Traženo: ugrožavanje životinja

Ukupno nađeno: 291 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 291 pronadjenih primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o Listi genetskih rezervi domaćih životinja , načinu očuvanja genetskih rezervi domaćih životinja , kao i o Listi autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa (RS)

Zakon o zaštiti životinja od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju (SCG)

Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore (mp)

Zakon o zaštiti životne sredine (RS)

Promet ugroženih i zaštićenih vrsta divlje flore i faune

Pravilnik o Listi genetskih rezervi domaćih životinja , načinu očuvanja genetskih rezervi domaćih životinja , kao i o Listi autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa (RS)

ŽIVOTINjA I UGROŽENIH AUTOHTONIH RASA

Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti slinavka i šap (RS)

<lat>DžVI</lat>. MERE KOJE SE PRIMENjUJU NA SVEŽE MESO PRIJEMČIVIH VRSTA ŽIVOTINjA KOJE POTIČU IZ UGROŽENOG PODRUČJA I NA PROIZVODE OD TOG MESA

<lat>DžVII</lat>. MERE KOJE SE ODNOSE NA MLEKO I PROIZVODE OD MLEKA PRIJEMČIVIH VRSTA ŽIVOTINjA KOJI SU DOBIJENI U UGROŽENOM PODRUČJU

<lat>DžVIII</lat>. PREVOZ I RAZBACIVANjE STAJNjAKA DOBIJENOG OD PRIJEMČIVIH VRSTA ŽIVOTINjA U UGROŽENOM PODRUČJU

Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore (mp)

O MEUNARODNOM PROMETU UGROŽENIH VRSTA DIVLjE FAUNE I FLORE

Pravilnik o načinu izrade, izdavanja i dostavljanja vanrednih meteoroloških i hidroloških informacija i upozorenja (RS)

28) talas toplote (<lat>Heat Njave</lat>) jeste pojava veoma tople vazdušne mase iznad šireg područja koja može trajati tri i više dana uzastopno i ugroziti živote ljudi i životinja i uzrokovati materijalne štete u pojedinim sektorima privrede. Sistem rane najave i upozorenja o pojavi toplotnog talasa operativno funkcioniše u periodu od maja do septembra;

29) talas hladnoće (<lat>Cold Njave</lat>) jeste nagla pojava veoma hladne vazdušne mase iznad šireg područja koja može trajati tri i više dana uzastopno i ugroziti živote ljudi i životinja i uzrokovati materijalne štete u pojedinim sektorima privrede. Sistem rane najave i upozorenja o pojavi talasa hladnoće operativno funkcioniše u periodu od decembra do februara;

Zakon o prekršajima (RS)

Oduzimanje životinja od vlasnika ili držaoca koji je oglašen odgovornim za prekršaj iz oblasti zaštite dobrobiti životinja izriče se radi sprečavanja učinioca prekršaja da ponovi prekršaj, odnosno na drugi način da nastavi da ugrožava dobrobit životinja .

Zabrana držanja jedne, više, odnosno svih vrsta životinja licu koje je oglašeno odgovornim za prekršaj iz oblasti zaštite dobrobiti životinja izriče se radi sprečavanja učinioca da ponovi prekršaj, odnosno na drugi način da nastavi da ugrožava dobrobit životinja .

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

- aktivnosti vezane za zaštitu biljnih i životinjskih vrsta (uključujući zanavljanje izumrlih vrsta i zaštitu ugroženih vrsta); zaštitu staništa (uključujući upravljanje nacionalnim parkovima i rezervatima) i zaštitu krajolika radi očuvanja estetske vrednosti (uključujući i ponovno oblikovanje oštećenih krajolika radi povećanja njihove estetske vrednosti i rehabilitaciju napuštenih rudnika i kopova);

Zakon o budžetskom sistemu (RS)

Stalna budžetska rezerva koristi se za finansiranje rashoda i izdataka na ime učešća Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti, kao što su zemljotres, poplava, suša, požar, klizišta, snežni nanosi, grad, životinjske i biljne bolesti, ekološka katastrofa i druge elementarne nepogode, odnosno drugih vanrednih događaja, koji mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmera.

Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava (RS)

... životinjske divlje vrste, njihovi delovi i derivati uvoze se, izvoze, odnosno provoze (tranzit) u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon i 43/11 - US), Zakonom o zaštiti prirode ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 91/10 - ispravka), Zakonom o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune ... faune ... životinja ...

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (RS)

Domaće životinje mogu biti na putu samo u pratnji lica koja su dužna da ih vode i obezbeđuju tako da životinje ne ugrožavaju bezbednost saobraćaja. Životinje je zabranjeno voditi iz vozila ili sa vozila. Na autoputu, motoputu, državnim putevima prvog reda kao i biciklističkim stazama nije dozvoljen pristup životinjama , odnosno vođenje životinja .

Ukoliko se životinje iz stava 1. ovog člana prevoze u vozilu, prevoz se mora obavljati na način da se ne ugrožava ili ometa vozač, odnosno ostali učesnici u saobraćaju. Životinje koje se nalaze pored puta moraju biti pod nadzorom ili obezbeđene tako da ne mogu izaći na put.

Životinje se vode ili gone što bliže desnoj ivici kolovoza na takav način da drugi učesnici u saobraćaju ne budu ugroženi .

Učesnici u saobraćaju ne smeju, na putu ili pored njega, da ispuštaju, odnosno odlažu materije, otpad kojim se ugrožava život i zdravlje ljudi, životinja , biljaka ili zagađuje životna sredina.

Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (RS)

Privredno društvo i preduzetnik obavlja privredni ribolov mrežarskim, udičarskim i samolovnim alatima koji ne ugrožavaju juvenilne primerke riba i životinje kojima se riba hrani.

14) obavlja privredni ribolov mrežarskim, udičarskim i samolovnim alatima koji ugrožavaju juvenilne primerke riba i životinje kojima se riba hrani (član 35. stav 1);

Krivični zakonik (RS)

(1) Ko za vreme epidemije neke bolesti životinja koja može ugroziti stočarstvo ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama kojima se određuju mere za suzbijanje ili sprečavanje bolesti, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima (RS)

45) kritična neusaglašenost proizvodnje leka sa Smernicama Dobre proizvođačke prakse je neusaglašenost koja je dovela ili može da dovede do proizvodnje leka koji može da ugrozi život ili zdravlje ljudi, odnosno životinja ;

Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da na zahtev zdravstvene ustanove i privatne prakse, odnosno veterinarske ustanove dostavi lek za koji je dobilo dozvolu za promet na veliko u najkraćem roku kojim se ne ugrožava život i zdravlje ljudi, odnosno životinja .

Radi snabdevanja zdravstvenih, odnosno veterinarskih ustanova neophodnim lekovima zbog čije nestašice može biti ugroženo zdravlje građana, odnosno životinja , nadležno ministarstvo može, izuzetno doneti odluku da se lek za koji je Agencija izdala dozvolu za lek, pusti u promet u pakovanju koje nije obeleženo u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Medicinska sredstva za upotrebu u veterinarskoj medicini mogu da se stavljaju u promet samo ako ne ugrožavaju zdravlje i bezbednost životinja , doktora veterinarske medicine i drugih lica, ako su propisno proizvedena, postavljena, održavana i upotrebljavana u skladu sa njihovom namenom i uputstvom proizvođača.

Uputstvo o metodologiji za izradu procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama (RS)

Procena je dokument kojim se identifikuju opasnosti, izvori i oblici ugrožavanja , mogući efekti i posledice, procena ugroženosti -rizika, sagledavanje snaga, sredstava i preventivnih mera za odgovor na opasnosti izazvane elementarnim nepogodama i drugim nesrećama, zaštitu i spasavanje života i zdravlja ljudi, životinja , zaštite materijalnih, kulturnih dobara i životne sredine.

Povredivi objekti prikazuju se grafički na odgovarajućoj karti ili situacionom planu sa jasno označenom granicom zone ugroženosti . Identifikacija povredivih objekata obuhvata i prikaz građevinskih objekata (proizvodni, prateći i pomoćni objekti izvan njega, stambeni, infrastrukturni i drugi objekti; objekti poljoprivrede), prirodnih i kulturnih dobara (flora i fauna ; zaštićena kulturna dobra; zaštićena prirodna dobra; površinske i podzemne vode); objekata koji su od značaja za domino efekat

zemljišta, seizmološka karta, seizmičke karakteristike terena, mere zaštite u urbanističkim planovima i gradnji, kvalitet gradnje, učestalost, intenziteti i epicentri potresa u zadnjih 50 godina, posledica potresa po seizmičkim zonama za stambene, javne, industrijske i druge objekte korišćenjem MCS, moguće posledice (mogući broj ugroženog stanovništva, moguća oštećenja i uništenja materijalnih i kulturnih dobara i moguća ugroženost ... životinjski ...