatke o prometu stranog lica i o obračunatom PDV po tom osnovu iskazuje, i to:

Obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga za koji je, u skladu sa članom 10. stav 2. Zakona , primalac dobara i usluga poreski dužnik, podatak o tom prometu iskazuje pod rednim brojem 3. - u polju 003, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju 004.

Obveznik PDV koji je poreski dužnik iz člana 10. stav 2. Zakona iskazuje podatke o prometu koji mu je izvršen, i to:

Ako je za promet dobara ili usluga iz člana 10. stav 2. tačka 3) poreski dužnik lice iz člana 9. stav 1. Zakona koje nije obveznik PDV , podatke o obračunatom PDV po osnovu tog prometa iskazuje pod rednim brojem 3. - u polju 103.

Obveznik PDV koji primi avansnu uplatu za promet dobara i usluga iz člana 24. Zakona i promet domaćih dobara iz člana 10. Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 ("Službeni glasnik RS", br. 15/05 i 68/11), a koji ne poseduje propisane dokaze za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, unosi podatke o iznosu obračunatog PDV

Obveznik PDV kod kojeg na dan 1. januara 2013. godine dolazi do promene poreskog perioda zbog promene iznosa ukupnog prometa na osnovu kojeg se određuje poreski period u skladu sa Zakonom , nije dužan da nadležnom poreskom organu dostavi obaveštenje o toj promeni.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

... o brisanju obveznika iz evidencije PDV ne predstavlja dozvolu za prestanak obavljanja delatnosti, odnosno za istupanje iz udruženja. Stoga propisivanje obaveze pribavljanja potvrde o brisanju iz evidencije PDV ... zakonom ... zakonom ...

...

PDV se ne plaća na uvoz sportske opreme kao donacije ako su ispunjeni uslovi iz Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći

...

Zakonom o agenciji za osiguranje depozita nije obveznik PDV za promet dobara i usluga koji obavlja IZ DELOKRUGA svoje nadležnosti utvrđene Zakonom te nema pravo na odbitak prethodnog poreza

...

Na uvoz dobara na osnovu ugovora o donaciji ili kao humanitarna pomoć a prema odredbama Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći, što utvrđuje nadležni carinski organ, ne plaća se PDV

...

... PDV - primalac fiskalnog isečka, odnosno dokumenta o prodaji goriva za bonove , koji je ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza na osnovu izdatog računa o plaćenim novčanim bonovima, koristi nabavljeno gorivo za svrhe iz člana 29. stav 2. tačka 1) Zakona , za koje nema pravo na odbitak prethodnog poreza, dužan je da, u poreskom periodu o kome gorivo koristi za te namene, umanji iznos ostvarenog prethodnog poreza za iznos PDV ... Zakonom ... PDV ...

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 196 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

... PDV - pružalac usluga mobilne telefonije u osnovicu za obračun PDV za promet usluga mobilne telefonije uračunava iznos poreza na upotrebu mobilnog telefona? / b) Plaćanje poreza na upotrebu mobilnog telefona koji nije naplaćen u rokovima iz člana 9. Zakona o ... o ... Zakona o ...

...

Obaveza utvrđivanja rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) za svaki poreski period (kalendarski) iz aspekta Zakona o PDV

...

PDV na uvoz kombinovanog motornog vozila za potrebe prevoza dece koji se u svemu vrši u skladu sa Zakonom o donacijama i humanitarnoj pomoći

...

Na uvoz polovnih knjiga prema odredbama Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći a po ugovoru o donaciji, PDV se ne plaća

...

Na uvoz dobara koji se u svemu vrši prema odredbama Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći ne plaća se PDV

...

Na uvoz računarske opreme i opreme koja se uvozi po osnovu ugovora o donaciji, a prema Zakonu o donacijama i humanitarnoj pomoći, ne plaća se PDV

...

Ako je po računima koji su izdati pre stupanja na snagu Zakona o PDV koje preduzeće želi da otpiše zbog nemogućnosti naplate, isporuka dobara izvršena posle 1.1.2005. godine, obveznik je dužan da na naknadu po tim računima obračuna i plati PDV , a ako je po njima u 2004. godini obračunao i platio porez na promet, može da umanji poresku obavezu po osnovu PDV za iznos plaćenog poreza na promet

...

Na uvoz humanitarne pomoći PDV se ne plaća, ako nadležni carinski organ utvrdi da je uvoz u svemu prema odredbama Zakona o donacijama

...

Usluge medicinske rehabilitacije koje se sprovode po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ne podležu PDV . Ako se uz usluge medicinske rehabilitacije pružaju i usluge smeštaja i konzumacije jela i pića na licu mesta, na naknadu za ove usluge plaća se PDV

...

Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/01 i 86/04 - u daljem tekstu. Zakoi) u članu 3. propigano je da su predmet oporezivanja PDV isioruka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu. promst dobara i ugluga) koje poreski obveznik izvrši u Remublici uz naknadu, u okniru obavljaš delatnosti i uvo, z dobara u Republiku.

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Preduzeće se bavi posredovanjem u međunarodnom transportu i sada plaća porez na promet usluga na razliku u ceni između ulaznih i izlaznih faktura. Da li je ovo preduzeće oslobođeno obaveze plaćanja PDV po članu 24, tačka 17, Zakona o PDV ?