Traženo: zakon o bezbednosti u saobraćaju

Ukupno nađeno: 130 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 108 pronadjenih primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju (SCG)

Uputstvo o službenoj pratnji vanrednog prevoza u drumskom saobraćaju (RS)

policijske uprave (svaka na svom području), na osnovu pisanog zahteva podnosioca, dobijene dozvole nadležnog organa - upravljača puta u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11 i 32/13 - US), Zakonom o javnim putevima ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 123/07, 101/11 i 93/12), Pravilnikom o vanrednom prevozu ("Službeni glasnik RS", broj 60/13) i saglasnosti Ministarstva, Uprave saobraćajne ... u ...

... saobraćajne policijske ispostave, odnosno policijske ispostave sa čijeg područja otpočinje vanredni prevoz, određeni da vrše pratnju vanrednog prevoza, obavezni su da na osnovu dozvole o pratnji vanrednog prevoza i saglasnosti, izvrše provere dimenzija transporta u dozvoli, bezbednost i pravilnost smeštaja tereta, proveru dokumentacije vozila i vozača, kao i da li vozači ispunjavaju psiho-fizičke uslove za upravljanje vozilom u ... Zakonom o bezbednosti saobraćaja ... u ...

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače (RS)

1) Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima i podzakonska akta doneta na osnovu ovog zakona koji su od značaja za uspešno vršenje osposobljavanja kandidata, odnosno druge propise koji su od značaja za bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju ;

7) stručnu literaturu iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače čije objavljivanje organizuje i obezbeđuje Agencija za bezbednost saobraćaja , u smislu člana 9. stav 2. tačka 15) Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače (RS)

Dodatna teorijska i praktična obuka kandidata iz člana 351. st. 9-11. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koja mora obuhvatiti promene u propisima o bezbednosti saobraćaja i njihov uticaj na bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu, izvodi se u skladu sa planom dodatne teorijske obuke i planom dodatne praktične obuke.

Teorijska i praktična obuka kandidata za upravljanje vozilima određene kategorije ne može se započeti i vršiti ukoliko kandidat ne ispunjava uslove u pogledu posedovanja odgovarajuće vozačke dozvole iz člana 181. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Po završetku dodatne teorijske obuke, u smislu odredaba člana 351. st. 9-11. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, kandidatu se izdaje Potvrda o broju časova dodatne teorijske obuke, formata A4 ili A5, čiji je sadržaj i izgled dat u Obrascu 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pravno lice dužno je da kandidatu pre početka osposobljavanja obezbedi stručnu literaturu iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače, čije objavljivanje organizuje i obezbeđuje Agencija za bezbednost saobraćaja u smislu člana 9. stav 2. tačka 15) Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Stručna literatura mora obuhvatiti najmanje sadržaj određen Programom teorijske obuke i može biti u pisanom, odnosno elektronskom obliku.

Po završetku dodatne praktične obuke, u smislu odredaba člana 351. st. 9-11. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, kandidatu se izdaje Potvrda o broju časova dodatne praktične obuke, formata A4 ili A5, čiji je sadržaj i izgled dat u Obrascu 6, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Časovi obuke bez nadzora iz stava 5. ovog člana ne ulaze u dnevni obim praktične obuke u smislu odredaba člana 227. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, ali se uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja trajanja prekida u obavljanju delatnosti između dva radna dana, u smislu člana 227. stav 2. tog zakona .

Pravilnik o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit (RS)

Teorijski i praktični ispit kandidata za upravljanje vozilima određene kategorije ne može se započeti i vršiti ukoliko kandidat ne ispunjava uslove u pogledu posedovanja odgovarajuće vozačke dozvole iz člana 181. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Izuzetno od odredbe člana 2. stav 3. ovog pravilnika, kandidati iz člana 351. st. 9-11. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, teorijski ispit polažu nakon što obave dodatnu teorijsku i praktičnu obuku u trajanju od po najmanje tri časa, a praktični ispit polažu nakon položenog teorijskog ispita i položenog ispita iz prve pomoći.

Izuzetno od odredbe člana 2. stav 6. ovog pravilnika, kandidati koji su do dana stupanja na snagu pravilnika kojim se uređuje izdavanje vozačkih dozvola upisani u registar kandidata za vozače i koji su započeli obuku pre 25. oktobra 2012. godine mogu polagati teorijski i praktični ispit i u slučaju da ne ispunjavaju uslove u pogledu posedovanja vozačke dozvole iz člana 181. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače (RS)

Kod dodatne teorijske obuke "TD" upisuje se prilikom izvođenja dodatne teorijske obuke kandidata u slučajevima iz člana. 351. st. 9-11. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 20 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kada vlasnik vozila kao vozača koji je njegovim vozilom učinio prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, označi lice koje se prema izveštaju policijske ispostave nalazi u inostranstvu, ne može se smatrati da je identifikovao vozača vozila.

...

Kazneni poeni se izriču učiniocu prekršaja i kada mu je važnost saobraćajne dozvole istekla, na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koji je poseban zakon u odnosu na Zakon o prekršajima.

...

Prekršaj iz člana 331. stav 1. tačka 14. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima postoji ako na vozilu koje je noću ili danju u uslovima smanjene vidljivosti, u saobraćaju na putu nisu uključena zadnja poziciona svetla a ne ako su ta svetla neispravna.

...

Prekršajni sud ne može suditi u pravnoj stvari u kojoj se preduzetnik tereti da je učinio prekršaj po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana samo novčana kazna, jer nije stvarno nadležan.

...

Prekršajni sud ne može suditi u pravnoj stvari u kojoj se preduzetnik tereti da je učinio prekršaj po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana samo novčana kazna, jer nije stvarno nadležan.

...

Odlučne činjenice od kojih zavisi prekršajna odgovornost za prekršaj iz člana 331. stav 1. tačka 72. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, jesu naročito: kojim vozilima je okrivljeni upravljao u poslednjih šest dana, odnosno od poslednjeg nedeljnog odmora i kada je okrivljeni koristio poslednji nedeljni odmor, iz kojih su vidljive aktivnosti vozača.

...

Prema članu 178. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima predviđeno je kažnjavanje pravnih i odgovornih lica u tim pravnim licima i odgovornih lica državnih organa, pa prekršaj iz ovog člana nije moglo da izvrši fizičko lice, pa ni preduzetnik.

...

Na osnovu člana 312. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, propisano je da za povrede odredaba tog zakona za čije sprovođenje je nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova, za koje je kaznenim odredbama predviđena samo novčana kazna, u fiksnom iznosu i u rasponu, prekršajni postupak u prvom stepenu protiv pravnih lica i preduzetnika vodi nadležni organ Ministarstva unutrašnjih poslova.

...

Prilikom odlučivanja o kazni za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 1. u vezi člana 289. stav 1. Krivičnog zakonika , sud može nizak stepen alkoholisanosti (0,71 gram promila alkohola) tretirati kao naročito olakšavajuću okolnost u smislu propisa o ublažavanju kazne.

...

... u prekršajnom postupku nije omogućeno da ispita svedoke jer Zakon o prekršajima ne propisuje mogućnost da okrivljeni ispita svedoke. Izvršenje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilima prvostepeni organ može, a ne mora, odložiti pod uslovima propisanim članom 236. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima. Kako je okrivljeni ranije kažnjavan zbog prekršaja iz Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja ... zakona ...

...

Prekršaji iz člana 183. stav 1. tačka 22. ranije važećeg Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima "vožnja bez izdate potvrde o poznavanju saobraćajnih propisa", koji su učinjeni u 2009. godini kažnjivi su i po novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, jer se potvrda o poznavanju propisa izjednačava sa dozvolom za upravljanje vozilima AM kategorije.

...

Kada u izreci prvostepene presude sud pravno kvalifikujući radnje okrivljenih zaključi da su okrivljeni počinili privredni prestup iz čl. 221. st. 1. tač. 2. i st. 2. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima a u razlozima presude utvrdi da su se u radnjama okrivljenih stekla obeležja privrednog prestupa iz čl. 221. st. 1. tač. 4. i st. 2. istog zakona , čini bitnu povredu odredaba postupka iz čl. 368. st. 1. tač. 11. ZKP, u vezi čl. 56. ZOPP.

...

Sprečavnje radnika milicije u vršenju poslova kontrole javnog saobraćaja je krivično delo Sprečavanja službenog lica u vršenju službene dužnosti iz čl. 213 KZ RS, a ne krivično delo ometanja ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanju javnog reda i mira iz čl. 23 Zakona o javnom redu i miru

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2538/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa usluga prodaje polisa osiguranja koji vrše pravna lica ovlašćena za vršenje tehničkog pregleda vozila