Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04 i 86/04),
Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE ŠTA SE, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST, SMATRA PRETEŽNIM PROMETOM DOBARA U INOSTRANSTVO

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 124 od 19. novembra 2004, 27/05, 4/13)

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 - u daljem tekstu: Zakon), smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo.

Član 2.

Pretežnim prometom dobara u inostranstvo smatra se izvoz dobara obveznika PDV čija je vrednost u odnosu na vrednost ukupnog prometa dobara i usluga veća od 50%, odnosno najmanje 10.000.000 evra, iskazanih u finansijskom izveštaju za prethodnu kalendarsku godinu sastavljenom u skladu sa propisima o računovodstvu.
Obveznik PDV koji ispuni jedan od kriterijuma iz stava 1. ovog člana, u narednih 12 kalendarskih meseci, odnosno do isteka roka za podnošenje narednog finansijskog izveštaja za prethodnu kalendarsku godinu sastavljenog u skladu sa propisima o računovodstvu, smatra se obveznikom PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Član 3.

Za lica koja su evidentirana za PDV u smislu člana 63. stav 1. Zakona, pretežnim prometom dobara u inostranstvo smatra se izvoz proizvoda čija je vrednost u odnosu na ukupnu vrednost prometa proizvoda i usluga veća od 70%, odnosno najmanje 10.000.000 evra, iskazanih u finansijskom izveštaju za 2004. godinu sastavljenom u skladu sa propisima o računovodstvu.
Obveznik PDV koji ispuni jedan od kriterijuma iz stava 1. ovog člana, u narednih 12 kalendarskih meseci, odnosno do isteka roka za podnošenje finansijskog izveštaja za 2005. godinu sastavljenog u skladu sa propisima o računovodstvu, smatra se obveznikom PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, za januar 2005. godine obveznik PDV utvrđuje vrednost izvršenog izvoza proizvoda i vrednost ukupnog prometa proizvoda i usluga na osnovu podataka iz poslovnih knjiga za period od 1. januara do 31. decembra 2004. godine, a koje obveznik PDV vodi u skladu sa propisima o računovodstvu.

Član 3a

Obveznikom PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo smatra se i obveznik PDV koji je u periodu od 1. januara tekuće godine do isteka poreskog perioda za koji podnosi poresku prijavu izvršio izvoz dobara čija je vrednost u odnosu na ukupan promet dobara i usluga u istom periodu veća od 50%, odnosno najmanje 10.000.000 evra.
Utvrđivanje pretežnog prometa dobara u inostranstvo obveznik PDV iz stava 1. ovog člana vrši za svaki poreski period tekuće godine.
Obveznik PDV iz stava 1. ovog člana utvrđuje vrednost izvršenog izvoza dobara i vrednost ukupnog prometa dobara i usluga na osnovu podataka iz poslovnih knjiga za tekuću kalendarsku godinu, a koje vodi u skladu sa propisima o računovodstvu.

Član 4.

Obveznik PDV iz člana 2. stav 2. i člana 3. stav 2. ove uredbe, dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV za mesec februar tekuće godine, podatke od značaja za utvrđivanje šta se smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo na Obrascu PID PDV - Pretežan izvoz dobara u inostranstvo, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.
Obveznik PDV iz člana Za stav 1. ove uredbe, dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV za mesec u kojem je ispunio jedan od kriterijuma da postane obveznik PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, podatke od značaja za utvrđivanje šta se smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo na Obrascu PID PDV 1 - Pretežan izvoz dobara u inostranstvo, koji čini sastavni deo ove uredbe.
Obveznik PDV iz člana 3. stav 3. ove uredbe, dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV za mesec januar 2005. godine, izjavu o podacima od značaja za utvrđivanje šta se smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo na Obrascu IPID PDV - Izjava o pretežnom prometu dobara u inostranstvo u 2004. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.
05 broj 110-7744/2004-001, U Beogradu, 19. novembra 2004. godine
Vlada Republike Srbije
Potpredsednik, Miroljub Labus, s. r.