Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 52. stav 5. i člana 57. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04 i 86/04),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU OSTVARIVANjA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV I O NAČINU I POSTUPKU REFAKCIJE I REFUNDACIJE PDV

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 107 od 28. septembra 2004, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13)

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se postupak ostvarivanja prava na povraćaj PDV i način i postupak refakcije i refundacije PDV.

1. Postupak ostvarivanja prava na povraćaj PDV

Član 2.

Obveznik PDV koji u poreskoj prijavi PDV, propisanoj Pravilnikom o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV ("Službeni glasnik RS", br. broj 123/12 - u daljem tekstu: Pravilnik), iskaže iznos za povraćaj PDV, opredeljuje se u vezi povraćaja tog iznosa zaokruživanjem opcije "NE" ili "DA" na rednom broju 11. poreske prijave PDV.
Opredeljenje iz stava 1. ovog člana ne smatra se zahtevom za povraćaj poreza u smislu člana 10. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12 i 47/13 - u daljem tekstu: ZPPPA).

Član 3.

Ako se obveznik PDV (u daljem tekstu: obveznik) opredeli za opciju "DA", u smislu člana 2. stav 1. ovog pravilnika vrši se povraćaj PDV na račun u banci koji je obveznik naveo u prijavi za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost propisanoj Pravilnikom.
Ako se obveznik, u smislu člana 2. stav 1. ovog pravilnika, opredeli za opciju "NE", koristi taj iznos za izmirivanje svoje poreske obaveze za naredni poreski period.
Ako obveznik, nakon izmirivanja poreske obaveze u smislu stava 2. ovog člana, ima neiskorišćeni iznos poreskog kredita, može za taj iznos:
1) izmiriti svoju poresku obavezu za naredne poreske periode;
2) zahtevati povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita.
Zahtev za povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita iz stava 3. tačka 2) ovog člana, obveznik može da podnese nadležnom poreskom organu, najranije istekom roka za podnošenje poreske prijave za tekući poreski period u kojem ima neiskorišćeni iznos poreskog kredita.

Član 3a

Ako se ne izvrši povraćaj PDV u roku propisanom odredbom člana 52. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 - u daljem tekstu: Zakon), obveznik ima pravo da podnese zahtev za povraćaj PDV nadležnom poreskom organu u skladu sa ZPPPA.
Po zahtevu iz stava 1. ovog člana nadležni poreski organ postupa na način propisan ZPPPA.

2. Refakcija PDV stranom obvezniku

Član 4.

Lica iz člana 53. Zakona ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva potpisanog od strane ovlašćenog lica koji se podnosi Centrali Poreske uprave u sastavu Ministarstva finansija i privrede (u daljem tekstu: Centrala).
Refakcija PDV izvršiće se licu iz člana 53. Zakona za promet pokretnih dobara i pružene usluge u Republici, pod uslovima da:
1) je PDV za promet dobara i usluga iskazan u računu, u skladu sa Zakonom, i da je račun plaćen;
2) je iznos PDV za koji podnosi zahtev za refakciju PDV veći od 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva za refakciju PDV;
3) su ispunjeni uslovi pod kojima bi obveznik PDV mogao ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavljena dobra i usluge u skladu sa Zakonom;
4) ne vrši promet dobara i usluga u Republici, odnosno da pruža samo usluge prevoza dobara koje su u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 1), 5) i 8) Zakona oslobođene PDV ili usluge prevoza putnika koji u skladu sa članom 49. stav 7. Zakona podleže pojedinačnom oporezivanju prevoza.
Lica iz stava 1. ovog člana podnose zahtev jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra i usluge nabavljene u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) u prethodnoj kalendarskoj godini.
Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF 1 - Zahtev stranog obveznika za refakciju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se:
1) potvrda o registraciji za PDV, odnosno drugi oblik poreza na potrošnju, izdata od strane poreskog organa države u kome se nalazi sedište stranog obveznika (original i overen prevod);
2) originali i kopije plaćenih računa o nabavljenim dobrima ili korišćenim uslugama u Republici, po kojima je obračunat i plaćen PDV.
Centrala, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refakcija PDV.
Originali računa, odnosno dokumenata iz stava 5. ovog člana, overeni od strane Centrale, dostavljaju se podnosiocu zahteva, zajedno sa rešenjem iz stava 6. ovog člana.
Refakcija PDV vrši se u valuti države podnosioca zahteva iz stava 1. ovog člana u iznosu dobijenom preračunom dinarskog iznosa refakcije PDV po prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan isplate iznosa refakcije PDV, uz odbitak troškova preračuna.

3. Refakcija PDV humanitarnim organizacijama

Član 5.

Lica iz člana 54. Zakona ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva koji se podnosi Centrali.
Pre podnošenja prvog zahteva za refakciju, odgovorni predstavnik humanitarne organizacije dužan je da pismeno obavesti Centralu o ovlašćenom licu za potpisivanje zahteva za refakciju.
Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF 2 - Zahtev humanitarne organizacije za refakciju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Lica iz stava 1. ovog člana podnose zahtev jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra nabavljena u Republici i izvršen uvoz dobara u Republiku.
Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se:
1) kopija registracije humanitarne organizacije;
2) originali i kopije plaćenih računa o nabavljenim dobrima u Republici;
3) (brisana)
4) dokaz da su dobra otpremljena u inostranstvo i da se koriste u humanitarne, dobrotvorne ili obrazovne svrhe;
5) podaci o imenu i adresi inostranog primaoca dobara i svrsi korišćenja dobara otpremljenih u inostranstvo.
Kopija registracije iz stava 5. tačka 1) ovog člana dostavlja se samo prilikom prvog podnošenja zahteva za refakciju PDV.
Centrala, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refakcija PDV.
Originali računa, odnosno dokumenata iz stava 5. tač. 2) i 4) ovog člana, overeni od strane Centrale, dostavljaju se podnosiocu zahteva, zajedno sa rešenjem iz stava 7. ovog člana.

4. Refakcija PDV tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

Član 6.

Srpska pravoslavna crkva, Islamska zajednica, Katolička crkva, Slovačka Evangelistička crkva a.v, Jevrejska zajednica, Reformatorska hrišćanska crkva i Evangelistička hrišćanska crkva a.v. (u daljem tekstu: tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice) ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva koji upravno telo određeno od strane tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice podnosi Centrali za sve organizacione delove tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice.
Pre podnošenja prvog zahteva za refakciju, tradicionalna crkva, odnosno verska zajednica, pismeno