Traženo: tužba radni spor

Ukupno nađeno: 187 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 22 pronadjena primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o parničnom postupku (RS)

Ako je u sporu iz radnog odnosa tužilac zaposleni, za suđenje je, pored suda koji je opšte mesno nadležan za tuženog , nadležan i sud na čijem se području rad obavlja ili se obavljao.

Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (RS)

Ako je u pogledu založnog prava ili stvarnopravnih tereta na brodu koji je predmet izvršenja upisana u upisnik brodova zabeležba spora ili zabeležba da je podnesena tužba radi brisanja tog prava, potraživanja, odnosno naknade za ovo pravo namiruju se na način kao i potraživanja koja zavise od raskidnog uslova.

Zakon o sudskim taksama (RS)

Vrednost predmeta spora radi naplate takse utvrđuje se prema vrednosti koju predmet spora ima u vreme podnošenja tužbe .

Ako se jednom tužbom obuhvati više zahteva protiv istog tuženog , bez obzira da li se svi zahtevi zasnivaju na istom činjeničnom i pravnom osnovu ili ne, vrednost predmeta spora radi naplate takse određuje se prema zbiru vrednosti svih zahteva.

U slučaju formalnog suparničarstva - ako više lica podnese jednu tužbu ili ako je više lica tuženo jednom tužbom , a predmet spora su zahtevi, odnosno obaveze iste vrste koji se zasnivaju na bitno istovrsnom činjeničnom i pravnom osnovu, vrednost predmeta spora radi naplate takse određuje se prema vrednosti svakog pojedinog zahteva.

Ako tužilac jednom tužbom obuhvati dva ili više tuženih i traži da tužbeni zahtev bude usvojen prema sledećem tuženom za slučaj da ne bude usvojen prema onome koji je u tužbi naveden pre njega ili ako prema svakom od njih postavlja isti zahtev ili ako prema pojedinim od njih ističe različite zahteve koji su u međusobnoj vezi, vrednost predmeta spora radi naplate takse određuje se prema zahtevu čija je vrednost veća.

Kada se radi o naplati takse i tuženi može podneti prigovor da je u tužbi vrednost predmeta spora previsoko određena i tada će sud rešenjem odrediti vrednost merodavnu za naplatu takse i iznos takse koju je takseni obveznik dužan da plati.

Odluka o utvrđivanju Programa opšteg stručnog usavršavanja pokrajinskih službenika iz pokrajinskih organa (APV)

... Radi unapređivanja vođenja upravnog postupka i otklanjanja nedoumica, potrebno je sprovesti obuku na dva nivoa: početni kurs za pokrajinske službenike koji imaju teorijsko, ali ne praktično znanje, te napredni kurs za pokrajinske službenike koji godinama rade ... tužen ... sporu ...

Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima (RS)

- razmatra sporna prava pitanja i zauzima pravne stavove radi ujednačenja javnotužilačke prakse;

Porodični zakon (RS)

(1) Postupak radi utvrđivanja postojanja ili nepostojanja braka, kao i za poništenje i razvod braka (bračni spor ), pokreće se tužbom .

(1) Ako tužbu u bračnom sporu podnosi punomoćnik stranke, punomoćje mora biti overeno i izdato samo radi zastupanja u bračnom sporu .

Postupak radi utvrđivanja i osporavanja materinstva ( spor o materinstvu), radi utvrđivanja i osporavanja očinstva i radi poništenja priznanja očinstva ( spor o očinstvu) pokreće se tužbom .

(1) Ako tužbu u sporu o materinstvu i očinstvu podnosi punomoćnik stranke, punomoćje mora biti overeno i izdato samo radi zastupanja u ovom sporu .

Zakon o potvrđivanju Konvencije o prekograničnim efektima industrijskih udesa (mp)

2. Arbitražno veće će se sastojati od tri člana. Strana ili Strane koje tuže , kao i druga Strana ili Strane u sporu imenovaće po jednog arbitra, a dvoje imenovanih arbitara će na osnovu sporazuma odrediti trećeg koji će biti predsednik arbitražnog veća. Taj arbitar ne sme da bude državljanin nijedne od strana u sporu , niti mesto njegovog stalnog boravišta može biti na teritoriji jedne od tih strana, niti on može biti zaposlen kod njih, niti da je radio na tom slučaju u bilo kom

Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (RS)

2. Arbitražni tribunal će se sastojati od tri člana. Strana ili strane koje tuže , kao i druga strana ili strane u sporu imenovaće po jednog arbitra, a dvoje imenovanih arbitara će na osnovu sporazuma odrediti trećeg koji će biti predsednik arbitražnog veća. On ne sme da bude državljanin nijedne od strana u sporu , niti mesto njegovog stalnog boravišta može biti na teritoriji jedne od tih strana, niti on može biti zaposlen kod njih, niti da je radio na tom slučaju u bilo kom drugom

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 162 pronadjena primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

1)Odlučivanje o samostalnom tužbenom zahtevu koji se odnosi na obavezivanje poslodavca na uplatu doprinosa iz obaveznog socijalnog osiguranja ne spada u nadležnost suda opšte nadležnosti jer se ne radi o sporu iz člana 1. Zakona o parničnom postupku.

...

... tužba za utvrđenje kojom potrošač (kupac) u sporu protiv isporučioca (prodavca) električne energije, zahteva da se utvrdi da isporučilac nema pravo da od potrošača naplati određeni novčani iznos po ispostavljenom računu za tačno određeni period zbog zastarelosti potraživanja i da nema pravo da tužiocu kao registrovanom potrošaču obustavi isporuku električne energije; 2 - U postupku koji se vodi pred sudom radi ... tužbi ... tužbom ... sporu ... tužbi ...

...

... spora kada je u tužbi označena vrednost spora od 40.000,00 dinara, a stečajni upravnik je upućen na parnicu radi utvrđivanja da ne postoji razlučno pravo, s obzirom na to da je stvar na kojoj je konstituisano založno pravo prodata pre stečajnog postupka i da je vrednost iste 4.000.000,00 dinara. S obzirom na to da je tužilac u tužbi ... tužbe ... spora ...

...

Za ocenu postojanja aktivne legitimacije po tužbi za poništaj odluke o dodeli stana u radno -stambenom sporu , od značaja je da li je tužilac u momentu podnošenja zahteva za rešavanje stambenih potreba i prijave na konkurs za rešavanje stambenog pitanja imao svojstvo zaposlenog.

...

U situaciji postojanja radnopravnog spora vezanog za poništaj odluke direktora o prestanku radnog odnosa podnošenje prijave potraživanja po tužbi kojom se traži poništaj rešenja o otkazu radnog odnosa nije procesna pretpostavka za vođenje parnice.

...

Punomoćje za podnošenje tužbe u bračnom sporu mora biti specijalno, odnosno overeno i izdato samo radi zastupanja u bračnom sporu i mora da sadrži navode u pogledu vrste tužbe i osnova za podnošenje tužbe .

...

U slučaju delimičnog uspeha tužioca u sporu za naknadu nematerijalne štete, troškovi postupka na ime nagrade za rad advokata i na ime sudske takse određuju se prema visini dosuđenog iznosa naknade.

...

Ako je u sporu iz radnog odnosa tužilac zaposleni, za suđenje je nadležan, pored suda koji je opšte mesno nadležan za tuženog , i sud na čijem se području rad obavlja ili se obavljao.

...

Ako tuženom nije dostavljen poziv u sporu male vrednosti sa upozorenjem na posledice izostanka, nisu ispunjeni uslovi za donošenje presude zbog izostanka propisani odredbom člana 476. stav 1. Zakona o parničnom postupku, te se radi o bitnoj povredi odredaba parničnog postupka iz člana 361. stav 2. tačka 7. Zakona o parničnom postupku jer tuženom propuštanjem urednog dostavljanja poziva nije data mogućnost da raspravlja pred sudom.

...

U sporu za regulisanje posledica raskida ugovora zbog samovoljnog prekida radova od strane tuženog , kao izvođača istih, na tužiocu je teret dokazivanja činjenice da je navedene radove završio preko trećeg lica i koliko je platio za to.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

1. Tužilac iz , podneo je ovom sudu tužbu protiv tuženog iz , radi , vrednost spora dinara, i predložio i priložio kao dokaze:

...

Prvostepenim rešenjem odbijen je zahtev tužioca radi , zbog pogrešne primene materijalnog prava, jer na nesporno utvrđeno činjenično stanje nije primenjen čl. .

...

Kako u Opštinskom sudu u nema drugog sudije koji bi mogao voditi ovaj spor , ne postoji mogućnost da se predmet dodeli u rad drugom sudiji. Stoga tužilac , smatrajući da su ovo važni razlozi, u smislu čl. 62. stav 1. ZPP, podnosi VRHOVNOM SUDU SRBIJE U BEOGRADU