Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 41. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12) i člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka i 93/12),
Ministar finansija i privrede donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANjE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANjA I BRISANjA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 123 od 28. decembra 2012)

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se oblik i sadržina prijave za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: evidenciona prijava), postupak evidentiranja i brisanja iz evidencije obveznika PDV, oblik i sadržina poreske prijave poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: poreska prijava), kao i sadržina popisne liste o izvršenom popisu dobara koju sačinjava obveznik koji je podneo zahtev za brisanje iz evidencije za PDV (u daljem tekstu: popisna lista).

Član 2.

Evidenciona prijava podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (u daljem tekstu: nadležni poreski organ).
Nadležni poreski organ iz stava 1. ovog člana je:
1) za obveznika - pravno lice ili preduzetnika - organizaciona jedinica na čijem području ima sedište;
2) za obveznika - poljoprivrednika i drugo fizičko lice - organizaciona jedinica na čijem području ima prebivalište;
3) za obveznika - pravno lice koje je, prema obimu svojih poreskih obaveza, svrstano u velikog poreskog obveznika - Centar za velike poreske obveznike;
4) za obveznika - stalnu poslovnu jedinicu stranog lica (ogranak i dr) - organizaciona jedinica na čijem području ima mesto poslovanja ili sedište.
Sedištem, u smislu stava 2. tačka 4) ovog člana, smatra se i mesto poslovanja stalne poslovne jedinice stranog lica.
Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave iz stava 2. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Evidenciona prijava podnosi se na Obrascu EPPDV - Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Obrazac EPPDV sadrži podatke o podnosiocu prijave, i to:
1) za identifikaciju;
2) o obavljanju delatnosti;
3) o računu u banci;
4) o povezanim licima.

Član 5.

U delu 1. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke za identifikaciju lica koje podnosi evidencionu prijavu, unosi se:
1) pod rednim brojem 1.1. - poreski identifikacioni broj (PIB) iz potvrde o dodeljenom PIB-u i izvršenoj registraciji, odnosno iz Obrasca REG - Potvrda o izvršenoj registraciji, popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;
2) pod rednim brojem 1.2. - jedinstveni matični broj građana iz Obrasca - Lična karta, izdatog od nadležnog organa, popunjavaju poljoprivrednici i druga fizička lica, obveznici PDV;
3) pod rednim brojem 1.3. - matični broj lica (pravnog lica, radnje, odnosno stalne poslovne jedinice stranog lica) iz Registra jedinica razvrstavanja, popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;
4) pod rednim brojem 1.4. - firma (puna oznaka), u obliku u kome je navedena u statutu, odnosno registrovana kod organa nadležnog za registraciju, popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;
5) pod rednim brojem 1.5. - firma (skraćena oznaka), u obliku u kome je navedena u statutu, odnosno registrovana kod organa nadležnog za registraciju, popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;
6) pod rednim brojem 1.6. - ime i prezime podnosioca prijave, popunjavaju poljoprivrednici i druga fizička lica, obveznici PDV;
7) pod rednim brojem 1.7. - podaci o sedištu, odnosno prebivalištu, popunjavaju pravna lica, preduzetnici, stalne poslovne jedinice stranog lica, poljoprivrednici i druga fizička lica, obveznici PDV (u daljem tekstu: podnosioci evidencione prijave), i to:
(1) pod rednim brojem 1.7.1. - opština u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;
(2) pod rednim brojem 1.7.2. - mesto u kojem je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;
(3) pod rednim brojem 1.7.3. - naziv ulice u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;
(4) pod rednim brojem 1.7.4. kućni broj (broj i slovo, ukoliko postoji slovna oznaka uz broj) u ulici u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;
(5) pod rednim brojem 1.7.5. - sprat, broj stana i slovo (ukoliko postoji slovna oznaka uz broj) stana u kojem je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;
(6) pod rednim brojem 1.7.6. - broj telefona, fadž-a, u sedištu, odnosno prebivalištu podnosioca evidencione prijave (kada su broj telefona i broj fadž-a isti), odnosno broj telefona (kada su broj telefona i broj fadž-a različiti);
(7) pod rednim brojem 1.7.7. - broj fadž-a, u sedištu, odnosno prebivalištu podnosioca evidencione prijave (kada su broj telefona i broj fadž-a različiti);
(8) pod rednim brojem 1.7.8. - e-mail podnosioca evidencione prijave.
U delu 2. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke o obavljanju delatnosti, unosi se:
1) pod rednim brojem 2.1. - šifre i nazivi delatnosti za koje podnosilac evidencione prijave procenjuje da će u narednom periodu po osnovu obavljanja tih delatnosti ostvariti najveći promet i procenat učešća tih delatnosti u prometu dobara i usluga koji će biti izvršen u Republici Srbiji i inostranstvu, sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza;
2) pod rednim brojem 2.2. - datum početka obavljanja delatnosti koja podleže PDV (PDV aktivnosti);
3) pod rednim brojem 2.3. - iznos ukupnog prometa, bez PDV, u prethodnih 12 meseci, popunjavaju podnosioci evidencione prijave koji su obavljali delatnost u tom periodu;
4) pod rednim brojem 2.4. - iznos očekivanog ukupnog prometa, bez PDV, u narednih 12 meseci.
Ukupnim prometom, bez PDV, iz stava 2. tač. 3) i 4) ovog člana smatra se ukupan promet utvrđen u skladu sa članom 33. stav 6. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 - u daljem tekstu: Zakon).
U delu 3. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke o računu u banci, unose se podaci o mestu u kome se nalazi banka, nazivu banke kod koje obveznik ima račun i broju računa u toj banci, na koji će nadležni poreski organ vršiti povraćaj PDV.
U delu 4. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke o povezanim licima, unosi se:
1) pod rednim brojem 4.1. - PIB i procenat učešća pravnih lica koja su povezana sa podnosiocem evidencione prijave u akcijama, udelima ili glasovima u organima upravljanja, u čijim se odnosima javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke, a ukoliko je pravno lice strano pravno lice označiti polje predviđeno za strano lice;
2) pod rednim brojem 4.2. - JMBG i procenat učešća fizičkih lica koja su povezana sa podnosiocem evidencione prijave u akcijama, udelima ili glasovima u organima upravljanja, u čijim se odnosima javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke, a ukoliko fizičko lice nema JMBG označiti polje predviđeno za fizičko lice koje nema JMBG.
Lica koja su povezana sa podnosiocem evidencione prijave iz stava 5. ovog člana, u smislu ovog pravilnika, su lica koja se smatraju povezanim licima u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Član 6.

Nadležni poreski organ izdaje potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV na Obrascu PEPDV - Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7.

Ako se nakon podnošenja evidencione prijave promene podaci iskazani u evidencionoj prijavi, a koji su od značaja za oporezivanje, obveznik obaveštava nadležni poreski organ o nastalim promenama.
Podacima od značaja za oporezivanje iz stava 1. ovog člana smatraju se podaci o identifikaciji podnosioca prijave, iznosu ukupnog prometa, bez PDV, kao i podaci o povezanim licima.
Obveznik obaveštava nadležni poreski organ o promeni iznosa ukupnog prometa, bez PDV, u slučaju kada zbog promene tog iznosa dolazi do promene poreskog perioda.

Član 8.

Obveznik iz člana 38a st. 1. i 2. Zakona podnosi nadležnom poreskom organu zahtev za brisanje iz