Traženo: tužba iz radnog odnosa

Ukupno nađeno: 130 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 49 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o parničnom postupku (RS)

Ako je u sporu iz radnog odnosa tužilac zaposleni, za suđenje je, pored suda koji je opšte mesno nadležan za tuženog , nadležan i sud na čijem se području rad obavlja ili se obavljao.

Zakon o zdravstvenom osiguranju (RS)

Ako postupak protiv osiguranika iz stava 1. ovog člana bude obustavljen, odnosno ako osiguranik bude oslobođen optužbe , ako osiguraniku ne bude izrečena mera u vezi sa povredom radne obaveze ili kršenjem radne discipline, isplatiće mu se deo naknade zarade do punog iznosa utvrđenog u skladu sa ovim zakonom.

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Ako su ispunjeni uslovi iz člana 161. st. 1. i 2. ovog zakonika, Republički javni tužilac , odnosno javni tužilac posebne nadležnosti može radi prikupljanja dokaza za postupak i otkrivanja osumnjičenih odrediti kontrolisanu isporuku kojom se dozvoljava da, uz znanje i pod nadzorom nadležnih organa, nezakonite ili sumnjive pošiljke:

Lice uhapšeno u skladu sa članom 291. stav 1. i članom 292. stav 1. ovog zakonika, kao i osumnjičenog iz člana 289. st. 1. i 2. ovog zakonika, javni tužilac može izuzetno zadržati radi saslušanja najduže 48 časova od časa hapšenja, odnosno odazivanja na poziv.

Zakon o radnim odnosima u državnim organima (RS)

... iz radnih odnosa lica zaposlenih u ministarstvima, posebnim organizacijama, sudovima, javnim tužilaštvima , javnom pravobranilaštvu, organima za prekršaje i u službama Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade i Ustavnog suda koji se primaju u radni odnos ... odnosno ...

Zakon o javnom tužilaštvu (RS)

Javni tužilac i zamenik javnog tužioca ostvaruju prava iz radnog odnosa u skladu sa propisima koji uređuju prava iz radnog odnosa izabranih lica, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Javni tužilac i zamenik javnog tužioca može biti upućen na studijsko, odnosno drugo stručno putovanje u inostranstvo, na osnovu odluke Državnog veća tužilaca , uz pribavljeno mišljenje neposredno višeg javnog tužioca , odnosno javnog tužioca , pri čemu se posebno uzimaju u obzir ocene o radu iz ličnog lista javnog tužioca , odnosno zamenika javnog tužioca , kao i poznavanje stranog jezika.

Pravo na naknadu plate iz stava 2. ovog člana prestaje pre proteka roka od šest meseci ako javni tužilac ili zamenik javnog tužioca kome je prestala dužnost zasnuje radni odnos ili stekne pravo na penziju, a može biti produženo za još šest meseci ako u tih šest meseci stiče pravo na penziju.

Zakon o stečaju (RS)

Zabrana iz stava 1. tačka 1) ovog člana ne predstavlja smetnju za podnošenje tužbi , odnosno za pokretanje postupka, ako je to neophodno radi očuvanja potraživanja poverioca prema dužniku.

Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima (RS)

Javni tužilac planom rada vrši godišnji raspored zamenika javnog tužioca i tužilačkih pomoćnika po odeljenjima i određuje rukovodioce odeljenja, odnosno zamenike rukovodioca odeljenja iz reda zamenika javnih tužilaca .

... tužilaštva koji se odnose na upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u radu javnog tužilaštva za elektronsku obradu, skladištenje i prenos informacija, a posebno: administracija i održavanje IKT opreme u javnom tužilaštvu , administracija, održavanje i zaštita sistemskog, poslovnog softvera i baza podataka javnog tužilaštva ; sprovođenje obuke zaposlenih; održavanje internet prezentacije javnog tužilaštva ... tužilaštvu ... iz ... tužilaštvu ...

Zakon o patentima (RS)

Poslodavac ili zaposleni koji prema odredbama ovog zakona ima pravo na zaštitu ili na ekonomsko iskorišćavanje pronalaska iz radnog odnosa može tužbom zahtevati od suda utvrđivanje i zaštitu svojih prava.

Tužba iz stava 1. ovog člana za utvrđivanje prava zaposlenog ili poslodavca može se podneti u roku od dve godine od dana objave prijave za priznanje patenta, ali ne po isteku dve godine od dana prestanka radnog odnosa tokom koga je pronalazak stvoren.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 77 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

1)Odlučivanje o samostalnom tužbenom zahtevu koji se odnosi na obavezivanje poslodavca na uplatu doprinosa iz obaveznog socijalnog osiguranja ne spada u nadležnost suda opšte nadležnosti jer se ne radi o sporu iz člana 1. Zakona o parničnom postupku.

...

pravo na naknadu plate sudijama, javnim tužiocima i zamenicima javnih tužilaca kojima je prestala dužnost zbog toga što u postupku opšteg izbora nisu izabrani na sudijsku, odnosno javnotužilačku funkciju, a koji su to pravo u trajanju od šest meseci ostvarili u skladu sa odgovarajućim zakonom, izašla iz okvira svoje Ustavom utvrđene nadležnosti, jer se ne radi o aktu koji je donet radi izvršavanja zakona, odnosno kojim se podrobnije razrađuje odnos ...

...

Ako je u sporu iz radnog odnosa tužilac zaposleni, za suđenje je nadležan, pored suda koji je opšte mesno nadležan za tuženog , i sud na čijem se području rad obavlja ili se obavljao.

...

Kada je tužba protiv tuženog podneta zbog zlostavljanja na radu , tužbeni zahtev mora da sadrži tačan opis zlostavljanja iz kojeg proizlazi kakvu je materijalnu ili nematerijalnu štetu, odnosno posledice tužilac pretrpeo; u suprotnom, sud će tužbu odbaciti kao neurednu.

...

U slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa , zaposleni može istovremeno ostvariti pravo na naknadu štete u vidu izgubljene zarade i drugih primanja iz radnog odnosa i pravo na paušalnu naknadu štete zbog odustanka zaposlenog od zahteva za vraćanje na rad ili zbog postojanja okolnosti koje sprečavaju nastavak njegovog radnog odnosa kod tuženog poslodavca.

...

Spor po tužbi za raskid ugovora nije spor male vrednosti u smislu odredbe člana 467. stav 1. ZPP-a, jer se tužbeni zahtev ne odnosi na potraživanje u novcu, a ne radi se o sporu iz st. 2. i 3. istog člana.

...

Zahtev tužioca iz radnog odnosa za naknadu nematerijalne i materijalne štete je po svojoj pravnoj prirodi imovinskopravni spor, pa se protiv odluke suda donete u prvom stepenu žalba može izjaviti u roku od 15 dana od dana prijema presude.

...

Kada je potraživanje tužioca iz radnog odnosa zastarelo, tada se iz istog činjeničnog osnova ne može istaći zahtev po drugom pravnom osnovu - sticanju bez osnova, budući da zastarelošću prestaje pravo da se zahteva ispunjenje obaveze, zbog čega se ni promenom pravnog osnova ne menja rok zastarelosti.

...

određivanja ili sprovođenja prinudnog izvršenja iz člana 20ž Zakona o privatizaciji protiv subjekta privatizacije u restrukturiranju, odnosno nad njegovom imovinom, radi namirenja potraživanja, kao i obavezan prekid izvršnog postupka, odnosi se samo na postupke prinudne naplate novčanih potraživanja, uključujući i troškove parničnog i izvršnog postupka, ali se ne odnosi na izvršenje presude o ispražnjenju i predaji nepokretnosti poveriocu, koja je doneta po svojinskoj tužbi ...

...

Ako nakon podnošenja tužbe za smetanje poseda tužilac izvrši preinačenje tužbe , a radi se o novim preduzetim radnjama od strane tuženika koje nisu istovetne sa radnjama iz osnovne tužbe , tada je tužba tužioca neblagovremena shodno čl. 77. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa .

...

Zaposlenom u ustanovi kulture koji je napunio 30 godina radnog staža pripada jubilarna nagrada u skladu sa članom 28. stav 1. alineja 3. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture čiji je osnivač Republika, a koji se primenjuje i na poslodavce iz oblasti kulture koji nisu učestvovali u njegovom zaključivanju, a koji ima jaču pravnu snagu u odnosu na pravilnik tužene ustanove, ukoliko je to za zaposlenog povoljnije.

...

Ako je sud doneo odluku u smislu člana 92. stav 1. Krivičnog zakonika i obavezao optuženog da plati novčani iznos koji odgovara pribavljenoj imovinskoj koristi, onda je mogao samo da ga obaveže da taj iznos plati društvenoj zajednici, odnosno da novac uplati u budžet Republike Srbije, a ne u korist oštećenog preduzeća, jer se tu ne radi o imovinskopravnom zahtevu iz člana 201. Zakonika o krivičnom postupku, koje je postavilo ovlašćeno lice.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-487/2010-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara i usluga koji vrši Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom kao organ Ministarstva pravde

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

U vreme zaključenja ugovora tuženom prvog reda je bilo poznato da tuženi drugog reda posluje sa gubitkom i da mu je blokiran žiro račun već duže vreme. Ovo iz razloga što su tuženi prvog i tuženi drugog reda dugogodišnji poslovni partneri, a direktori ovih firmi su u prijateljskim odnosima i rade zajednički na određenim projektima. Kupovinom i preuzimanjem liste tuženi prvog reda je namirio svoje potraživanje.

...

Tužilac je u radnom odnosu kod iz kao .