Traženo: zadruga

Ukupno nađeno: 2211 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 2064 pronadjena primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge , druga pravna lica i preduzetnike (RS)

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge , druga pravna lica i preduzetnike (RS)

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku razvoju sela kroz jačanje ljudskih kapaciteta zemljoradničkih zadruga (RS)

Opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva (RS)

Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz jačanje ljudskih kapaciteta zemljoradničkih zadruga (RS)

Zakon o zadrugama (SCG)

Zakon o zadrugama (RS)

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike (RS)

Pravilnik o dopunama pravilnika o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća, zadruge i preduzetnike (RS)

APV

Odluka o utvrđivanju, obračunavanju i plaćanju doprinosa Zadružnom savezu Vojvodine - Novi Sad

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obrascima i sadržini pozicija u obrascima bilans stanja i bilans uspeha za preduzeća i zadruge (SCG)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 132 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ništave su odluke zadruge o raspolaganju imovinom na kojoj ima pravo korišćenja, evidentirane kao društvena svojina, odnosno kao društveni kapital, a donete bez prethodne saglasnosti agencije nadležne za poslove privatizacije.

...

Zadrugar može biti isključen iz zadruge zbog razloga utvrđenih zadružnim pravilima. Odluku o isključenju zadrugara donosi organ određen zadružnim pravilima, i ona mora biti obrazložena.

...

Nepokretnost u vlasništvu zemljoradničke zadruge ne podleže posebnom režimu prometa nepokretnosti, koji je regulisan Zakonom o sredstvima u svojini Republike Srbije.

...

Zadruga koja koristi imovinu koja je evidentirana kao društvena svojina, odnosno kao društveni kapital, ne može bez prethodne saglasnosti agencije nadležne za poslove privatizacije da donosi odluke o raspolaganju tom imovinom, a naročito odluke o prodaji, poklonu, razmeni, korišćenju, poravnanju sa poveriocima, davanju zaloge, davanju hipoteke i davanju garancije, davanju u dugoročni zakup i ulaganju u druga pravna lica.

...

UGOVOR O UDRUŽIVANjU SREDSTAVA SA STAMBENOM ZADRUGOM O IZGRADNjI STANA U ROKU OD 15 DANA JE KLASIČAN UGOVOR O KUPOPRODAJI I PODLEŽE POREZU NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA.

...

Stvarna nadležnost opštinskog suda konstituisana u vreme važenja Zakona o načinu i uslovima vraćanja imovine stečene radom i poslovanjem zadruga i zadrugara posle 1. jula 1953. godine predstavlja okončanu pravnu situaciju, pa se stoga isključiva nadležnost upravnog organa, propisana kasnije donetim Zakonom o zadrugama koji nije predvideo retroaktivnu primenu pojedinih svojih odredbi, za odlučivanje po zahtevu za vraćanje zadružne imovine, može zasnovati samo u odnosu na zahteve podnete

...

Predlog za zaključenje sudskog poravnanja čiji je predmet raspolaganje imovinom koja nije u režimu zadružne svojine, već je ista vlasništvo Republike Srbije, na kojoj zemljoradnička zadruga ima pravo korišćenja, kao i raspolaganja po kome bi predlagači stekli apsolutno pravo svojine na nepokretnostima protivnika predlagača u neopredeljenim udelima, predstavlja nedozvoljeno raspolaganje shodno čl. 3. st. 3. Zakona o parničnom postupku.

...

Ne može se smatrati kupoprodajom sticanje svojine po osnovu izgradnje stana koja je finansirana udruživanjem sredstava zadrugara , ako je poslednja uplata izvršena pre završetka izgradnje.

...

Zadruga može steći svojinu teretnim ili besteretnim pravnim poslom ili administrativnim prenosom od strane državnog organa. Bilo da svojinu stiče na originalan ili derivativan način zadruga je dužna da svoju imovinu evidentira. Ukoliko to ne učini, ona to pravo ne gubi, već je u tom slučaju vanknjižni titular prava. Opština i Republika nemaju izlučno pravo na zadružnoj svojini.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 13 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Poreski tretman prihoda koji ostvare fizička lica svojim radnim angažovanjem kao članovi učeničke zadruge

...

Po zanimanju sam domaćica, ali već godinama kod zemljoradničke zadruge u mom mestu stanovanja radim na sezonskim poslovima nekoliko puta godišnje (okopavanje povrća, berba kukuruza i sl.). Čula sam da je važeći zakon to ograničio, pa vas molim da mi to pojasnite.

...

Da li studentska zadruga za delatnosti - poslove kao što su poslovi u poljoprivredi, žetva, berba, priprema biljnih proizvoda za tržište, odlaganje, zakopavanje i zaoravanje otpadaka na zemljište ili u vodu, prijem i otprema šećerne repe i slično, može da angažuje lica po osnovu ugovora o delu?

...

Da li se period u kome sam bio angažovan preko omladinske zadruge i sanitarnim poslovima, za koji je plaćen doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, a što je evidentirano u mojoj radnoj knjižici može priznati u radni staž i uzeti u obzir prilikom utvrđivanja elemenata za određivanje zarade, tj. za veći koeficijent?

...

Kao invalid rada otišla sam u penziju. Da li postoji mogućnost da radim preko studentske zadruge ?

...

Da li se period u kome je lice bilo angažovano preko omladinske zadruge na sanitarnim poslovima, za koji period su plaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i što je evidentirano u radnoj knjižici, može priznati u radni staž i uzeti u obzir prilikom utvrđivanja elemenata za određivanje zarade, tj. za veći koeficijent?

...

Lica koja obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske zadruge a smatraju se osiguranicima u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-234/2010-04 (_)

Osnovica za obračun PDV u slučaju kada obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, ugovori vrednost prometa dobara, odnosno usluga sa valutnom klauzulom, kao i kada ugovori vrednost prometa dobara, odnosno usluga, u stranoj valuti po srednjem kursu NBS na određeni dan uzimajući u obzir rast vrednosti strane valute (do određenog rasta vrednosti strane valute, nakon čega se iznos naknade uvećava za iznos povećanja vrednosti strane valute)

U dokumentima tipa obračuni od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Obračun poreza na prihode zadrugara mlađih od 26 godina, na školovanju

...

Obračun poreza na prihode zadrugara osiguranika