Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 210. stav 1. i člana 230. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11 i 32/13 - US),
Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNjAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI SREDNjA STRUČNA ŠKOLA KOJI VRŠE OSPOSOBLjAVANjE KANDIDATA ZA VOZAČE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 93 od 25. oktobra 2013)

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola (u daljem tekstu: pravno lice) koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače (u daljem tekstu: kandidat) i način označavanja vozila kojima se vrši osposobljavanje kandidata.

II. USLOVI KOJE MORA DA ISPUNjAVA PRAVNO LICE KOJE VRŠI OSPOSOBLjAVANjE KANDIDATA ZA VOZAČE

Član 2.

Pravno lice koje vrši osposobljavanje kandidata mora da ispunjava uslove u pogledu:
1) prostora za teorijsku obuku, polaganje teorijskog ispita i administrativne poslove, kao i sredstava, učila i opreme za osposobljavanje kandidata;
2) vozila za praktičnu obuku i polaganje praktičnog ispita;
3) uređenog poligona za praktičnu obuku (u daljem tekstu: poligon);
4) kadrova potrebnih za obavljanje poslova teorijske i praktične obuke i polaganja vozačkih ispita.
Podatke o uslovima iz stava 1. ovog člana, kao i svaku promenu tih podataka, pravno lice dostavlja u centralnu bazu podataka u elektronskom obliku.

1. Prostori za teorijsku obuku, polaganje teorijskog ispita i administrativne poslove, kao i sredstva, učila i oprema za osposobljavanje kandidata

Član 3.

Pravno lice mora imati prostor koji obuhvata:
1) učionicu za teorijsku obuku, odnosno polaganje teorijskog ispita, (u daljem tekstu: učionica), sa propisanim sredstvima, učilima i opremom za osposobljavanje;
2) prostoriju za administrativne poslove;
3) najmanje jedan toalet.
Prostor iz stava 1. ovog člana ne može biti deo ugostiteljskog prostora ni prostora u kojem se organizuju igre na sreću, odnosno ne može biti neposredno povezan sa navedenim prostorima.
Prostor iz stava 1. ovog člana:
1) mora biti deo istog građevinskog objekta za koji je izdata upotrebna dozvola u skladu sa propisima koji regulišu planiranje i izgradnju;
2) mora biti poslovni prostor koji je kao takav evidentiran.

Član 4.

Površina učionice mora iznositi najmanje 25m2i biti oblika koji omogućava frontalno, grupno i individualno izvođenje teorijske obuke, odnosno individualno polaganje teorijskog ispita.
Radna površina po kandidatu mora biti najmanje 1,5m2.
Radna površina za predavača mora biti najmanje 8m2.
Visina učionice mora biti najmanje 2,4m.

Član 5.

Prostorija za administrativne poslove mora biti tehnički obezbeđena u pogledu zaštite od provale i mora biti u istom građevinskom objektu u kojem se nalazi učionica.
Prostorija za administrativne poslove mora imati površinu od najmanje 8m2.
Visina prostorije za administrativne poslove mora biti najmanje 2,4m2.
U prostoriji za administrativne poslove mora postojati odgovarajući prostor za odlaganje i čuvanje propisanih evidencija i pečata.
Na ulazu u prostoriju za administrativne poslove se ističe naziv pravnog lica sa upisanim podatkom o radnom vremenu.

Član 6.

U učionici mora postojati školska tabla, ili drugo sredstvo za prikazivanje teksta i crteža, površine najmanje 1,5m2.
U učionici moraju biti radni stolovi ili školske klupe, sa stolicama sa naslonom, čiji raspored kandidatima, odnosno predavačima i ispitivačima omogućava nesmetan pristup.
Učionica mora biti osvetljena prirodnom, odnosno veštačkom svetlošću, čiji intenzitet i položaj izvora svetlosti omogućava da svi kandidati, bez obzira na položaj njihovog mesta u učionici, mogu pratiti izvođenje teorijske obuke, odnosno polagati teorijski ispit.

Član 7.

U učionici se mora obezbediti najmanje 10 računara na kojima se polaže teorijski ispit i računar sa kojeg se vodi teorijski ispit, a u prostoriji za administrativne poslove se mora nalaziti centralni računar osposobljavanja kandidata (u daljem tekstu: centralni računar), kao i uslovi za njihovo korišćenje.
Računari za polaganje teorijskog ispita moraju biti mrežnom komunikacijom povezani sa računarom sa kojeg se vodi teorijski ispit, a računar sa kojeg se vodi teorijski ispit mora biti mrežnom komunikacijom povezan sa centralnim računarom.
Izuzetno, ukoliko je položaj centralnog računara takav da omogućava vizuelni pregled cele učionice i neposredne komunikacije komisije sa kandidatima, odnosno postoji mogućnost njegovog priključenja u učionici gde se polaže teorijski ispit, računari za polaganje teorijskog ispita mogu biti direktno povezani mrežnom komunikacijom sa centralnim računarom. U tom slučaju teorijski ispit se vodi sa centralnog računara.
Centralni računar, računar sa kojeg se vodi teorijski ispit i računari na kojima se polaže teorijski ispit moraju imati takvu konfiguraciju i međusobnu mrežnu komunikaciju koji omogućavaju efikasno međusobno povezivanje i efikasno povezivanje sa nadležnim organom državne uprave - radi dostavljanja propisanih podataka.

Član 8.

Za osposobljavanje kandidata pravno lice mora da ima i koristi, u elektronskom ili pisanom obliku, najmanje:
1) Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima i podzakonska akta doneta na osnovu ovog zakona koji su od značaja za uspešno vršenje osposobljavanja kandidata, odnosno druge propise koji su od značaja za bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju;
2) nastavna sredstva koja služe za prikaz: ponašanja i postupanja učesnika u saobraćaju, tehnike vožnje, procesa kočenja, uređaja na vozilu koji su od posebnog značaja za bezbednost saobraćaja, saobraćajne signalizacije, elemenata puta i sl.;
3) plan teorijske obuke i plan realizacije svakog pojedinačnog časa;
4) ispitna pitanja za teorijski ispit koja su određena od strane Ministarstva unutrašnjih poslova;
5) plan praktične obuke;
6) plan sprovođenja praktičnog ispita;
7) stručnu literaturu iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače čije objavljivanje organizuje i obezbeđuje Agencija za bezbednost saobraćaja, u smislu člana 9. stav 2. tačka 15) Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Član 9.

U učionici mora postojati sistem za audio-video snimanje (u daljem tekstu: audio-video sistem) koji, saglasno karakteristikama prostora u kojem je postavljen, mora da obezbedi kvalitetan snimljeni materijal koji omogućava identifikaciju svih kandidata i predavača teorijske obuke celim tokom svakog časa teorijske obuke, odnosno kandidata i ispitivača celim tokom teorijskog ispita. Audio-video sistem mora biti povezan sa centralnim računarom na način da se u slučaju prekida snimanja onemogući nastavak osposobljavanja.
Audio-video sistem putemWEBaplikacije mora omogućiti direktan uvid u zapis toka teorijskog ispita u realnom vremenu.

2. Vozila za osposobljavanje kandidata

Član 10.

Osposobljavanje kandidata vrši se na:
1) mopedu - za vozača motornih vozila kategorije AM;
2) motociklu bez bočne prikolice, koji pripada vozilima kategorije A1, sa motorom radne zapremine od najmanje 120cm3, najveće konstruktivne brzine od najmanje 90km/h- za vozača motornih vozila kategorije A1;
3) motociklu bez bočne prikolice, koji pripada vozilima kategorije A2, sa motorom radne zapremine od najmanje 400cm3i efektivne, odnosno trajno nominalne snage, od najmanje 25kW- za vozača motornih vozila kategorije A2;
4) motociklu bez bočne prikolice, koji pripada vozilima kategorije A, sa motorom radne zapremine od najmanje 600cm3i efektivne, odnosno trajno nominalne snage, od najmanje 40kW- za vozača motornih vozila kategorije A;
5) teškom četvorociklu, najveće konstruktivne brzine od najmanje 60km/h- za vozača motornih vozila kategorijeB1;
6) motornom vozilu kategorijeB, sa četiri točka, sa ugrađenim tahografom, sa protivblokirajućim sistemom (ABS) radnog kočenja, sa najmanje četiri sedišta, najveće konstruktivne brzine od najmanje 100km/h, sa dva spoljna vozačka ogledala (sa obe strane vozila), i koje ima uređaj za davanje zvučnih i optičkih signala koji se aktivira pri upotrebi duplih nožnih komandi - za vozača motornih vozila kategorijeB;
7) skupu vozila koji sačinjavaju motorno vozilo kategorijeB, koje ispunjava uslov iz tačke 6) ovog stava i priključno vozilo najveće dozvoljene mase od najmanje 1000kg, koje ima zatvoren tovarni sanduk (stalna nadgradnja ili privremena - "cerada") čija je širina najmanje ista kao širina motornog vozila, pri čemu je visina priključnog vozila (sa tovarnim sandukom sa nadgradnjom) najmanje ista kao visina motornog vozila, a najveća konstruktivna brzina skupa je najmanje 100km/h- za vozača vozila kategorijeBE;
8) motornom vozilu kategorijeC1, sa protivblokirajućim sistemom (ABS) radnog kočenja, čija je najveća dozvoljena masa najmanje 4000kg, čija je dužina najmanje 5,0m, najveća konstruktivna brzina je najmanje 80km/hi koje ima zatvoreni tovarni sanduk (stalna nadgradnja ili privremena - "cerada") čija je širina najmanje ista kao širina kabine, pri čemu je najviša tačka tovarnog sanduka