Traženo: telekomunikacije

Ukupno nađeno: 6502 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 6476 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije (RS)

Pravilnik o informatičkim karakteristikama opreme za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije , uslovima zadovoljavanja i načinu njihovog ispitivanja (RS)

Zakon o elektronskim komunikacijama (RS)

Pravilnik o utvrđivanju naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije (RS)

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima pri izgradnji prateće infrastrukture potrebne za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava i elektronske komunikacione opreme prilikom izgradnje poslovnih i stambenih (RS)

Spisak srpskih standarda iz oblasti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme (RS)

Pravilnik o visini naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije (RS)

Pravilnik o zahtevima za utvrđivanje zaštitnog pojasa za elektronske komunikacione mreže i pripadajućih sredstava, radio-koridora i zaštitne zone i načinu izvođenja radova prilikom izgradnje objekata (RS)

Pravilnik o uslovima u pogledu kadrova, opreme i prostora koje mora da ispunjava privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice za vršenje merenja i ispitivanja rada elektronskih komunikacionih mreža i usluga, pripadajućih sredstava (RS)

Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi (RS)

Pravilnik o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija (RS)

Uredba o posebnim merama zaštite tajnih podataka u informaciono- telekomunikacionim sistemima (RS)

Pravilnik o primeni troškovnog principa, odvojenih računa i izveštavanju od strane operatora sa značajnom tržišnom snagom u oblasti elektronskih komunikacija (RS)

Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 22 pronadjena primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ozbiljna poremećenost je takva poremećenost bračnih odnosa koja prekida komunikaciju između supružnika, a trajna poremećenost je ona koja traje vrlo dugo, te nema izgleda da se kriza u braku okonča, a svrha braka se ne može ostvariti ako ne postoji zajednica života supružnika.

...

Nema diskriminacije u oblasti rada kada se za obavljanje određenih (odgovornih) poslova kao što su primera radi direktor, starešina, rukovodilac određenih organizacionih celina u pravnim licima ili državnim organima, zahtevaju stroži kriterijumi u pogledu znanja, organizacionih sposobnosti, prakse, odnosa sa strankama i javnošću, veštini komunikacija , bez obzira na formalno iste školske i stručne kvalifikacije.

...

Ukoliko se u spisima predmeta ne nalazi naredba istražnog sudije za primenu mere nadzora i snimanja telefonskih i drugih razgovora ili komunikacije , a kao dokaz je izvedeno čitanje transkripata prisluškivanih razgovora, učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka.

...

Procedura za određivanje operatera elektronske mreže, koji je dužan da prenosi jedan ili više radijskih i televizijskih programa, sprovodi se po zahtevu organa nadležnog za radiodifuziju, koji se podnosi organu nadležnom za elektronske komunikacije . Nadležni organ u formi rešenja određuje operatera, vodeći računa o broju trajnih korisnika elektronsko- komunikacione mreže tog operatera i uz ocenu da li je to neophodno radi ostvarivanja ciljeva od opšteg interesa.

...

Imalac radio stanice je u obavezi da plaća naknadu za korišćenje radio-frekvencije bez obzira na to da li mu je nakon donošenja Zakona o telekomunikacijama izdata licenca.

...

Istražni sudija, na pisani i obrazloženi predlog javnog tužioca, može narediti nadzor i snimanje telefonskih razgovora i drugih komunikacija , lica za koja postoje osnovi sumnje da su sama, ili sa drugim, izvršila krivična dela nabrojana u tač. 1, 2. i 3. člana 504a ZKP-a.

...

Primena mere snimanja telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija donosi se na pismeni i obrazloženi predlog javnog tužioca.

...

Pravna lica koja stečajnom dužniku pružaju komunalne, telekomunikacione i usluge isporuke električne energije, gasa ili drugog energenta, koje usluge su od opšteg interesa, ne mogu obustaviti vršenje tih usluga po osnovu neplaćenih računa nastalih pre podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka, bez obzira da li se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom sprovodi bankrotstvom ili reorganizacijom.

...

Nema doprinosa nastanku štete telekomunikacionog operatera od kojeg nije tražena prethodna saglasnost za izvođenje radova u blizini telekomunikacionih kablova.

...

Sadržina SMS poruka u mobilnim telefonima oduzetim od okrivljenih kao dokaz se izvodi uvidom u fotodokumentaciju, u vezi sa zakonskom odredbom o privremenom oduzimanju predmeta, te nije nužno postojanje posebne naredbe za nadzor komunikacije , već se sadržina SMS poruka može fotografski dokumentovati i fotodokumentacija združiti spisu predmeta.

...

Okrivljeni koji su dobili odobrenje za gradnju telekomunikacionog objekta KDS sistema na teritoriji RS polaganjem optičkog kabla sa "odgranjavanjem" u pojedine gradove i izgradnju sistema u gradovima ima, u smislu čl. 34. Zakona o telekomunikacijama , dozvolu za gradnju i dela tog sistema (samo nosive koaksialne kablove), pa ne čini privredni prestup iz čl. 96. st. 1. tač. 3. i st. 2. istog zakona.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Službeno mišljenje, Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija , broj 011.022.289/2012.09

...

Promet koji privredni subjekt ostvari u okviru registrovane delatnosti Telekomunikacije , nije dužan da evidentira preko fiskalne kase

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Dana godine, tuženi iz je izvršio nasilje u porodici iz člana 197. stav 2. tačka 5) Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/05), ograničavanja slobode kretanja ili komuniciranja sa trećim licima na sledeći način:

1. Usvaja se tužbeni zahtev tužilje iz i utvrđuje se da je tuženi iz u vremenskom periodu od do godine ograničavao slobodu kretanja i komuniciranja sa trećim licima, čime je izvršio delo nasilja u porodici iz člana 197. stav 2. tačka 5) Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/05).